Varden ungdomsskole

Om Varden ungdomsskole

Varden ungdomsskole

Skolen har inneværende år 400 elever fordelt på 15 ordinære klasser. I tillegg har vi et sosialpedagogisk heltids-tilbud på Lille-Varden (Framnes). Varden er mottaksskole for nyankomne minoritetsspråklige elever i alderen 13-16 år, disse elevene får sitt første skoletilbud i det vi kaller Velkomstklassen. 

I dag jobber det 53 voksne ved skolen som lærere, assistenter, miljøarbeider, vernepleier, bibliotekar, tospråklige lærere, rådgivere, kontormedarbeider og skoleledere. Ledelsen ved skolen består av rektor og tre avdelingsledere med resultat- og personalansvar for hvert sitt trinn.

Lærere og assistenter jobber i team og har et tett faglig samarbeid gjennom vår nossebromodell, (tolærersystem hentet fra Nossebro kommune i Sverige) som skal ivareta spesialundervisning, tilpasset undervisning og inkludering.

Varden ungdomsskole ble tatt i bruk høsten 1970. I 2003 ble skolen totalrenovert, og ytterligere en fløy ble bygget på med flere klasserom, bibliotek og aula. Skolen ligger høyt opp på Vesterøya, med flotte friområder rundt skolen og nærhet til sjøen. Barneskolene som sokner til Varden er Framnes, Gokstad, Ormestad og Vesterøy.

 Følg oss: Varden ungdomsskole

Velkommen til nytt skoleår

Mandag 19.August kl.08:15 starter det nye skoleåret opp og vi ser frem til å fylle skolen vår igjen. Spesielt velkommen til 8.trinn som vi gleder oss til å bli kjent med og som skal farge skolemiljøet vårt i tre år. Til dere har vi laget et informasjonshefte der dere vil finne mye av den samme informasjonen som dere allerede har fått, samt en del annet nyttig som vi ønsker at foresatte og elever skal vite før oppstart i August. Heftet finner du ved å klikke her: Infohefte nye 8.trinn.pdf

Lille Varden

Lille Varden er en heltids alternativ opplæringsarena for elever som ikke finner seg til rette i en stor skole, som opplever skolehverdagen i det ordinære skoleløpet som spesielt utfordrende eller som har et behov for stor grad av tilrettelagt undervisning. Det er to lærere og en fagarbeider ansatt og det tilbys plass til 10 elever pr.år.

Elevene følger de samme kompetansemålene og skal ha samme eksamen og vitnemål som i ungdomsskolen forøvrig, men opplæringen skjer i stor grad i kombinasjon med praktisk arbeid og aktiviteter som knytter teori og praksis tett sammen. 

Elevene drifter en elevbedrift som blant annet leverer ved av høy kvalitet i tillegg til andre varer og tjenenester. Oversikt og bestilling av varer gjøres her.

Omtale av lille Varden i media:

Byavisa Sandefjord uke 13 2016

https://issuu.com/vestfoldblad/docs/20160330_nr_096_lav/3

Sandefjords Blad 05.10.12

https://www.sb.no/nyheter/nyheter/lilleskolene-ma-bevares/s/2-2.428-1.7571626

 

Læringsmiljø

Læringsmiljø på Varden ungdomsskole

En skole der alle viser ansvar, omsorg og respekt og i samarbeid utvikler et trygt og inspirerende lærings – og arbeidsmiljø.

Varden ungdomsskole ligger i et område med relativt stort innslag av flerkulturelle. Det faller derfor naturlig å ha et sterkt fokus på å motarbeide mobbing, rasisme og intoleranse. Vi ønsker å fremme respekt og trivsel for alle elver gjennom systematisk arbeid for et godt læringsmiljø. Dette gjør vi ved å ha fokus på klasseledelse, skolevandring, bygge gode relasjoner og involvere hjemmet. Det er viktig å se hver enkelt elev, gi god tilpasset undervisning og sette individuelle mål for hver enkelt, slik at de får et godt læringsutbytte og opplever mestring.

Alle ansatte, uavhengig av funksjon og stilling, har et spesielt ansvar for å observere og ivareta elevene og deres hverdag på Varden. Skolene skal følge opplæringslovens §9A der ansvar, rettigheter og plikter er beskrevet og fordelt. Vi anbefaler foresatte å gjøre seg kjent med informasjonen under.

