Varden ungdomsskole

Om Varden ungdomsskole

Varden ungdomsskole

Skolen har inneværende år 398 elever fordelt på 15 ordinære klasser. I tillegg har vi et sosialpedagogisk heltids-tilbud på Lille-Varden (Framnes). Varden er mottaksskole for nyankomne minoritetsspråklige elever i alderen 13-16 år, disse elevene får sitt første skoletilbud i det vi kaller Velkomstklassen. 

I dag jobber det ca 53 voksne ved skolen som lærere, assistenter, miljøarbeider, vernepleier, bibliotekar, tospråklige lærere, rådgivere, kontormedarbeider og skoleledere. Ledelsen ved skolen består av rektor og tre avdelingsledere med resultat- og personalansvar for hvert sitt trinn.

Lærere og assistenter jobber i team og har et tett faglig samarbeid gjennom vår nossebromodell, (tolærersystem hentet fra Nossebro kommune i Sverige) som skal ivareta spesialundervisning, tilpasset undervisning og inkludering.

Varden ungdomsskole ble tatt i bruk høsten 1970. I 2003 ble skolen totalrenovert, og ytterligere en fløy ble bygget på med flere klasserom, bibliotek og aula. Skolen ligger høyt opp på Vesterøya, med flotte friområder rundt skolen og nærhet til sjøen. Barneskolene som sokner til Varden er Framnes, Gokstad, Ormestad og Vesterøy.

 Følg oss: Varden ungdomsskole

Vi inviterer til vitnemålsutdeling

Vi tar farvel med et nytt kull Vardenelever og skal takke for tre gode år, vi håper foresatte og famile har lyst til å dele kvelden med oss og ungdommene. 

Program: 

17.00 - 18.00: Konsert v/elevene

18.00 - ca 19.30: Taler fra elevråd, avdelingsleder, lærere, musikkinnslag og vitnemålsutdeling

 Vi pynter oss og gleder oss til en høytidelig avslutning på 10 års skolegang

Merk: Det vil bli trangt med parkeringsplasser så vær tidlig ute eller tenk alternativt for å unngå å komme til full parkering. 

Velkommen nye 8.trinn

Først og fremst takker vi for godt oppmøte på møte for foresatte i går 09.05, vi håper informasjonen dere fikk gav svar på mange av de spørsmålene dere har hatt i forhold til overgangen mellom barneskole og ungdomsskole. Vi vet at mange av dere allerede har eller har hatt barn som har gått hos oss, mens andre er nye i ungdomsskolen. Avdelingsleder og rådgiver har i den siste tiden hatt overgangsmøter og samtaler med alle barneskolene i kretsen og med flere av dere foresatte. Vi har laget et informasjonshefte der dere vil finne mye av den samme informasjonen som dere allerede har fått, samt en del annet nyttig som vi ønsker at foresatte og elever skal vite før oppstart i August. Heftet finner du ved å klikke her: Infohefte nye 8.trinn.pdf

Vi ønsker både foresatte og elever hjertelig velkommen til tre gode år på Varden

Lille Varden

Lille Varden er en heltids alternativ opplæringsarena for elever som ikke finner seg til rette i en stor skole, som opplever skolehverdagen i det ordinære skoleløpet som spesielt utfordrende eller som har et behov for stor grad av tilrettelagt undervisning. Det er to lærere og en fagarbeider ansatt og det tilbys plass til 10 elever pr.år.

Elevene følger de samme kompetansemålene og skal ha samme eksamen og vitnemål som i ungdomsskolen forøvrig, men opplæringen skjer i stor grad i kombinasjon med praktisk arbeid og aktiviteter som knytter teori og praksis tett sammen. 

Elevene drifter en elevbedrift som blant annet leverer ved av høy kvalitet i tillegg til andre varer og tjenenester. Oversikt og bestilling av varer gjøres her.

