Vedtekter for barnehagene

Ikrafttredelse

Vedtektene gjelder fra 1. august 2017.

1. Eierforhold og forvaltning

Eier av barnehagene er Sandefjord kommune. Hovedutvalg for oppvekst og kunnskap har ansvar for forvaltningen av og tilsynet med alle barnehagene i kommunen.

2. Lovgrunnlag

Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av 17. juni 2005 (barnehageloven) (ekstern lenke) og tilhørende forskrifter og retningslinjer.

3. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehageloven § 1 (ekstern lenke)

4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.

Barnehageloven § 4 (ekstern lenke)

5. Leke- og oppholdsareal

Det skal være minimum 4 m2 per barn over tre år og 5,3 m2 per barn under tre år.

6. Opptak

Det er ett hovedopptak i året, med søknadsfrist 1. mars. Søknader tas imot hele året. Opptak til ledige plasser foretas fortløpende.

7. Opptakskrets og kriterier for opptak av barn

Opptakskrets er Sandefjord kommune.

Styrer foretar opptaket basert på ledig kapasitet og gruppesammensetning i barnehagen.

Barnehageplass tildeles barn som er bosatt i Sandefjord kommune etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

Hovedopptak

7.1 Søkere med rett til prioritet etter barnehageloven § 13

  • Barn med nedsatt funksjonsevne har etter sakkyndig vurdering rett til prioritet ved opptak i barnehage
  • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 har rett til prioritet ved opptak

7.2. Minoritetsspråklige barn som er bosatt i Sandefjord og barn i familier som bosettes i Sandefjord gjennom introduksjonsordningen.

7.3. Barn i familier som har store belastninger på grunn av funksjonshemming eller varig sykdom hos foresatte eller søsken.

7.4. Søsken av barn i barnehagen det søkes til.

7.5. Øvrige barn på venteliste etter fødselsdato (eldre barn foran yngre).

8. Klage

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen. Klagefristen er tre uker. Skriftlig klage sendes barnehagemyndigheten i kommunen.

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage §§ 6-9 (ekstern lenke)

9. Foreldrebetaling

Kommunestyret fastsetter foreldrebetalingen i henhold til gjeldene bestemmelser i forskrift om foreldrebetaling i barnehage (ekstern lenke). Det betales for elleve måneder. Juli er betalingsfri måned. Betalingen skjer forskuddsvis hver måned.

9.1.  Søskenmoderasjon

Det beregnes 30 % moderasjon for første søsken og 50 % moderasjon for de neste. Moderasjonen knyttes til den/de billigste plassen/-e.

9.2.  Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens skattepliktige kapital - eller personinntekt for en barnehageplass. Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen (ekstern lenke) er søknadsbaserte ordninger som det må søkes om for hvert barnehageår. Se fastsatte inntektsgrenser og søknadsskjema.

10. Betalingsfritak ved sykdom

Familier med barn som på grunn av sykehusopphold eller alvorlig sykdom er borte fra barnehagen i mer enn én måned, kan søke om betalingsfritak for den perioden barnet er fraværende.

11. Oppsigelse og opphør

Oppsigelsesfrist er to måneder med virkning fra den 1. påfølgende måned. Det må betales for plassen ut oppsigelsestiden. Oppsigelsen sendes elektronisk.
Barn med barnehageplass som flytter ut av kommunen kan beholde plassen ut påbegynt halvår. Manglende betaling medfører oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel.

12. Åpningstid

Ordinær åpningstid er 9,5 timer per dag. Se åpningstider for de enkelte barnehagene.

Barnehagene stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag og holder stengt jul- og nyttårsaften og i romjulen.

Barnehageåret varer fra 1. august til 31. juli.

Planleggingsdager

Barnehagene holder stengt fem planleggingsdager i året.

Ferie

Barnehagene holder sommerstengt i tre uker. Se de enkelte barnehagene.

13. Helsemessige forhold

Det skal legges fram en egenerklæring om barnets helse før oppstart i barnehagen. Barnehagene følger folkehelseinstituttets retningslinjer ved barns sykdom.

14. Forsikring

Kommunen tegner ulykkesforsikring for alle barnehagebarn. Forsikringen gjelder under barnets opphold i barnehagen, på turer og på reise til og fra barnehagen. Forsikringen gjelder kun personskade, ikke skade på personlige eiendeler som for eksempel klær, vogner eller leker.

Kommunen har ikke ansvar for å erstatte skade som barn i barnehagen måtte forvolde forsettlig eller uaktsomt.

Lov om skadeserstatning, §§ 1-1 og 1-2

15. Internkontroll

Barnehagen følger regelverket for internkontroll. Det er utarbeidet prosedyrer for å sikre at helse, miljø og sikkerhet blir tilfredsstillende ivaretatt i henhold til gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser.

Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (ekstern lenke)

16. Taushetsplikt

Personalet i barnehagen har taushetsplikt. 

Forvaltningsloven  13 (ekstern lenke)

17. Opplysningsplikt

Personalet har opplysningsplikt til den kommunale helse- og  omsorgstjenesten og til barneverntjenesten.

Barnehageloven §§ 21-22 (ekstern lenke)

18. Politiattest

Den som skal arbeide i barnehagen må legge fram tilfredsstillende politiattest.

Barnehageloven § 19 (ekstern lenke)

19. Vedtekter

Vedtektene vedtas av hovedutvalget for oppvekst og kunnskap. Revidering av vedtektene som følge av lov- og forskriftsendringer og kommunale og sentrale vedtak foretas administrativt, og sendes hovedutvalget til orientering.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?