Forskrift om felles ordensreglement for SFO

Fastsatt av Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap i Sandefjord kommune 15. juni 2017.

§ 1 Formål

Ordensreglementet skal fremme skolefritidsordningens mål om å være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov, jf. vedtekter for skolefritidsordningen i Sandefjord kommune § 1.

§ 2 Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for SFO i Sandefjord kommune. Reglementet gjelder også aktiviteter i regi av SFO utenfor SFO sitt område.

I tillegg til felles ordensreglement, gis den enkelte rektor myndighet til å gi særregler tilpasset lokale forhold. Det felles ordensreglementet kan ikke fravikes.

SFO skal gjøre ansatte, barn og foresatte kjent med ordensreglementet.

§ 3 Barnas rettigheter og plikter

Alle barn på SFO har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle skal bidra til et godt sosialt miljø gjennom å behandle hverandre med respekt og omtanke.

§ 4 Orden

Barna skal ha god orden. Det er god orden å:

Holde orden i garderobe og fellesarealer. Rydde opp etter seg etter måltider.

§ 5 Oppførsel

Barna skal ha god oppførsel.

Det er god oppførsel å:

 • være hyggelige og høflige mot hverandre, og bidra aktivt til et godt miljø for alle på SFO
 • følge trafikkregler, være forsiktig og se seg godt for i og utenfor SFO sitt område
 • følge beskjeder og være en positiv bidragsyter i aktiviteter
 • vise respekt for SFO og andres eiendeler

Det er ikke god oppførsel å:

 • banne eller bruke annet grovt språk
 • mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt
 • være voldelig eller komme med trusler
 • ha med farlige gjenstander eller våpen på SFO sitt område
 • forlate SFO sitt område uten tillatelse, jf. vedtekter for skolefritidsordningen i Sandefjord kommune § 12

§ 6 Sanksjoner

Brudd på ordensreglementet kan medføre følgende sanksjoner:

 • muntlig irettesettelse
 • inndragning av gjenstander
 • muntlig melding til foresatte
 • samtale med ansatt ved SFO
 • møte barn/foresatte og skoleledelse
 • pålegg om å utføre oppgaver for å rette opp skader som barnet er ansvarlig for
 • midlertidig eller permanent bytte av gruppe

Barnet plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan nye sanksjoner iverksettes.

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

§ 7 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på SFO sin eiendom eller utstyr kan barnet og/eller foresatte bli erstatningsansvarlige.

§ 8 Saksbehandling

SFO skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. Barnet skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen og hvis mulig få anledning til å gjøre opp for seg. Avgjørelsen skal begrunnes. Ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig.

SFO bør informere foreldre/foresatte om hendelsen og reaksjonen som har blitt brukt. I alvorlige saker skal foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig.

Enkeltvedtak etter opplæringsloven kapittel 9a følger saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Fylkesmannen i Vestfold er klageinstans for enkeltvedtak.

§ 9 Ikrafttredelse m.m.

Denne forskriften trer i kraft fra 01.08.2017.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?