Byggesak

Byggesaksvakt

Byggesak er åpent for kundehenvendelser fra kl 09.00-14.00.

Hva kan byggesaksvakten hjelpe til med?

Lurer du på status på din byggesak, for eksempel hvem som er saksbehandler eller om det er fattet vedtak? Sjekk kommunens innsynsløsning her.  Du kan søke på eiendommens adresse i tittelfeltet, eller på gårds- og bruksnummer nederst i søkefeltet. 

Dette kan du bygge uten å søke

Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen.

Må du søke? Prøv veiviseren!

Tiltakshaver har selv ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er byggeforbud i strandsonen. Hvis du har en eiendom som ligger mindre enn 100 meter fra vannet, må du fortsatt søke om tillatelse før du bygger.

Dersom du skal bygge nærmere enn 4 meter fra offentlige vann- og avløpsledninger må du ta kontakt med kommunen.

Skal du bygge i nærhet av en ledning, nettstasjon eller andre av Skagerak Netts anlegg er det krav til avstand mellom bygg og nettanlegg. Disse kravene kan du lese mer om her.

Dersom du har ført opp et tiltak unntatt søknadsplikt må det meldes fra til kommunen slik at vi kan få tegnet det inn i kartet. Benytt dette skjemaet for å melde fra om ferdig tiltak. 

Nedenfor finner du kommunens egen oversikt over hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke:

Frittliggende bygning
 • Det er unntak for søknadsplikt for enkelte frittliggende bygninger som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Eksempel er garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.
 • Mønehøyde skal ikke være over 4,0 m, og gesimshøyde ikke over 3,0 m.
 • Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 • Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.
 • Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen.
 • Bygningen må ikke komme i konflikt med plankart eller planbestemmelser
 • Når en frittliggende bygning som er unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Benytt dette skjemaet.
Mindre tilbygg
 • Tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m² er unntatt søknadsplikt. Eksempel er bod, understøttet veranda.
 • Tilbygget må være understøttet.
 • Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.
 • Tilbygget kan ikke ha rom til beboelse eller varig opphold. Det betyr at tilbygget ikke kan inneholde kjøkken, stue, soverom, våtrom eller andre rom som inngår i boligens hoveddel, slik som entré, gang eller isolert vinterhage.
 • Tilbygget må plasseres etter plan- og bygningslovens regler om avstand. Dette innebærer at avstanden til nabogrensen må være minst halve høyden til bygget, og ikke mindre enn 4,0 meter

Når et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Benytt dette skjemaet.

Mindre tiltak i eksisterende bebyggelse
 • Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde.
 • Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 • Installering og endring av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 • Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 • Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg. Reparasjon er ikke lenger begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller branncelle.
Mindre tiltak utendørs
 • Levegg med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m inntil nabogrense.
 • Levegg med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m, og avstand til nabogrense ikke mindre enn 1,0 m.
 • Innhegning/gjerde mot veg med inntil 1,2 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. Mot nabo gjelder lov om grannegjerde, og dette er et privatrettslig forhold.
 • Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² utenfor sentrum og industriområder som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade.
 • Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 1,0 m eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. Muren må ikke være i konflikt med byggegrenser.
 • Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
 • Graving for kabler.
 • Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd.
 • Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m.

Det anbefales og informere nabo om alle tiltak utendørs.

VIKTIG Å PASSE PÅ:

 • Mange tomter er fullt utnyttet
 • Krever tiltaket dispensasjon?
 • Pass på byggegrense langs vei
Andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikt
 • Varmepumpe, klimaanlegg, og aircondition i småhusbebyggelse, som integreres arkitektonisk i bygningen.
 • Handikaprampe i småhusbebyggelse. Rampen skal være i tilknytning til inngangsparti i 1. etasje og inntil 3 m².
 • Demonterbart mindre basseng (maks 7 000 liter) eller badestamp (maks 2 000 liter)på bebygd bolig/fritidseiendom. Det skal ikke være nedgravd i bakken, være nødvendig med pumpehus eller tilknyttes sanitærtekniske installasjoner.
 • Portal over innkjørsel som ikke er i konflikt med frisiktsone mot vei. Portalen plasseres minimum 2 m fra nabogrense og kan ha høyde inntil 3 m.
 • Utepeis og utegrill.
 • Etablering/boring av energibrønn på egen eiendom så lenge denne ikke innebærer vesentlige terrengendringer ,eller konstruksjon av et anlegg. Du er selv ansvarlig for at den ikke kommer i konflikt med eksisterende eller planlagte vei- eller jernbanetunneler, og offentlige ledninger.
 • Bruksendring til hjemmekontor eller atelier forutsatt at rommet er godkjent for varig opphold og at det er publikumsbesøk og varetransport i lite omfang.
 • Flaggstang inntil 9 meter uten reklame plassert på terreng på bebygd bolig/fritidseiendom.

Slik søker du

Ved søknad om flere tiltak, må hvert enkelt tiltak sendes som egen søknad i egen forsendelse.

Slik søker du:

 1. Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet
 2. Bestill naboliste
 3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du her. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
 4. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send inn dokumentasjon til kommunen. Krav til dokumentasjon finner du her.

Dersom tiltaket krever dispensasjon kan du finne informasjon om det her. 

