Amnesti for ikke godkjente leiligheter

NB: Amnestiet gjelder ikke for eventuelle krav som er utestående med hensyn til kommunale avgifter.

Registrering av ikke godkjente boenheter.

Hvorfor må alle boenheter godkjennes.

Fremgangsmåte

Denne informasjonen er for deg som lurer på om du har manglende byggegodkjenning av en eller flere boenheter hos deg. Er du usikker ta kontakt med kommunen for hjelp.

Jeg har en boenhet, og ønsker å få denne godkjent. Hvordan går jeg frem?
 1. Kontakt en byggmester/tømrer, arkitekt eller takstmann som vil kunne hjelpe deg med en evetuell avklaring om tiltaket må søkes om eller ikke.Kontakt teknisk etat Sandefjord kommune på tlf: 33 41 63 10 dersom du har spørsmål om lovverket eller forhold tilknyttet tiltaket.
 2. Ved en evetuell søknad, vil byggesaksavdelingen behandle den og og fatte vedtak. Gjennomsnittlig behandlingstid for denne type søknader er nå på ca seks uker, forutsatt at all nødvendig informasjon er lagt med. Hvis noe mangler i søknaden vil behandlingstiden bli lengre.
 3. Vi gjør deg oppmerksom på at eventuelle krav som følge av manglende innbetalte kommunale avgifter styres av kommunalteknisk avdeling i henhold til foreldelsesloven
Hva gjør jeg når boenheten er godkjent?
 1. Blir boenheten godkjent, sender den med ansvarsrett for søkerfunksjonen inn søknad om midlertidlig brukstillatelse eller ferdigattest til kommunen.
 2. Når midlertidlig brukstillatelse eller ferdigattest er gitt kan boenheten tas i bruk som egen boenhet, og kommunen kan avslutte saken.
 3. Vi gjør deg oppmerksom på at eventuelle krav som følge av manglende innbetalte kommunale avgifter styres av kommunalteknisk avdeling i henhold til foreldelsesloven.
Hva gjør jeg hvis boenheten ikke er blitt godkjent?
 1. Hvis søknaden får avslag og boenheten brukes som egen boenhet, vil du få en rimelig frist til å avslutte den ulovlige bruken.
 2. Når den ulovlige bruken er avsluttet og boenheten ikke lenger er i bruk som egen boenhet, skal kommunen ha skriftlig beskjed om dette.
 3. Når vi har fått en skriftlig tilbakemelding med dokumentasjon om at bruken har opphørt, vil kommunen avslutte saken. I noen tilfeller vil det utføres tilsyn før saken avsluttes.
 4. Vi gjør deg oppmerksom på at eventuelle krav som følge av manglende innbetalte kommunale avgifter styres av kommunalteknisk avdeling i henhold til foreldelsesloven.
Jeg har en boenhet som er ulovlig tatt i bruk, men ønsker å avslutte bruken
 1. Etter at du har sendt kommunen skriftlig beskjed om at du vil avslutte bruken av boenheten, vil du få en frist på å avslutte forholdet.
 2. Kommunen skal ha en skriftlig tilbakemelding når bruken av boenheten har opphørt.
 3. Når vi har fått en skriftlig tilbakemelding med dokumentasjon om at bruken har opphørt, vil kommunen kunne avslutte saken. I noen tilfeller vil det utføres tilsyn før saken avsluttes.
 4. Vi gjør deg oppmerksom på at eventuelle krav som følge av manglende innbetalte kommunale avgifter styres av kommunalteknisk avdeling i henhold til foreldelsesloven.
Jeg har en boenhet som ikke brukes som en sevlstedig boenhet. Hva gjør jeg?
 1. Dersom du har en boenhet som ikke brukes som en selvstendig boenhet, trenger kommunen dokumentasjon på dette. Når vi har mottatt dokumentasjon,  avsluttes eventuelt saken.
 2. Vi gjør deg oppmerksom på at dersom du ikke har en leilighet, men en hybel, kan denne fortsatt være søknadspliktig. Les mer om søknadsplikt for hybler her. (link til siden spørsmål og svar)
 3. Vi gjør deg oppmerksom på at eventuelle krav som følge av manglende innbetalte kommunale avgifter styres av kommunalteknisk avdeling i henhold til foreldelsesloven.

Spørsmål og svar

Hvilke dokumenter skal jeg legge ved søknaden?

Søknadsveiledning for godkjente foretak.

Hvor store må bodene være?

Leiligheten skal ha minimum 5 m² utvendig sportsbod og 3 m² innvendig bod, i tillegg til tilstrekkelig plass for oppbevaring av klær og mat. I ettromsleiligheter kan innvendig bod være 1,5 m² eller erstattes av minst 2,0 meter skap, i tillegg til tilstrekkelig plass for oppbevaring av klær og mat.

Hva sier kravene om dagslys og utsyn?

