Skal du bygge?

Kundehenvendelser

Byggesak er åpent for kundehenvendelser fra kl 09.00-14.00.

 Lurer du på status på din byggesak? Sjekk kommunens innsynsløsning her. 

Nye og enklere byggeregler

Etter 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er byggeforbud i strandsonen. Hvis du har en eiendom som ligger mindre enn 100 meter fra vannet, må du fortsatt søke om tillatelse før du bygger.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

Må du søke? Prøv veiviseren: Bygg uten å søke

Hvor stort kan du bygge?

Meldeskjema for bygning eller tiltak som er unntatt søkeplikt

Nedenfor finner du kommunens egen oversikt over hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke, og informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker å bygge.

Frittliggende bygning inntil 50 m2 - ikke beboelse

Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m2 med avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men forutsetter at tiltaket er i samsvar med gjeldende planer eller annet regelverk og at:

 • maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen
 • bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller
 • bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue
 • bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges. Tiltaket kan ikke oppføres i byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10. Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. I følge sanitærforskriftens § 3.4 skal bebyggelse ha avstand til offentlig vann- og/eller avløpsanlegg på minst 4 meter.

Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Tilbygg inntil 15 m² - ikke beboelse

Fra 1. juli 2015 er det ikke nødvendig å søke om å oppføre tilbygg på inntil 15 m2. Slike tilbygg skal ikke inneholde rom med beboelse og må ha en avstand fra nabogrense på minimum 4,0 meter. Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Det må også her tas hensyn til veglova og jernbanelovens bestemmelser.

Tiltakshaver skal informere kommunen om tilbyggets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015.

Det er ikke lenger en forutsetning at reparasjon av installasjonen er begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller branncelle.

Andre endringer som er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015

Levegg

 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m inntil 1,0 meter fra nabogrense
 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter i nabogrense.

Antenner

 • Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter, panelantenner montert på vegg med høyde inntil 2 meter og parabolantenner med diameter inntil 1,2 meter, er unntatt søknadsplikt. Det er en forutsetning at plasseringen ikke innebærer fare for personsikkerhet. Unntaket gjelder ikke der flere antennesystem skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.

Mindre støttemur

 • Mindre støttemurer (forstøtningsmurer) med høyde inntil 1,0 meter og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter. I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor avstand til nabogrense er minst 4,0 meter.

Mindre fylling eller planering av terreng

 • I spredtbygd strøk kan terrengendringen maksimalt avvike 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå. I tettbygd strøk er begrensningen 1,5 meter og på eiendommer for rekke- eller kjedehus og lignende kan avviket maksimalt være 0,5 meter. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter. Avvik som er større enn de nevnte krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres.

Gjerder godkjent etter reindriftsloven

 • Permanente gjerder og anlegg som er godkjent etter reindriftsloven § 24.
Tiltakshavers ansvar

Tiltakshaver har selv ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.

Skal du bygge i nærhet av en ledning, nettstasjon eller andre av Skagerak Netts anlegg er det krav til avstand mellom bygg og nettanlegg. Disse kravene kan du lese mer om her.

Informasjon til naboer

Reglene for nabovarsling er noe endret. Det er presisert at det er tilstrekkelig med bruk av elektronisk kommunikasjon. Dette innebærer at nabovarsel kan sendes via epost. Det er fortsatt mulig å benytte seg av registrert postsending (rekommandert) eller personlig overlevering.

Forskriften presiserer at der tiltak er avhengig av dispensasjon, skal nabovarslet uttrykkelig nevne de bestemmelsene det er behov å dispensere fra. Der dispensasjonen berører naboens interesser, skal begrunnelsen for dispensasjonssøknaden vedlegges nabovarselet.

Dersom det går mer enn ett år fra nabovarsling til søknad sendes kommunen, må det varsles på nytt med mindre det er gitt varsel etter plan- og bygningsloven § 12-10 tredje ledd.

Dette innebærer følgende:

Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller områdeplan, skal naboer og gjenboere underrettes. Etter plan- og bygningsloven § 12-10 nytt tredje ledd, skal berørte registrerte grunneiere og festere og - så vidt mulig - andre rettighetshavere i planområdet og naboer, få beskjed om at dette kan være den eneste gangen det blir anledning til å komme med merknader i byggesaken

Frister for saksbehandling

For å øke forutsigbarheten for den som ønsker å bygge og effektivisere byggesaksbehandlingen, har regjeringen innført tidsfrister i flere sakskategorier samt gebyrbortfall hvor tidsfristen ikke overholdes.