Omtale av lille Varden i media:

Byavisa Sandefjord uke 13 2016

https://issuu.com/vestfoldblad/docs/20160330_nr_096_lav/3

Sandefjords Blad 05.10.12

https://www.sb.no/nyheter/nyheter/lilleskolene-ma-bevares/s/2-2.428-1.7571626

 

Læringsmiljø

Læringsmiljø på Varden ungdomsskole

En skole der alle viser ansvar, omsorg og respekt og i samarbeid utvikler et trygt og inspirerende lærings – og arbeidsmiljø.

Varden ungdomsskole ligger i et område med relativt stort innslag av flerkulturelle. Det faller derfor naturlig å ha et sterkt fokus på å motarbeide mobbing, rasisme og intoleranse. Vi ønsker å fremme respekt og trivsel for alle elver gjennom systematisk arbeid for et godt læringsmiljø. Dette gjør vi ved å ha fokus på klasseledelse, skolevandring, bygge gode relasjoner og involvere hjemmet. Det er viktig å se hver enkelt elev, gi god tilpasset undervisning og sette individuelle mål for hver enkelt, slik at de får et godt læringsutbytte og opplever mestring.

Alle ansatte, uavhengig av funksjon og stilling, har et spesielt ansvar for å observere og ivareta elevene og deres hverdag på Varden. Skolene skal følge opplæringslovens §9A der ansvar, rettigheter og plikter er beskrevet og fordelt. Vi anbefaler foresatte å gjøre seg kjent med informasjonen under.

Skoen har sin egen plan for eleven psykososiale miljø, den inneholder aktiviteter, tiltak og planer som i sum skal bidra til at eleven har en god og trygg skolehverdag på Varden. Vi vil at skolen vår skal være et godt sted å være og en plass ungdommen utvikler seg selv i samspill med andre.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.pdf

Nulltoleranse mot mobbing

plakat-nyttregelverk_mobbing.pdf

Skolen anbefaler også Utdanningsdirektoratets informasjonssider om skolemiljø.

Informasjon fra yrkes og udanningsrådgiver

Tilbud om forkurs i matematikk før skolestart høsten 2019

Sandefjord videregående skole arrangerer forkurs i matematikk i august. Tilbudet er for deg som strever med matematikk og ønsker ekstra trening i faget før du starter på videregående skole. 

Kursdager er
onsdag 7., torsdag 8. og fredag 9. august 2019. Skoledagen varer fra kl. 9.00 – 13.30. Du vil få enkel lunsj hver dag.

Kurset holdes på Sandefjord videregående skole, Krokemoveien 2 – 4, 3223 Sandefjord

Frammøte ved hovedinngangen kl. 9.00 første kursdag.

For påmelding: Ring: 33 48 85 00 (sentralbordet ved Sandefjord vgs) og oppgi navn og mobilnummer, eller send epost til sandefjord.vgs@vfk.no og oppgi navn og mobilnummer.
Spørsmål om kurset kan rettes til avdelingsleder Randi Djupvik på epost randidj@vfk.no

Frist for påmelding er fredag 14. juni.

Om rådgivertjenesten på Varden

Elevene på Varden får råd og veiledning om sine yrkes og utdanningsmuligheter gjennom UTV-faget som er fastsatt til en skoletime pr.uke. I presentasjonen under finner dere utdypende informasjon om det videregående utdanningsløpet, rettigheter, plikter og annen sentral informasjon.

Presentasjon vilbli.ppt

Informasjonen er hentet fra www.vilbli.no som er fylkeskummunen, utdanningsdirektoratet og KS sin felles informasjonskanal. Merknader i blått er rådgivers informasjon om lokale forhold. Lokalt har skolen samarbeid med de videregående skolene i fylket, samt lokalt næringsliv, og arrangerer flere ulike fagdager og aktiviteter som skal hjelpe elevene i sine videre valg. 

