Varden ungdomsskole

Om Varden ungdomsskole

Varden ungdomsskole

Skolen har inneværende år 396 elever fordelt på 15 ordinære klasser. I tillegg har vi et sosialpedagogisk heltids-tilbud på Lille-Varden (Framnes). Varden er mottaksskole for nyankomne minoritetsspråklige elever i alderen 13-16 år, disse elevene får sitt første skoletilbud i det vi kaller Velkomstklassen. 

I dag jobber det ca 53 voksne ved skolen som lærere, assistenter, miljøarbeider, vernepleier, bibliotekar, tospråklige lærere, rådgivere, kontormedarbeider og skoleledere. Ledelsen ved skolen består av rektor og tre avdelingsledere med resultat- og personalansvar for hvert sitt trinn.

Lærere og assistenter jobber i team og har et tett faglig samarbeid gjennom vår nossebromodell, (tolærersystem hentet fra Nossebro kommune i Sverige) som skal ivareta spesialundervisning, tilpasset undervisning og inkludering.

Varden ungdomsskole ble tatt i bruk høsten 1970. I 2003 ble skolen totalrenovert, og ytterligere en fløy ble bygget på med flere klasserom, bibliotek og aula. Skolen ligger høyt opp på Vesterøya, med flotte friområder rundt skolen og nærhet til sjøen. Barneskolene som sokner til Varden er Framnes, Gokstad, Ormestad og Vesterøy.

 Følg oss: Varden ungdomsskole

Lille Varden

Lille Varden er en heltids alternativ opplæringsarena for elever som ikke finner seg til rette i en stor skole, som opplever skolehverdagen i det ordinære skoleløpet som spesielt utfordrende eller som har et behov for stor grad av tilrettelagt undervisning. Det er to lærere og en fagarbeider ansatt og det tilbys plass til 10 elever pr.år.

Elevene følger de samme kompetansemålene og skal ha samme eksamen og vitnemål som i ungdomsskolen forøvrig, men opplæringen skjer i stor grad i kombinasjon med praktisk arbeid og aktiviteter som knytter teori og praksis tett sammen. 

Elevene drifter en elevbedrift som blant annet leverer ved av høy kvalitet i tillegg til andre varer og tjenenester. Oversikt og bestilling av varer gjøres her.

Omtale av lille Varden i media:

Byavisa Sandefjord uke 13 2016

https://issuu.com/vestfoldblad/docs/20160330_nr_096_lav/3

Sandefjords Blad 05.10.12

https://www.sb.no/nyheter/nyheter/lilleskolene-ma-bevares/s/2-2.428-1.7571626

 

Læringsmiljø

Læringsmiljø på Varden ungdomsskole

En skole der alle viser ansvar, omsorg og respekt og i samarbeid utvikler et trygt og inspirerende lærings – og arbeidsmiljø.

Varden ungdomsskole ligger i et område med relativt stort innslag av flerkulturelle. Det faller derfor naturlig å ha et sterkt fokus på å motarbeide mobbing, rasisme og intoleranse. Vi ønsker å fremme respekt og trivsel for alle elver gjennom systematisk arbeid for et godt læringsmiljø. Dette gjør vi ved å ha fokus på klasseledelse, skolevandring, bygge gode relasjoner og involvere hjemmet. Det er viktig å se hver enkelt elev, gi god tilpasset undervisning og sette individuelle mål for hver enkelt, slik at de får et godt læringsutbytte og opplever mestring.

Alle ansatte, uavhengig av funksjon og stilling, har et spesielt ansvar for å observere og ivareta elevene og deres hverdag på Varden. Skolene skal følge opplæringslovens §9A der ansvar, rettigheter og plikter er beskrevet og fordelt. Vi anbefaler foresatte å gjøre seg kjent med informasjonen under.

Skoen har sin egen plan for eleven psykososiale miljø, den inneholder aktiviteter, tiltak og planer som i sum skal bidra til at eleven har en god og trygg skolehverdag på Varden. Vi vil at skolen vår skal være et godt sted å være og en plass ungdommen utvikler seg selv i samspill med andre.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.pdf

Nulltoleranse mot mobbing

plakat-nyttregelverk_mobbing.pdf

Skolen anbefaler også Utdanningsdirektoratets informasjonssider om skolemiljø.

Informasjon fra yrkes og udanningsrådgiver

Viktig informasjon til årets 10.trinns elever om søknd til videregående opplæring og minID

I løpet av de kommende ukene vil de elevene som ennå ikke har fått veiledning, få tilbud om dette.

I uke 5 vil vi forberede søking i utv-timen. Har bedt elevene ta med MinID/pinkodebrevet (ev. ta bilde av kodene) til timen slik at vi kan lage bruker om det ikke er gjort.

