Varden ungdomsskole

Om Varden ungdomsskole

Varden ungdomsskole

Skolen har inneværende år 400 elever fordelt på 15 ordinære klasser. I tillegg har vi et sosialpedagogisk heltids-tilbud på Lille-Varden (Framnes). Varden er mottaksskole for nyankomne minoritetsspråklige elever i alderen 13-16 år, disse elevene får sitt første skoletilbud i det vi kaller Velkomstklassen. 

I dag jobber det 53 voksne ved skolen som lærere, assistenter, miljøarbeider, vernepleier, bibliotekar, tospråklige lærere, rådgivere, kontormedarbeider og skoleledere. Ledelsen ved skolen består av rektor og tre avdelingsledere med resultat- og personalansvar for hvert sitt trinn.

Lærere og assistenter jobber i team og har et tett faglig samarbeid gjennom vår nossebromodell, (tolærersystem hentet fra Nossebro kommune i Sverige) som skal ivareta spesialundervisning, tilpasset undervisning og inkludering.

Varden ungdomsskole ble tatt i bruk høsten 1970. I 2003 ble skolen totalrenovert, og ytterligere en fløy ble bygget på med flere klasserom, bibliotek og aula. Skolen ligger høyt opp på Vesterøya, med flotte friområder rundt skolen og nærhet til sjøen. Barneskolene som sokner til Varden er Framnes, Gokstad, Ormestad og Vesterøy.

 Følg oss: Varden ungdomsskole

Skolene er åpne igjen

Kjære alle foresatte

Etter en lang og annerledes periode med hjemmeskole og digital undervisning er det godt å ønske elevene tilbake i skolebygningen igjen. Her på Varden har vi tilrettelagt skoledagen i henhold til smitteveilederne og utarbeidet rutiner som skal sikre elever og voksne, samtidig som vi skal opprettholde en så normal skolehverdag som mulig. Vi har organisert trinnene i 7 grupper slik at vi ivaretar standard for avstand mellom elevene, i tillegg har vi valgt å la kroppsøving, valgfag og språkfag fortsette med hjemmeskole. Se egen informasjon sendt ut fra skolen fredag 08.06.20

Det er helt sikkert mange som lurer på om det er trygt å sende ungdommen tilbake til skolen, eller det kan være det er nær familie som er i risikogruppe. For å få så gode svar som mulig anbefaler vi helsedirektoratets informasjonssider https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus og utdanningsdirektoratet sin veileder https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Om du som foresatt vurderer at ditt barn ikke skal møte til skolen må dette gå via fastlege og en legeerklæring, 

Har du spørsmål til skoledagen er du hjertelig velkommen til å kontakte oss

Informasjon om avslutnnig for årets 10.trinn og klageadgang på standpunktkarakter

Årets vitnemålsutdeling og avslutningssermoni må i år dessverre foregå uten foresatte tilstede, det synes vi er leit og vi hadde i det lengste håpet at vi kunne samlet alle sammen til en flott og tradisjonsrik avslutning på tiårig grunnskole. Vi skal gjøre stor stas på elevene her på skolen og vil ha en flott sermoni på dagtid istedenfor. Da vi venter på smittevernveileder som beskriver hvor store ansamlinger av elever vi kan samle på en gang kan vi ikke sende en nøyaktig oversikt over start og slutt-tider, det vil komme så fort nye rutiner er på plass. 

I forbindelse med offentliggjøring av standpunktkarakter har vi satt opp informasjon om rutiner for klage på denne, se detaljene i skrivet Informasjon om klage på standpunktkarakter.pdf

 

Klageadgang på standpunkt 8. og 9.trinn

Elever på 8. og 9. trinn har klagerett på karakterer i hhv valgfag (begge trinn) og mat og helse (kun 9.trinn). Informasjon om rutiner og frister finner dere i skrivet Klageskriv 8 og 9.trinn.pdf

Lille Varden

Lille Varden er en heltids alternativ opplæringsarena for elever som ikke finner seg til rette i en stor skole, som opplever skolehverdagen i det ordinære skoleløpet som spesielt utfordrende eller som har et behov for stor grad av tilrettelagt undervisning. Det er to lærere og en fagarbeider ansatt og det tilbys plass til 10 elever pr.år.

Elevene følger de samme kompetansemålene og skal ha samme eksamen og vitnemål som i ungdomsskolen forøvrig, men opplæringen skjer i stor grad i kombinasjon med praktisk arbeid og aktiviteter som knytter teori og praksis tett sammen. 

Elevene drifter en elevbedrift som blant annet leverer ved av høy kvalitet i tillegg til andre varer og tjenenester. Gå til elevbedriftens vareoversikt og bestilling.

Læringsmiljø

Læringsmiljø på Varden ungdomsskole

En skole der alle viser ansvar, omsorg og respekt og i samarbeid utvikler et trygt og inspirerende lærings – og arbeidsmiljø.

