Ordensreglement

Hjemmel

Forskrift om felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Sandefjord kommune er fastsatt av hovedutvalget for oppvekst og kunnskap i Sandefjord kommune 15. juni 2017 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9a-10.

§ 1 Formål

Ordensreglementet skal fremme læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse.
Ordensreglementet skal også danne grunnlag for vurdering i orden og oppførsel.

§ 2 Virkeområde 

Ordensreglementet gjelder for de kommunale grunnskolene i Sandefjord kommune. Ordensreglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene; i skoletiden, på skoleveien, i det digitale rom og ved arrangementer i skolens regi.

Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes oppførsel påvirker skolehverdagen.

I tillegg til felles ordensreglement, gis den enkelte rektor myndighet til å gi særregler tilpasset lokale forhold. Skolen skal da benytte «Rutine for utarbeidelse av lokale ordensregler». Det felles ordensreglementet kan ikke fravikes.

Skolen plikter å gjøre ansatte, elever og foresatte kjent med ordensreglementet.

§ 3 Elevenes rettigheter og plikter

Alle skal bidra til et godt læringsmiljø gjennom å behandle hverandre med respekt og omtanke.

§ 4 Orden

Elevene skal ha god orden. Det er god orden å:

 • møte presis og forberedt til undervisningen
 • ha orden i skolesakene, og holde det rent og ryddig rundt seg
 • ha med nødvendige læremidler og utstyr
 • gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan og til rett tid

§ 5 Oppførsel

Elevene skal ha god oppførsel.

Det er god oppførsel å:

 • være hyggelige og høflige mot hverandre, og bidra aktivt til et godt skolemiljø for alle
 • følge beskjeder og delta aktivt i skolearbeidet
 • vise respekt for skolens og andres eiendeler
 • være på skolen og delta i undervisningen hele skoledagen

Det er ikke god oppførsel å:

 • banne eller bruke annet grovt språk
 • mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt
 • bruke vold eller true
 • ha med, være påvirket av eller bruke røyk, snus og rusmidler
 • ha med farlige gjenstander eller våpen på skolens område
 • jukse eller forsøke å jukse på prøver eller innleveringer

§ 6 Sanksjoner

Brudd på ordensreglementet kan medføre følgende sanksjoner:

 • muntlig irettesettelse
 • anmerkning
 • inndragning av gjenstander
 • muntlig melding til foresatte
 • skriftlig melding til foresatte
 • samtale med avdelingsleder/rektor
 • møte elev/foresatte, lærer og evt. avdelingsleder/rektor
 • meldeplikt til administrasjonen ved forsentkomming
 • gjensitting eller oppmøte i friminutt eller utenom vanlig skoletid
 • pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
 • midlertidig eller permanent gruppe-, klasse- eller skolebytte
 • bortvisning
  • For elever på 1.-7. trinn (barneskolen) er bortvisningsadgangen begrenset til enkelttimer og maksimalt til resterende del av skoledagen.
  • For elever på 8.-10. trinn (ungdomsskolen) kan elever ved alvorlig eller gjentatte brudd på ordensreglementet bortvises for inntil tre dager.
 • melding til politi/politiets ungdomsgruppe/konfliktråd
 • nedsatt karakter i orden eller oppførsel

Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.
Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å nekte en elev å delta på skoletur som en sanksjon.

§ 7 Anmeldelse av straffbare forhold og erstatningsansvar

Straffbare forhold vil normalt bli anmeldt til politiet. Skolen jobber også forebyggende i samarbeid med politiets ungdomsgruppe.

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foresatte bli erstatningsansvarlige.

§ 8 Saksbehandling

Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen og hvis mulig få anledning til å gjøre opp for seg. Avgjørelsen skal begrunnes. Ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig.

Skolen bør informere foreldre/foresatte om hendelsen og reaksjonen som har blitt brukt. I alvorlige saker skal foreldre/foresatte varsles og involveres så langt det er mulig.

Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak. Bortvisning utover to klokketimer er et enkeltvedtak etter opplæringslovens § 9a-11, jf. forvaltningsloven § 2. Foreldre/foresatte til elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.

Sanksjoner som anses som enkeltvedtak følger saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Fylkesmannen i Vestfold er klageinstans for enkeltvedtak.

§ 9 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 01.08.2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?