Utdannings- og yrkesrådgivingen innebærer blant annet rett til rådgiving og veiledning om 

  • valg av utdanning og yrker
  • informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land
  • arbeidsmarkedet nasjonalt og internasjonalt
  • å bruke ulike rådgivingsverktøy

Utdannings- og yrkesrådgivingen skal hjelpe elevene til å bli bevisste på sine egne verdier, interesser og forutsetninger. Dette skal gi elevene selvinnsikt og øke deres evne til å gjøre gode utdannings- og yrkesvalg. Rådgiverne skal også hjelpe elevene med å vurdere konsekvenser av valgene de gjør og de skal forebygge feil valg av utdanning eller yrke.

Rådgivingen skal bidra til å

  • utjevne sosiale forskjeller
  • integrere etniske minoriteter
  • sikre at elevene gjennomfører det 13-årige utdanningsløpet
  • ivareta et likestillingsperspektiv

Likestillingsperspektivet ivaretas ved at rådgiverne skal gi elevene hjelpen de trenger for å utvikle seg uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller.

Det er skoleeiers ansvar å legge til rette for at elevenes rettighet til nødvendig rådgiving oppfylles.

Ansatte

Skolens ansatte 

Planer

Skolens planer

Aktuelt

Eksamen 2019

Årets eksamensperiode nermer seg for 10.trinn. Vi har samlet viktig informasjon i et eget skriv som er sendt hjem, et utdrag av denne informasjonen finner dere her. Elevene får opplysning om skriftlig eksamen tirsdag 14.Mai og eksamen avholdes i uke 20 og 21. Datoene er som følger:

16.Mai: Matematikk skriftlig.

21 Mai: Norsk hovedmål

22 Mai: Norsk sidemål

24 Mai: Engelsk skriftlig

 

Muntlig eksamen avholdes i uke 23, elevene deles i to puljer med hver sin eksamensdag. Muntlig eksamen for pulje 1 opplyses mandag 3. juni kl. 08.30 med eksaminasjon 5. juni 2019, og pulje 2 opplyses 5. juni kl. 08.30 med eksaminasjon 7. juni 2019.
Hele 10.trinn møter til opplysning 3. juni 2019.

Elevene vil få oppsett over tidspunkt for veiledning og tidspunkt for eksamen. Fullstendig informasjon om regelement, rutiner og dato finner dere i dokumentet under.

Informasjon og retningslinjer eksamen 2019.pdf

Informasjon om klageadgang på eksamens og standpunktkarakter finner du i dette dokumentet: Klage på eksamen og standpunktkarakter.pdf

 

Tentamen vår 2019

8.trinn 

Bokmål: Tirsdag 14. Mai

Engelsk: Mandag 20. Mai

Matematikk: Torsdag 9. Mai

Sidemål: Onsdag 22. Mai

9.trinn

Sidemål: Onsdag 15. Mai

Hovedmål: Onsdag 29. Mai

Engelsk: Fredag 24. Mai

Matematikk: Mandag 20. Mai

10.trinn

Sidemål: Tirsdag 12.Mars

Hovedmål: Onsdag 13.Mars

Engelsk: Mandag 18.Mars

Matematikk: Torsdag 28.Mars

For elever

Informasjon for våre elever

For foresatte

Informasjon til foresatte

Utvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU
Leder: Ole Morten Mjelva. Tlf: 98 69 36 44

Samarbeidsutvalg - SU

Leder: Ole Morten Mjelva. Tlf: 98 69 36 44

Nestleder: Christian Røhnebæk. Tlf: 48 00 21 01

Skolens miljøutvalg - SMU

Leder: Said Khassan Movsarovitsj Sadaev Tlf: 48 00 21 01

Nestleder: Nora Siljan

Elevråd

Leder: Said Khassan Movsarovitsj Sadaev

Nestleder: Nora Siljan

Klassekontakter alle klasser

Klassekontakter og FAU 2018-2019 (002).docx

Varden ungdomsskole

Besøksadresse:

Vardeveien 52
3227 Sandefjord

Telefon: 33 41 76 50

Kontaktperson: Torhild Svalestuen

Tittel: Rektor

Telefon: 33 41 76 50

Kontaktperson: Anne Gjelstad Mathisen

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 76 50

Kontaktperson: Gry Steen Nilsen

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 76 50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?