Støttemur

Du trenger ikke søke om å sette opp en støttemur dersom den er:

  • inntil 1,0 meter i høyde
  • minst 1,0 meter fra nabogrensen

eller

  • inntil 1,5 meter i høyde
  • minst 4,0 meter fra nabogrensen

Støttemuren/forstøtningsmuren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei, det vil si i forbindelse med avkjørsler fra vei, gårdsplass og gang- og sykkelstier.

Muren skal heller ikke være til skade eller ulempe for naboeiendommene og omgivelser ved at den for eksempel er med å bidra til vannsig, ras eller utglidning.

I utformingen og plasseringen bør du ta estetiske hensyn slik at muren i tillegg til å være funksjonell og sikker, også blir en tiltalende del av eiendommen. 

Dersom støttemuren ikke fyller ovennevnte krav, må du søke kommunen om tillatelse.

For støttemurer med høyde over 1,5 meter må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for utbygging og omsøking av støttemuren din jf. plan- og bygningsloven § 20-3.

Seksjon for byggesak og arealforvaltning

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00