Varden ungdomsskole ligger i et område med relativt stort innslag av flerkulturelle. Det faller derfor naturlig å ha et sterkt fokus på å motarbeide mobbing, rasisme og intoleranse. Vi ønsker å fremme respekt og trivsel for alle elver gjennom systematisk arbeid for et godt læringsmiljø. Dette gjør vi ved å ha fokus på klasseledelse, skolevandring, bygge gode relasjoner og involvere hjemmet. Det er viktig å se hver enkelt elev, gi god tilpasset undervisning og sette individuelle mål for hver enkelt, slik at de får et godt læringsutbytte og opplever mestring.

Alle ansatte, uavhengig av funksjon og stilling, har et spesielt ansvar for å observere og ivareta elevene og deres hverdag på Varden. Skolene skal følge opplæringslovens §9A der ansvar, rettigheter og plikter er beskrevet og fordelt. Vi anbefaler foresatte å gjøre seg kjent med informasjonen under.

Skoen har sin egen plan for eleven psykososiale miljø, den inneholder aktiviteter, tiltak og planer som i sum skal bidra til at eleven har en god og trygg skolehverdag på Varden. Vi vil at skolen vår skal være et godt sted å være og en plass ungdommen utvikler seg selv i samspill med andre.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø

Nulltoleranse mot mobbing

plakat-nyttregelverk_mobbing

Skolen anbefaler også Utdanningsdirektoratets informasjonssider om skolemiljø.

Informasjon fra yrkes og udanningsrådgiver

Om rådgivertjenesten på Varden

Elevene på Varden får råd og veiledning om sine yrkes og utdanningsmuligheter gjennom UTV-faget som er fastsatt til en skoletime pr.uke. I presentasjonen under finner dere utdypende informasjon om det videregående utdanningsløpet, rettigheter, plikter og annen sentral informasjon.

Presentasjon vilbli

Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole ivaretas i samarbeid med hjemmet, det er satt opp en plan og oversikt over aktivitetene som skal skje for skoleåret frem mot de ulike søknadsfristene i Januar og Mars 2020. Informasjon finner dere i dokumentet under

2020 overgangsaktiviteter

Informasjonen er hentet fra www.vilbli.no som er fylkeskummunen, utdanningsdirektoratet og KS sin felles informasjonskanal. Merknader i blått er rådgivers informasjon om lokale forhold. Lokalt har skolen samarbeid med de videregående skolene i fylket, samt lokalt næringsliv, og arrangerer flere ulike fagdager og aktiviteter som skal hjelpe elevene i sine videre valg. 

Utdannings- og yrkesrådgivingen innebærer blant annet rett til rådgiving og veiledning om 

  • valg av utdanning og yrker
  • informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land
  • arbeidsmarkedet nasjonalt og internasjonalt
  • å bruke ulike rådgivingsverktøy

Utdannings- og yrkesrådgivingen skal hjelpe elevene til å bli bevisste på sine egne verdier, interesser og forutsetninger. Dette skal gi elevene selvinnsikt og øke deres evne til å gjøre gode utdannings- og yrkesvalg. Rådgiverne skal også hjelpe elevene med å vurdere konsekvenser av valgene de gjør og de skal forebygge feil valg av utdanning eller yrke.

Rådgivingen skal bidra til å

  • utjevne sosiale forskjeller
  • integrere etniske minoriteter
  • sikre at elevene gjennomfører det 13-årige utdanningsløpet
  • ivareta et likestillingsperspektiv

Likestillingsperspektivet ivaretas ved at rådgiverne skal gi elevene hjelpen de trenger for å utvikle seg uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller.

Det er skoleeiers ansvar å legge til rette for at elevenes rettighet til nødvendig rådgiving oppfylles.

Ansatte

Skolens ansatte 

Planer

Skolens planer

For elever

Informasjon for våre elever

For foresatte

Informasjon til foresatte

Utvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Leder: Zoe De Vlerck Tlf: 93047366

Nestleder: Linn Stamper Tlf 40468428

Referat FAU møter 19-20

Presntasjon FAU 24.09.19

Referat FAU 24.09.19

Årshjul FAU 19-20

Samarbeidsutvalg - SU

Leder: Nadia Marzan Nazifi

referat til SU 29.10.19

Skolens miljøutvalg - SMU

Leder: Zoe DeVlerck

Referat Smu 29.10.19

Elevråd

Leder: Nadia Marzan Nazifi 10D

Nestleder: Sondre Stensland-Larsen 10E

Klassekontakter

Klassekontakter 19-20

Varden ungdomsskole

Besøksadresse:

Vardeveien 52
3227 Sandefjord

Telefon: 33 41 76 50

Kontaktperson: Torhild Svalestuen

Tittel: Rektor

Telefon: 33 41 76 50

Kontaktperson: Anne Gjelstad Mathisen

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 76 50

Kontaktperson: Gry Steen Nilsen

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 76 50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?