Ranvik ungdomsskole

 

 

Ranvik ungdomsskole har ca 450 elever og 70 ansatte. Ranvik har i år 5 klasser på 8.trinn, 5 klasser på 9.trinn og 6 klasser på 10.trinn. Administrasjonen består av rektor, tre avdelingsledere og sekretær. Elevtjenesten består av sosiallærer, rådgiver, miljøarbeider og helsesykepleier.
Skolen har et elevrådsstyre, et elevråd med representanter fra alle klasser, miljøpatrulje, renvik, FRI, regneråd og språkråd. Alle arbeider for å skape et trygt sosialt og godt faglig fellesskap for skolen.
Vaktmester og renholdere er en viktig del av skolehverdagen og miljøet.
Skolen har et FAU med foreldrerepresentanter fra alle klasser og trinn, samt SU (samarbeidsutvalg) og et SMU (skolemiljøutvalg).

Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø legger til rette for trivsel, glede og god læring. Vi som arbeider ved Ranvik ungdomsskole jobber systematisk og kontinuerlig for å kunne tilby alle elever en trygg og faglig stimulerende skolehverdag. Vi fokuserer på de voksnes rolle som gode forbilder og tydelige ledere i klasserommet med struktur og kultur for læring. Elever ved Ranvik ungdomsskole skal kunne oppleve et trygt og godt læringsmiljø. Vi skal ha effektive tiltak som fremmer elevens sosiale ferdigheter og som bidrar til å forebygge, redusere og stoppe eventuell uønsket atferd på et tidligst mulig tidspunkt. Skolen skal gjennom systematisk oppfølging og forbedringer av de ulike forhold etterstrebe at disse til enhver tid er best mulig.

Elevrådsstyret, elevrådet og miljøpatruljen ved Ranvik ungdomsskole skal delta aktivt i det forebyggende skolemiljøarbeidet. Vi skal drive systematisk arbeid for å fremme helsen, miljøet og sikkerheten til elevene. Ranvik ungdomsskole har et ordensreglement som gjøres kjent for alle elever og voksne ved skolen og er felles for alle elever i kommunen.

Sandefjord er kåret til Realfagskommune og realfag er et satningsområde i Sandefjordskolenes utviklingsarbeide. Ranvik har hatt fokus på realfag noen år allerede. Raniks regneråd er et elevstyrt fagråd etablert tre år tilbake. Medlemmene har en viktig stemme inn mot matematikkundervisningens metodikk og læringsstrategier. De samarbeider med matematikkseksjonens lærere. I tillegg organiserer de ulike aktiviteter for alle ved skolen med mål om å inspirere til Growth mindset og skape nysgjerrighet for realfag.
FRI er et rus-, tobakk- og snusforebyggende tiltak en gruppe elever jobber med inn mot alle klassene etter veiledning og bistand fra vår elevtjeneste. Likeledes nettforebyggende tiltak for å påvirke medelever til å ta gode valg.

Flagget vårt vaiet første skoledag 19.august. Mange spente, mange forventniger. Vi er i gang med 2019/20 og ønsker alle lykke til.

Ansatte på Ranvik

Se alle ansatte på Ranvik ungdomsskole

Skoledagen og skoleåret

Skoledagens start, slutt og friminutt, samt skoleåret med ferier og fridager

Læringsmiljø

Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Læringsmiljø på Ranvik ungdomsskole

Gjennom en omfattende prosess har vi funnet verdiene våre som skal være våre ledestjerner og forpliktelser. Verdiene er

  • læring og trivsel
  • ro og orden
  • se og bli sett
  • handlekraft

Det forebyggende arbeidet er viktig for elevenes læring og trivsel, og her deltar foreldrene aktivt gjennom blant annet BRUS Compagniet. Hvert år setter vi opp revy med 70 til 100 elever på scenen. Foreldrene har en viktig rolle som bistand ved øvelsene gjennom året og ved selve gjennomføringen. Dette er vi stolte av og takknemlige for at alle samles om å få til.

Gjennom skolens gode samarbeid med FAU og SU er det mulig å gjennomføre forskjellige elevarrangementer. Vi og elevene er takknemlige for den gode hjelpen fra foreldrene.

Politikerne har som mål for Sandefjordskolen at elevenes læringsresultater skal økes, og det jobbes systematisk med å utvikle en god vurderingskultur, da forskning viser at dette påvirker læringsutbyttet til elevene.

Planer/ OneNote/ Facebook

Sandefjord kommune benytter Office 365. Ranvik ungdomsskole har en ordning med utlån av PC til alle elever gjennom hele ungdomsskoleløpet, og læringsplattformen er OneNote. Alle elever kan bruke sin skole-PC til skolearbeid på skolen og hjemme. Ukeplaner og informasjon legges fortløpende ut på OneNote med elevens tilgang. Spør din datter/sønn om å få se dette, se skrivebøkene i fag i OneNote, gjerne også oppgaver de har jobbet med, lekser de har gjort og tilbakemeldinger mottatt av lærer. De kan vise deg hvilke muligheter OneNote gir i skolehverdagen, og som kommunikasjonsmiddel mellom elev og lærer, samt i samarbeidet skole - hjem. Informasjon ut over denne nettsiden legges der.

Skolen opererer med flere Facebook sider som informasjonskanaler ved behov, eksempelvis Regnerådet, miljøarbeider og BRUS.

Ukeplaner, årsplaner og andre planer

 

Miljøarbeiderens hjørne

 

Morgengym'erne:

Velkommen alle elever som vil stå tidlig opp og starte denne morgenen med en herlig trim-økt sammen: Tirsdager fra kl.06.30-07.30

 

Tirsdagsgrøten:

Hver tirsdag morgen kl.07.45-08.20 serverer sanitetskvinnene GRATIS grøt til alle ungdommer på Ranvik som vil komme litt før og få seg en god posjon havregrøt og god start på dagen.

 

Morgenbaderne:

Velkommen alle elever som vil stå tidlig opp til et forfriskende morgenbad:
Torsdager fra kl.06.00-08.00
Vi er spreke morgenfugler, bader og har det gøy i bassenget fra kl.06.00-07.00. Så spiser vi frokost sammen i aulaen etterpå.

 

For elever og foresatte

Nyttig informasjon for elever og foresatte

språkvalg skjema.docx

Visma og Zokrates

 

Søknadsskjema

Søknad om permisjon fra undervisningen gjelder kun hele dager.   Timepermisjon søkes direkte til kontaktlærer.

Det kan søkes permisjon fra opplæringen i inntil 2uker/10 virkedager. I permisjonstiden er det foreldrene som har ansvaret for elevens opplæring, slik at eleven kan følge med i undervisningen når han/hun er til tilbake.

Søke permisjon fra undervisning

Bytte skole

Øv på nettet

Sandefjordskolens øvingsoppgaver for elever på alle trinn

Ranvik ungdomsskole

Besøksadresse:

Haukeveien 11
3212 Sandefjord

Telefon: 33 41 76 00

Kontaktperson: Anne Pernille Seeberg

Tittel: Rektor

Telefon: 33 41 76 00

Kontaktperson: Kjell-Gøran Frugård Nilsen

Tittel: Trinnkoordinator 10. trinn

Telefon: 33 41 76 00

Kontaktperson: Hans Gøran Bjørk

Tittel: Avdelingsleder 9. trinn

Telefon: 33 41 76 00

Kontaktperson: Ann Heidi Liverød Hoseth

Tittel: Avdelingsleder 8. trinn

Telefon: 33 41 76 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?