Fra 1. juli 2015 skal byggesøknader som innebærer dispensasjon fra arealplaner behandles innen 12 uker. Overskridelse av denne fristen innebærer som hovedregel at det totale byggesaksgebyret reduseres med 25 % for hver påbegynte uke. Dette gjelder også separate søknader om dispensasjon.

Søknader om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker. Tiltaket kan igangsettes dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp.

Ferdigattest 

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:

a) ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller

b) kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeider er av en slik art at bestemmelsen kan brukes.

 

Bygger naboen din uten at du har blitt varslet?

Hvis du oppdager snekring på den andre siden av hekken, er det slett ikke sikkert han har gjort noe galt.

Her finner du mer informasjon om hva naboen kan gjøre uten å varsle deg (ekstern lenke)

Hva skal du bygge?

Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving etc, behøver du tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen.

Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter.

 

Antenne

Bad, vaskerom, våtrom

Bod

Biloppstillingsplass

Bolig

Bruksendring

Brygger

Campingvogn

Deling av eiendom

Driftsbygning i landbruket

Fasadeendring

Garasje

Gjerde - innhegning

Gjerde - levegg

Ildsted

Leilighet/selvstendig boenhet

Loft

Mudring

Parkeringsplass

Pipe

Skilt

Støttemur

Svømmebasseng

Terrenginngrep

Tilbygg - påbygg

Utepeis

Veranda/balkong/terrasse/altan

Skjema

Hvordan søker du?

Slik søker du:

 1. Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet
 2. Bestill naboliste
 3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema på siden for papirblanketter. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
 4. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:
 • Søknadsskjema
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon
 • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen. Situasjonskartet skal vise avstander til nabogrense, senter av vei og annen bebyggelse.
 • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100. Det skal fremlegges målsatte fasadetegninger, plantegning av alle plan med oppgitt areal pr. rom, snitt-tegning som klart viser gesims-, møne- og kotehøyde, og terrengsnitt som viser terreng før og etter tiltak. Dersom du skal bygge et tilbygg må det fremkomme klart hva som er eksisterende og ny bebyggelse. 

Sende inn byggesøknad

 

Innsending av digital post

Sandefjord kommune anvender et fullelektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem. Det vil si at all inngående post - både e-post og papirpost – blir omgjort til elektroniske filer. Hvordan den elektroniske posten er tilrettelagt er med på å avgjøre hvor lang tid vi bruker på å registrere den, og hvor oversiktlig den er for saksbehandlerne.

Send inn kun ett eksemplar av dokumentasjonen; enten via byggsøk, som e-post eller papir. Vi ber om at det ikke sendes både elektronisk og papir da dette gir merarbeid for kommunen.

Søknaden skal sendes inn med søknadsskjema og ytterligere dokumenter som separate vedlegg i en forsendelse. Dokumenter kan ikke sendes som zippede filer. Dokumenter må ligge riktig vei ved visning.

HVERT DOKUMENT MÅ VÆRE EGEN FIL (med noen unntak) og ha god navngivning.


Eksempel på rekkefølge:

 • Søknadsskjema
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer
 • Situasjonsplan
 • Ledningsplan
 • Utomhusplan
 • Planer (én fil for hver tegning)
 • Snitt (én fil for hver tegning)
 • Fasader (én fil for hver tegning)
 • Eksisterende tegninger (samlet i én fil)
 • Skjemaer for nabovarsling, evt. nabomerknader og søkers kommentarer (samlet i én fil)
 • Nabosamtykke (r)
 • Erklæringer om ansvarsrett (én fil for hvert foretak)
 • Gjennomføringsplan med versjonsnummer
 • Redegjørelse inkludert estetisk redegjørelse
 • Søknad om dispensasjon med begrunnelse

Ved søknad om flere tiltak, må hvert enkelt tiltak sendes som egen søknad i egen forsendelse.

For innsending av byggesøknader kan du bruke:
E-post: postmottak@sandefjord.kommune.no

Følger du denne veiledningen blir registreringsarbeidet enklere og det går raskere.

 

Innsending av papirpost

Det er også mulig å sende inn/levere en papirversjon av søknaden om du ikke ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon. Ved innsending av papirpost er det viktig å bruke ark av normal tykkelse, slik at de kan scannes uten problemer. Tykke ark kan fort bli ødelagt under scanningen. 

Søknaden kan sendes til:

Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord. 

Situasjonsplan

I de fleste byggesaker er det krav om at du sender inn en situasjonsplan som viser det planlagte byggetiltaket tegnet inn i kommunens kart.

Du må ha et situasjonskart. Dette danner grunnlag for situasjonsplanen for tiltaket som skal følge byggesaken.

Kartet kan du skrive ut selv via kommunens kartportal for situasjonskart (åpnes i nytt vindu).