Alle rom for varig opphold som stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom må ha vindu som gir tilfredsstillende tilgang til dagslys. Dersom vindusarealet er mer enn 10 % av gulvarealet i rommet, vil dette ofte gi nok dagslys.

Stue i boenhet må ha minst ett vindu der underkant glassflate er maksimum 1,0 m over underliggende gulv slik at det oppnås tilfredsstillende utsyn for både stående og sittende. Vinduet kan imidlertid ikke ligge nede i en lysgrav.

For de øvrige rommene stilles ikke bestemte krav til utsyn. 

Vinduer i soverom må imidlertid tilfredsstille krav til rømningsvindu (minimum fri høyde 0,6 m. og minimum fri bredde 0,5 m, men slik at høyde + bredde ikke er mindre enn 1,5 m i åpen stilling). I praksis betyr det at underkant av vindu, der glasset starter, kan ligge 1,40 - 1,60 m. over gulv, avhengig av om takhøyden er 2,20 m. eller 2,40 m.

Hva er kravet til uteareal?

Det skal være egnet uteareal på ca 100 m² for hver enkelt boenhet. Utearealet skal ha en løsning som er brukbar i forhold til sol, støy, trafikk og lignende. Hagen skal kunne deles opp på en fornuftig måte.

Hvilke foretak er kvalifiserte?

Byggmestere, arkitekter, konsulenter osv. vil normalt være kvalifisert for utarbeidelse av søknad til kommunen. Foretaket må kunne godkjennes for ansvarsrett.

Foretaket dokumenterer leilighetens tilstand og utarbeider en søknad om godkjenning på grunnlag av dette.

Oversikt over godkjente foretak finner du på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet. Det er ikke nødvendig å bruke et firma som står på denne listen.

Trenger jeg forhåndskonferanse?

Dersom du har spørsmål til lovverket eller til forhold tilknyttet godkjenning av leiligheten kan du ta kontakt med oss enten ved et uformelt møte eller ved en forhåndskonferanse.

En forhåndskonferanse er en frivillig ordning, mellom kommunen, ansvarlig foretak og eventuelt huseier før søknad innsendes. Formålet med møtet er å avklare forutsetninger for byggetiltaket, innholdet i kommunale planer og andre bestemmelser og krav som er relevante for byggeplanene. På forhåndskonferansen vil det ikke bli tatt beslutninger som er rettslig bindende for saken videre.

For å få størst mulig utbytte av forhåndskonferansen ber vi om at tegninger/skisser av eksisterende og ønsket situasjon sendes inn minimum 1 uke før møtet. I tillegg kan bilder som viser eksisterende situasjon medbringes.

Det føres et referat fra forhåndskonferansen.

Hvordan bestiller man et møte eller en forhåndskonferanse?

For å bestille et møte eller en forhåndskonferanse tar du kontakt med kommunens byggesaksavdeling for å komme i kontakt med den aktuelle saksbehandleren.

Kommunens byggesaksavdeling kan nås på telefon 33 41 63 10.

Hva er definisjonen på en hybel?

En hybel er et eller flere rom som deler f.eks. bad, wc, eller kjøkken med resten av boenheten.
Hva er ikke en hybel? En hybel er ikke en liten leilighet i kjeller eller på loft.

Hva kreves for å få en hybel godkjent? Du trenger ikke et kvalifisert foretak. Det stilles ikke særskilte krav til lyd -og brannskille mellom etasjene, og heller ikke krav til parkering og uteareal.

Må leieboer ut av leiligheten på dagen?

I mange tilfeller kan leieboer ha en husleiekontrakt med oppsigelsestid opptil tre måneder. Leieboer skal ha rimelig tid til å finne seg en ny plass å bo, så det er vanlig å sette en tre måneders frist for utflytting. I spesielle situasjoner kan fristen bli utvidet ytterligere.

Hva er definisjonen på en leilighet?

En leilighet er en selvstendig boenhet som inneholder alle fasiliteter som er nødvendig for at folk skal kunne bo i leiligheten. Boenheten må inneholde nødvendig inventar som kjøkken og toalett.

Hva er kravene for å få leiligheten godkjent?

Innredning av en leilighet krever søknad om tillatelse. Denne søknaden skal være utarbeidet av et kvalifisert firma som kan godkjennes for ansvarsrett. Oversikt over godkjente foretak finner du på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Jeg har kjøpt et hus som har en ikke-godkjent leilighet. Hvem har ansvaret ved bruk av leiligheten? Det er den som til enhver tid eier huset som har ansvar for at leiligheten er forskriftsmessig i stand etter lovens regler. Det er ikke den tidligere eieren som har ansvaret for hvordan leiligheten ble gjort i stand.

Hvilke regler gjelder for parkering?

Krav til parkering er i de fleste tilfellene fastsatt i reguleringsplanen for ditt område. Dersom reguleringsplanen er taus, er det kommuneplanens generelle parkeringsvedtekter som gjelder.

Rom for varig opphold

Hva er definisjonen på et rom for varig opphold?

