Driftsbygning i landbruket

Regelverk

Driftsbygninger kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og tiltaket kan betinge uttalelse etter annet lovverk. I LNF-områder er det bare tillatt å sette opp bygninger som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet).

Søknadsplikt

 • Du kan søke om tiltak etter pbl § 20-1 (tiltak uten ansvarsrett) for følgende:
 • oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 kvm bruksareal (BRA)
 • tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 kvm bruksareal (BRA).
 • Ett enkelt tilbygg på inntil 50 kvm til driftsbygning også om det totale bruksarealet (BRA) overstiger 1000 kvm.

Større driftsbygninger kan du ikke søke om selv. De skal behandles etter pbl. § 20-3. Det samme gjelder bygninger for fabrikkmessig produksjon og salg.

Ved nye driftsbygninger med husdyr, skal det redegjøres for lagring og håndtering av husdyrgjødsel og evt. behov for nytt gjødsellager eller gjødselkum.

Oppføring av ny landbruksbebyggelse skal vurderes etter kommuneplanens bestemmelser punkt 3.1 bokstav a) –b) og c) med tilhørende retningslinjer. Utsnitt fra kommuneplanens bestemmelser vedtatt 6.3.2018:

3.1 LOKALISERING AV LANDBRUKSBEBYGGELSE (PBL § 11-11 NR. 1 OG 4)
a) Ny landbruksbebyggelse tillates ikke plassert på dyrka mark der det finnes alternativ lokalisering på eiendommen.
b) Plassering skal tilpasses kulturlandskapet og avklares i samsvar med naturmangfoldloven.
c) Det generelle forbudet mot tiltak i pbl. § 1-8 gjelder ikke for nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag i 100-metersbeltet langs sjøen med sikte på landbruk, fiske, fangst, jf. pbl. § 11-11 første ledd nr. 4. Ny landbruksbebyggelse tillates ikke oppført innenfor 100-metersbeltet langs sjø der det finnes alternativ lokalisering på eiendommen.

Retningslinje:
Ny bebyggelse i tilknytning til gårdsanlegg bør tilpasses eksisterende bygningsmiljø. Ved prosjektering av nye bygninger bør det tas hensyn til tundannelse. Eksisterende, tradisjonelle driftsbygninger bør primært forsøkes nyttiggjort, før nye driftsbygninger oppføres.

Unntak fra søknadsplikten

I henhold til pbl. § 20-5 bokstav c) kan mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder være unntatt fra søknadsplikten. Dette gjelder mindre bygninger på inntil 15 kvm (BRA) som brukes til landbruksdriften, jf SAK 10 § 4-1 bokstav c). Typiske eksempler er vedlager og skjul for beitedyr.

Intern rutine

Byggesak vil i de fleste tilfeller oversende søknaden til landbrukskontoret for uttalelse og vurdering etter annet lovverk (jordloven, gjødselvareforskriften etc). Dersom tiltaket innebærer endring i markslagskartet (gårdskart), så må må gårdskartet oppdateres når tiltaket er ferdig. Endringen kan meldes via byggesak til Sanela Jacobsen eller Per Erik Larsen.

Søknaden

 • Søknad om driftsbygning må inneholde følgende:
 • Søknad om tiltak uten ansvarsrett (dersom under 1000 kvm)
 • Målsatt situasjonsplan
 • Målsatte tegninger
 • Skjema for opplysninger gitt i nabovarsel
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader med tiltakshavers kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon dersom tiltaket er i strid med LNF-formålet

Søknaden sendes til postmottaket.

Hva er en driftsbygning?

Begrepet driftsbygning er i denne sammenheng å forstå som et bygg som er nødvendig for den ordinære landbruksdriften av en landbrukseiendom. Dette omfatter blant annet driftsbygninger for jordbruk, husdyrbruk, seterdrift, hagebruk, gartneri, skogsdrift, pelsdyravl, reindrift og yrkesfiske.

I plan- og bygningsloven (pbl) § 11-7 punkt 5 a) er tiltak i landbruket angitt som ”nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressurser”.

Hageveksthus, siloer og landbruksverksteder regnes som driftsbygning så lenge de brukes som en del av landbruksdriften. Men brukes de for eksempel til lager av landbruksmaskiner for salg, opplag eller lignende, faller de utenfor. Husvære i forbindelse med seterdrift eller skogsdrift regnes som driftsbygning i landbruket. Disse kan ikke brukes til bolig eller fritidsbolig. Våningshus og frittliggende garasjer for privatbiler eller andre kjøretøy er ikke driftsbygning i landbruket.

Bygg for fabrikkmessig produksjon og salg er heller ikke driftsbygning i landbruket. Dersom bygget har sammenheng med landbruksproduksjon som skjer på gården, eller gårdens behov for varer og tjenester, regnes imidlertid bygget som driftsbygning. For eksempel er et potetpakkeri å anse som en driftsbygning når det brukes til å pakke poteter fra egen produksjon, men ikke om potetene som pakkes kommer fra andre. Bygg som brukes til oppstilling av hester kan være en driftsbygning, mens en ren ridehall faller utenfor begrepet.

For mer informasjon, se «Veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket - Garden so»m ressurs.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?