Fasadeendring

Hvis du skal endre fasaden på en bygning er det flere forhold som avgjør hvordan tiltaket skal varsles før en kan sette i gang. Dette vil være forhold som eiendommens planstatus, boligens alder og tidstype.

Unntatt fra søknad
Fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt der fasaden skal føres tilbake til tidligere dokumentert utførelse. Alminnelig forståelse av hva som menes med ”bygningens karakter” er ofte knyttet til stilarter. Bygninger som i seg selv ikke representerer en egenverdi bør kunne gjennomgå mindre fasadeendringer uten at bygningens karakter anses å være endret.

Søknadspliktig
Mindre endringer på bygninger tilknyttet en bestemt tidsepoke/stilart ha vesentlig betydning for bygningenes eksteriørkarakter. Like tiltak, for eksempel innsetting av vinduer, kan være søknadspliktig eller unntatt søknadsplikt avhengig av hvilken type bygning som berøres av tiltaket. Fasadeendring på verneverdige eller bevaringsverdige hus er søknadspliktig.

Er du i tvil om tiltaket er søknadspliktig ta gjerne kontakt med oss, slik at vi kan avklare forholdene rundt ditt tiltak.