Ranvik ungdomsskole

språkvalg skjema.docx 

 

Ranvik ungdomsskole er kommunens nest største ungdomsskole med et elevtall på ca 420 elever, fordelt på 15 klasser. Personalet teller drøyt 60 ansatte og består av pedagoger, rådgiver, sosiallærer, miljøarbeider, fagarbeidere, assistenter, tospråklige faglærere (morsmålslærere), kontormedarbeider og ledelse.

Elevtjenesten ved skolen utgjøres av sosiallærer, rådgiver, helsesøster og miljøarbeider. 

Vaktmester og renholdere er en viktig del av skolehverdagen og miljøet. 

Skolens ledelse består av rektor og tre avdelingsledere med resultat- og personalansvar for hvert sitt trinn. 

Skolen har et forsterket skoletilbud for elever med behov for dette. Skolen er en del av Ranvik krets og mottar elever til 8. trinn fra kretsens barneskoler: Byskolen, Store Bergan og Virik.

Ranvik har et elevrådsstyre, et elevråd med representanter fra alle klasser, samt en miljøpatrulje. Alle arbeider for å skape et trygt og godt sosialt fellesskap på skolen, med ulike aktiviteter og arrangementer i friminutter og på kveldstid.

Skolen har et FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) med foreldrerepresentanter fra alle klasser på alle tre trinn, samt et SU (Samarbeidsutvalg) og et SMU (Skolemiljøutvalg).

Ranvik ungdomsskole er praksisskole for studenter med pedagogisk utdanningsløp ved høyskoler på Østlandet. Vi har et godt samarbeide med de videregående skolene i fylket med fokus på felles ansvar og se eleven i et helhetlig skoleløp.

Ansatte på Ranvik

Se alle ansatte på Ranvik ungdomsskole

Skoledagen og skoleåret

Skoledagens start, slutt og friminutt, samt skoleåret med ferier og fridager

Læringsmiljø

Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Læringsmiljø på Ranvik ungdomsskole

Gjennom en omfattende prosess har vi funnet verdiene våre som skal være våre ledestjerner og forpliktelser. Verdiene er

  • læring og trivsel
  • ro og orden
  • se og bli sett
  • handlekraft

Det forebyggende arbeidet er viktig for elevenes læring og trivsel, og her deltar foreldrene aktivt gjennom blant annet BRUS Compagniet. Hvert år setter vi opp revy med 70 til 100 elever på scenen. Foreldrene har en viktig rolle som bistand ved øvelsene gjennom året og ved selve gjennomføringen. Dette er vi stolte av og takknemlige for at alle samles om å få til.

Gjennom skolens gode samarbeid med FAU og SU er det mulig å gjennomføre forskjellige elevarrangementer. Vi og elevene er takknemlige for den gode hjelpen fra foreldrene.

Politikerne har som mål for Sandefjordskolen at elevenes læringsresultater skal økes, og det jobbes systematisk med å utvikle en god vurderingskultur, da forskning viser at dette påvirker læringsutbyttet til elevene.

Planer/ OneNote/ Facebook

Sandefjord kommune benytter Office 365. Ranvik ungdomsskole har en ordning med utlån av PC til alle elever gjennom hele ungdomsskoleløpet, og læringsplattformen er OneNote. Alle elever kan bruke sin skole-PC til skolearbeid på skolen og hjemme. Ukeplaner og informasjon legges fortløpende ut på OneNote med elevens tilgang. Spør din datter/sønn om å få se dette, se skrivebøkene i fag i OneNote, gjerne også oppgaver de har jobbet med, lekser de har gjort og tilbakemeldinger mottatt av lærer. De kan vise deg hvilke muligheter OneNote gir i skolehverdagen, og som kommunikasjonsmiddel mellom elev og lærer, samt i samarbeidet skole - hjem. Informasjon ut over denne nettsiden legges der.

Skolen opererer med flere Facebook sider som informasjonskanaler ved behov, eksempelvis Regnerådet, miljøarbeider og BRUS.

Ukeplaner, årsplaner og andre planer

Rådgivers side

Rådgiver deler informasjon om videregående opplæring

For elever og foresatte

Nyttig informasjon for elever og foresatte

språkvalg skjema.docx

 

Søknadsskjema

Søknad om permisjon fra undervisningen gjelder kun hele dager.   Timepermisjon søkes direkte til kontaktlærer.

Søke permisjon fra undervisning

Bytte skole

Øv på nettet

Sandefjordskolens øvingsoppgaver for elever på alle trinn

Ranvik ungdomsskole

Besøksadresse:

Haukeveien 11
3212 Sandefjord

Telefon: 33 41 76 00

Kontaktperson: Anne Pernille Seeberg

Tittel: Rektor

Telefon: 33 41 76 00

Kontaktperson: Gro Elin Borøchstein

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 44 41 76 00

Kontaktperson: Hans Kenneth A. Hjertaas

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 76 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?