I uke 6 vil de fleste søke i utv-timen;

Mandag 4.februar: 10 B, D, E

Torsdag 7.februar: 10 A, C

Noen vil allerede ha søkt når vi kommer til disse datoene. Da har informasjon rundt det kommet på e-post til foresatte for dem det gjelder. Noen elever er engasjert i Varsko og opptatt i uke 6, og jeg vil passe på at de får søkt innen fristen. Søknaden kan endres helt frem til søknadsfristen 1.mars. Elever som sender vedlegg med søknaden, må si fra til rådgiver om eventuelle endringer.

Har dere spørsmål, ta kontakt! Vil også snakke mye om prosessen på foreldremøtet 17.01. Invitasjon kommer på e-post.

Mangler eleven pinkodebrev/MinID nå, må det straks bestilles på tlf 80030300. følg linken for informasjon om minID: MinId.docx

Om rådgivertjenesten på Varden

Elevene på Varden får råd og veiledning om sine yrkes og utdanningsmuligheter gjennom UTV-faget som er fastsatt til en skoletime pr.uke. I presentasjonen under finner dere en innholdsrik presentasjon om det videregående utdanningsløpet, rettigheter, plikter og annen sentral informasjon.

Presentasjon vilbli.ppt

Informasjonen er hentet fra www.vilbli.no som er fylkeskummunen, utdanningsdirektoratet og KS sin felles informasjonskanal. Merknader i blått er rådgivers informasjon om lokale forhold. Lokalt har skolen samarbeid med de videregående skolene i fylket, samt lokalt næringsliv, og arrangerer flere ulike fagdager og aktiviteter som skal hjelpe elevene i sine videre valg. 

10.trinn har et økt fokus på veiledningen frem mot søknadsfristen til videregående opplæring 1.Mars, en oversikt over disse aktivitetene finnes her: 

1819 overgangsaktiviteter.docx

Åpen dag SVGS 

SVGS arrangerte åpen dag for 10.trinns elever i uke 46, vi reiste opp med hele trinnet torsdag 15.11. Foresatte var invitert til egen infokveld tirsdag 13.11. Program for begge dager finner dere her: 

Åpen dag SVGSv2018.docx

Om rådgivningstjenesten

Utdannings- og yrkesrådgivingen innebærer blant annet rett til rådgiving og veiledning om 

  • valg av utdanning og yrker
  • informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land
  • arbeidsmarkedet nasjonalt og internasjonalt
  • å bruke ulike rådgivingsverktøy

Utdannings- og yrkesrådgivingen skal hjelpe elevene til å bli bevisste på sine egne verdier, interesser og forutsetninger. Dette skal gi elevene selvinnsikt og øke deres evne til å gjøre gode utdannings- og yrkesvalg. Rådgiverne skal også hjelpe elevene med å vurdere konsekvenser av valgene de gjør og de skal forebygge feil valg av utdanning eller yrke.

Rådgivingen skal bidra til å

  • utjevne sosiale forskjeller
  • integrere etniske minoriteter
  • sikre at elevene gjennomfører det 13-årige utdanningsløpet
  • ivareta et likestillingsperspektiv

Likestillingsperspektivet ivaretas ved at rådgiverne skal gi elevene hjelpen de trenger for å utvikle seg uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller.

Det er skoleeiers ansvar å legge til rette for at elevenes rettighet til nødvendig rådgiving oppfylles.

Ansatte

Skolens ansatte 

Planer

Skolens planer

Aktuelt

Tentamen

8.trinn 

Bokmål: Tirsdag 20.November

Engelsk: Torsdag 22. November

Matematikk: Mandag 26. November

Sidemål: Onsdag 28.November

9.trinn

Sidemål: Onsdag 28.November

Hovedmål: Torsdag 29.November

Engelsk: Tirsdag 4.Desember

Matematikk: Mandag 10.Desember

10.trinn

Hovedmål: Tirsdag 20.11

Sidemål: Torsdag 22.11

Engelsk: Mandag 26.11

Matematikk: Torsdag 29.11

For elever

Informasjon for våre elever

For foresatte

Informasjon til foresatte

Utvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU
Leder: Ole Morten Mjelva. Tlf: 98 69 36 44

Samarbeidsutvalg - SU

Leder: Ole Morten Mjelva. Tlf: 98 69 36 44

Nestleder: Christian Røhnebæk. Tlf: 48 00 21 01

Skolens miljøutvalg - SMU

Leder: Said Khassan Movsarovitsj Sadaev Tlf: 48 00 21 01

Nestleder: Nora Siljan

Elevråd

Leder: Said Khassan Movsarovitsj Sadaev

Nestleder: Nora Siljan

Klassekontakter alle klasser

Klassekontakter og FAU 2018-2019 (002).docx

Varden ungdomsskole

Besøksadresse:

Vardeveien 52
3227 Sandefjord

Telefon: 33 41 76 50

Kontaktperson: Torhild Svalestuen

Tittel: Rektor

Telefon: 33 41 76 50

Kontaktperson: Anne Gjelstad Mathisen

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 76 50

Kontaktperson: Gry Steen Nilsen

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 76 50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?