Kartsiden gir deg to kart:

 1. Situasjonskart som viser juridiske linjer som formålsgrenser, regulert byggegrense, regulert senterlinje, frisiktlinje m.m. Ledninger er også med på kartet.
 2. Plankart med planopplysninger som viser plan i farger og opplysninger om hvilke planer som berører eiendommen, samt arealer. Det følger også med bestemmelser til bebyggelsesplan, reguleringsplan og/eller kommuneplan.

Når situasjonskartet skal skrives ut på papir - sjekk riktig målestokk:

PDFen må skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset". Kontrollmål gjerne rutenettet. På et kart i målestokk 1:500 skal avstanden mellom to rutenettslinjer være 10 cm.

Situasjonsplanen (situasjonskart med det planlagte tiltaket tegnet inn) skal tydelig og nøyaktig vise:

 • ønsket tiltak markert med farge
 • utvendige mål på tiltaket
 • forslag til sokkelhøyde på tiltaket (frittliggende tiltak)
 • avstand til nabogrense
 • avstand annen bebyggelse
 • avstand midt vei
 • arealbruk for parkering og oppholdsareal ute og byggets møneretning

Kartgrunnlaget skal være maksimalt ett år gammelt.

Det er viktig at kartets blanke tittelfelt blir riktig utfylt med identifikasjon som viser hvilket foretak/hvem som har utarbeidet situasjonsplanen og eventuelt versjons- eller revisjonsnummer.

Begrepsforklaringer:

 • Kartutsnitt: Kart over eiendommen som kan skrives ut fra våre kartsider.
 • Situasjonskart: Kart fra kommunen over eiendommen med eksisterende godkjent bebyggelse, byggegrenser, vann- og avløpsledninger m.m.
 • Situasjonsplan: Kart med det planlagte tiltaket tegnet inn.

Hva koster det å søke?

Gjeldende gebyrer for bygnings- og arealplansaker

Ofte stilte spørsmål i en byggesak

Hvordan går jeg fram hvis jeg ønsker å dele eiendommen før bygging?

Se våre nettsider om fradeling

Hvordan måles gesims?

I nesten alle tilfeller er gesimshøyde distansen mellom gjennomsnittlig ferdig planert terreng og skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten.

Se Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder om grad av utnytting (ekstern lenke).

Jeg har fått nabovarsel, hva skjer nå?

Det skal gis en frist for å få inn mulige merknader på minst 2 uker. Dersom du har merknader til tiltaket, så skal du sende disse skriftlig til søker.

Søker vil inkludere merknadene dine i søknaden til kommunen, og gi en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtegå merknaden, eventuelt argumenter om hvorfor den ikke er imøtegått.

Kommunen vil deretter ta en helhetsvurdering når all informasjon er på bordet. Har du protestert vil du få kopi av kommunens vedtak, og kan klage på dette vedtaket hvis du ønsker.

Kan jeg bygge selv?

Dersom du kan søke selv, så står du også ansvarlig for gjennomføringen. Hvordan du praktisk velger å gjennomføre prosjektet er ikke viktig fra kommunens side. Du kan få en profesjonell til å gjøre jobben, eller du kan gjøre det selv. Dette gjelder også for tiltak som ikke krever tillatelse fra kommunen.

Dersom du har formell kompetanse og erfaring, kan du søke som selvbygger i tiltaksklasse 1, jamfør byggesaksforskriften § 6-8 (ekstern lenke).

Kan jeg tegne bygget mitt selv?

Det er ingenting i veien for at du kan gjøre dette selv, dersom du sitter inne med nok kompetanse på slik teknisk tegning.

Det viktigste i en sak er at alle nødvendige opplysninger blir gitt, at tegninger er i målestokk 1:100 og at tegningene har god kvalitet slik at saksbehandler kan sette seg i saken og vurdere den på en riktig måte.

Hva gjør jeg når det mangler ferdigattest på eiendommen min?>

Se vår nettside om ferdigattest

Rett til å klage over forvaltningsvedtak

Parter i saken har rett til å klage over vedtaket

Informasjonsblader fra NKF

Når de nye reglene for byggesak trer i kraft 1. juli, kan den som skal bygge blant annet bruke 12 informasjonsblader fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) for å finne veiledning og informasjon. Arkene finner du her.

Nyttige lenker

Bygg uten å søke (ekstern lenke)

Naboloven (ekstern lenke)

Direktoratet for byggkvalitet (ekstern lenke)

Parkeringsvedtekter

Skiltvedtekter

Krav til avstand ved bygging nær ledning eller andre nettanlegg (ekstern lenke)

Seksjon for byggesak og arealforvaltning

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?