Skoen har sin egen plan for eleven psykososiale miljø, den inneholder aktiviteter, tiltak og planer som i sum skal bidra til at eleven har en god og trygg skolehverdag på Varden. Vi vil at skolen vår skal være et godt sted å være og en plass ungdommen utvikler seg selv i samspill med andre.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.pdf

Nulltoleranse mot mobbing

plakat-nyttregelverk_mobbing.pdf

Skolen anbefaler også Utdanningsdirektoratets informasjonssider om skolemiljø.

Informasjon fra yrkes og udanningsrådgiver

Om rådgivertjenesten på Varden

Elevene på Varden får råd og veiledning om sine yrkes og utdanningsmuligheter gjennom UTV-faget som er fastsatt til en skoletime pr.uke. I presentasjonen under finner dere utdypende informasjon om det videregående utdanningsløpet, rettigheter, plikter og annen sentral informasjon.

Presentasjon vilbli.ppt

Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole ivaretas i samarbeid med hjemmet, det er satt opp en plan og oversikt over aktivitetene som skal skje for skoleåret frem mot de ulike søknadsfristene i Januar og Mars 2020. Informasjon finner dere i dokumentet under

2020 overgangsaktiviteter.pdf

Informasjonen er hentet fra www.vilbli.no som er fylkeskummunen, utdanningsdirektoratet og KS sin felles informasjonskanal. Merknader i blått er rådgivers informasjon om lokale forhold. Lokalt har skolen samarbeid med de videregående skolene i fylket, samt lokalt næringsliv, og arrangerer flere ulike fagdager og aktiviteter som skal hjelpe elevene i sine videre valg. 

Utdannings- og yrkesrådgivingen innebærer blant annet rett til rådgiving og veiledning om 

  • valg av utdanning og yrker
  • informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land
  • arbeidsmarkedet nasjonalt og internasjonalt
  • å bruke ulike rådgivingsverktøy

Utdannings- og yrkesrådgivingen skal hjelpe elevene til å bli bevisste på sine egne verdier, interesser og forutsetninger. Dette skal gi elevene selvinnsikt og øke deres evne til å gjøre gode utdannings- og yrkesvalg. Rådgiverne skal også hjelpe elevene med å vurdere konsekvenser av valgene de gjør og de skal forebygge feil valg av utdanning eller yrke.

Rådgivingen skal bidra til å

  • utjevne sosiale forskjeller
  • integrere etniske minoriteter
  • sikre at elevene gjennomfører det 13-årige utdanningsløpet
  • ivareta et likestillingsperspektiv

Likestillingsperspektivet ivaretas ved at rådgiverne skal gi elevene hjelpen de trenger for å utvikle seg uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller.

Det er skoleeiers ansvar å legge til rette for at elevenes rettighet til nødvendig rådgiving oppfylles.

Ansatte

Skolens ansatte 

Planer

Skolens planer

Aktuelt

Tentamen høst 2019

8.trinn 

11.11 Norsk hovedmål Obs. kun 1-3..time 

21.11 Engelsk

29.11 Norsk sidemål

04.12 Matematikk 

9.trinn

26.11 Matematikk

28.11 Hovedmål

02.12 Engelsk

04.12 Norsk sidemål 

10.trinn

25.11 Engelsk

28.11 Matematikk

03.12 Norsk hovedmål

04.12 Norsk sidemål

For elever

Informasjon for våre elever

For foresatte

Informasjon til foresatte

Utvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Leder: Zoe De Vlerck Tlf: 93047366

Nestleder: Linn Stamper Tlf 40468428

Referat FAU møter 19-20

Presntasjon FAU 24.09.19.pdf

Referat FAU 24.09.19.pdf

Årshjul FAU 19-20.pdf

Samarbeidsutvalg - SU

Leder: Nadia Marzan Nazifi

referat til SU 29.10.19.docx

Skolens miljøutvalg - SMU

Leder: Zoe DeVlerck

Referat Smu 29.10.19.docx

Elevråd

Leder: Nadia Marzan Nazifi 10D

Nestleder: Sondre Stensland-Larsen 10E

Klassekontakter alle klasser

Klassekontakter 19-20.pdf

 

Varden ungdomsskole

Besøksadresse:

Vardeveien 52
3227 Sandefjord

Telefon: 33 41 76 50

Kontaktperson: Torhild Svalestuen

Tittel: Rektor

Telefon: 33 41 76 50

Kontaktperson: Anne Gjelstad Mathisen

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 76 50

Kontaktperson: Gry Steen Nilsen

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 76 50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?