Innsending av digital post

Sandefjord kommune anvender et fullelektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem. Det vil si at all inngående post - både e-post og papirpost – blir omgjort til elektroniske filer. Hvordan den elektroniske posten er tilrettelagt er med på å avgjøre hvor lang tid vi bruker på å registrere den, og hvor oversiktlig den er for saksbehandlerne.

Send inn kun ett eksemplar av dokumentasjonen; enten via byggsøk, som e-post eller papir. Vi ber om at det ikke sendes både elektronisk og papir da dette gir merarbeid for kommunen.

Søknaden skal sendes inn med søknadsskjema og ytterligere dokumenter som separate vedlegg i en forsendelse. Dokumenter kan ikke sendes som zippede filer. Dokumenter må ligge riktig vei ved visning.

HVERT DOKUMENT MÅ VÆRE EGEN FIL (med noen unntak) og ha god navngivning.

Eksempel på rekkefølge:

 • Søknadsskjema
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer
 • Situasjonsplan
 • Ledningsplan
 • Utomhusplan
 • Planer (én fil for hver tegning)
 • Snitt (én fil for hver tegning)
 • Fasader (én fil for hver tegning)
 • Eksisterende tegninger (samlet i én fil)
 • Skjemaer for nabovarsling, evt. nabomerknader og søkers kommentarer (samlet i én fil)
 • Nabosamtykke (r)
 • Erklæringer om ansvarsrett (én fil for hvert foretak)
 • Gjennomføringsplan med versjonsnummer
 • Redegjørelse inkludert estetisk redegjørelse
 • Søknad om dispensasjon med begrunnelse

For innsending av byggesøknader kan du bruke:
E-post: postmottak@sandefjord.kommune.no

Følger du denne veiledningen blir registreringsarbeidet enklere og det går raskere.

Innsending av papirpost

Det er også mulig å sende inn/levere en papirversjon av søknaden om du ikke ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon. Ved innsending av papirpost er det viktig å bruke ark av normal tykkelse, slik at de kan scannes uten problemer. Tykke ark kan fort bli ødelagt under scanningen.

Søknaden kan sendes til:

Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord.

Situasjonsplan

I de fleste byggesaker er det krav om at du sender inn en situasjonsplan som viser det planlagte byggetiltaket tegnet inn i kommunens kart.

Du må ha et situasjonskart. Dette danner grunnlag for situasjonsplanen for tiltaket som skal følge byggesaken.

Kartet kan du skrive ut selv via kommunens kartportal for situasjonskart (åpnes i nytt vindu).

Kartsiden gir deg to kart:

 • Situasjonskart som viser juridiske linjer som formålsgrenser, regulert byggegrense, regulert senterlinje, frisiktlinje m.m. Ledninger er også med på kartet.
 • Plankart med planopplysninger som viser plan i farger og opplysninger om hvilke planer som berører eiendommen, samt arealer. Det følger også med bestemmelser til bebyggelsesplan, reguleringsplan og/eller kommuneplan.

Når situasjonskartet skal skrives ut på papir - sjekk riktig målestokk:

PDFen må skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset". Kontrollmål gjerne rutenettet. På et kart i målestokk 1:500 skal avstanden mellom to rutenettslinjer være 10 cm.

Situasjonsplanen (situasjonskart med det planlagte tiltaket tegnet inn) skal tydelig og nøyaktig vise:

 • ønsket tiltak markert med farge
 • utvendige mål på tiltaket
 • forslag til sokkelhøyde på tiltaket (frittliggende tiltak)
 • avstand til nabogrense
 • avstand annen bebyggelse
 • avstand midt vei
 • arealbruk for parkering og oppholdsareal ute og byggets møneretning

Kartgrunnlaget skal være maksimalt ett år gammelt.

Det er viktig at kartets blanke tittelfelt blir riktig utfylt med identifikasjon som viser hvilket foretak/hvem som har utarbeidet situasjonsplanen og eventuelt versjons- eller revisjonsnummer.

Begrepsforklaringer:

 • Kartutsnitt: Kart over eiendommen som kan skrives ut fra våre kartsider.
 • Situasjonskart: Kart fra kommunen over eiendommen med eksisterende godkjent bebyggelse, byggegrenser, vann- og avløpsledninger m.m.
 • Situasjonsplan: Kart med det planlagte tiltaket tegnet inn.
Ferdigattest

Når tiltaket er ferdig må du søke om ferdigattest. Skjema for ferdigattest finner du her.

Hva skal du bygge?

Lurer du på informasjon om konkrete tiltak? 

Her finner du en oversikt over de ulike byggetiltakene

Antenne

Bad, vaskerom og våtrom

Bod, uthus og anneks

Biloppstillingsplass og parkeringsplass

Bruksendring

Brygger

Campingvogn

Deling av eiendom

Dispensasjon

Driftsbygning i landbruket

Fasadeendring

Gjerde, levegg og støyskjerm

Ildsted, pipe og utepeis

Hybel og selvstendig boenhet

Mudring

Rive bygg

Skilt

Solcelleanlegg

Støttemur

Svømmebasseng

Terrenginngrep

Tilbygg - påbygg

Veranda, balkong, terrasse og altan

Hva koster det å søke?

Her finner du gebyrene for byggesaker.

Vanlige spørsmål og begreper

Her finner du en oversikt over vanlige spørsmål og begreper. 

Andre skjemaer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?