Rom for varig opphold er stue, soverom, kjøkken og arbeidsrom.

Hva kreves for å få en del av huset godkjent som rom for varig opphold?

Dersom kjeller eller loft er registrert som tilleggsareal, og du ønsker å ta i bruk denne delen av huset, må du søke om bruksendring til rom for varig opphold. Du trenger ikke å kontakte et kvalifisert foretak, men kan sende inn søknad om bruksendring selv.

Det stilles ikke særskilte krav til lyd -og brannskille mellom etasjene, og heller ikke krav til parkering og uteareal.

Hvor høy takhøyde må jeg ha?

Ifølge forskriften bør takhøyden ikke være under 2,40 meter og skal ikke være under 2,20 meter. Dersom høyden er under 2,40 m må dette kompenseres med andre kvaliteter som romstørrelse, ventilasjon eller større vinduer.

Det aksepteres at hele leiligheten har romhøyde på minimum 2,20 m. Det aksepteres at deler av rom og underordnede rom kan være ned til 2,10 m., men hele boenheten kan ikke være 2,10 m.

Utleie?

Utleie av godkjente hovedarealer innenfor egen eksisterende bolig er ikke omfattet av plan- og bygningsloven. Det forutsettes her at det ikke utføres/er utført søknadspliktige ombyggingsarbeider i boligen. Er du usikker på om boligarealene er godkjent som hovedarealer, kontakt kommunen.

Brannkrav

Hva er kravene til brann- og lydskille?

For etasjeskille mellom to boenheter stilles det krav til både lydisolasjon og brannmotstand. En leilighet i kjeller krever brannskille og lydskille mellom kjeller og første etasje. For leilighet i loftetasje må det være skille mellom loft og etasjen under. Dette gjelder for boliger med inntil tre etasjer.

Ettersom lydkravene er mer omfattende enn brannkravene, vil brannkravene være oppfylt dersom lydkravene er oppfylt. Les mer: TEK10 § 13-7.

Hva er luftlyd og trinnlyd?

Luftlyd er uønsket luftoverført lyd for eksempel tale eller musikk. Trinnlyd er støy fra fottrinn, banking og liknende, som overføres i en bygningskonstruksjon.

Trenger jeg brannprosjektering?

Brannprosjektering må foretas når det er mer enn 3 etasjer som er innredet med boligfunksjoner.

Ventilasjon og oppvarming

Er det krav til en bestemt type oppvarming?

Hvis leiligheten er over 50 m2 må den ha pipe, fastmontert varmepumpe, pelletsovn, fjernvarme eller lignende. Hver boenhet må ha eget pipeløp av hensyn til brann- og lydkrav.

Hva er kravene for ventilasjon?

En boenhet må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut forurensning som tilføres inneluften. Dette kan skje ved at det etableres nødvendig avtrekk fra rom med større luftforurensning eller fuktighetsbelastning som kjøkken, bad, WC og vaskerom. I tillegg bør det tilføres tilstrekkelige mengder frisk luft til rom med krav til høyere luftkvalitet som stue, arbeidsrom og soverom.

Hvorfor er det så viktig med ventilasjon?

Ventilasjon sikrer luftkvaliteten i boligen. Mangelfull ventilasjon kan også forårsake fuktighet og dermed soppvekst, bakterieangrep, dårlig lukt og uheldige kjemiske reaksjoner i bygningsmaterialer. Ventilasjon er også en av de viktigste beskyttelsene mot radonkonsentrasjoner.

Radon

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv edelgass som er uten lukt, farge og smak. Radon er den tyngste gassen av grunnstoffene og den eneste edelgass som er radioaktiv. Radon er giftig og kan fremkalle lungekreft. Forekomstene av radon er høye i områder der det er granitt og finnes naturlig i jordluft og alunskifer mange steder i Norge.

Norge er et av landene i verden med høyest konsentrasjon av radongass og grunnforhold som bidrar til dannelse av radongasser.

Hvilke regler gjelder for måling av radon?

Fra 1. januar 2014 trer den nye strålevernforskriften i kraft. Forskriften sier at radonnivået skal være så lavt som mulig, og aldri over 200 Bq/m3. Ved registrerte nivå over 100 Bq/m3 skal utleier iverksette tiltak for å utbedre boligen. Det nye regelverket forutsetter at det gjennomføres målinger og eventuelle nødvendige tiltak før 1. januar 2014.

Hvordan måles radon?

Bestill radonmåling

Rømningsveier

Hva er definisjonen på rømningsveier?

En rømningsveier er veien mellom bygningens brannceller og et sikkert sted. Rømningsveier er spesielt tilrettelagt for rømning ved brann.

Hva er kravet til rømningsveier?

Det skal være minst to rømningsalternativer per branncelle. En leilighet er ofte en eneste branncelle. Minst et vindu i hvert soverom skal tilfredsstille krav til rømningsvindu.
En rømningsvei skal være en egen branncelle og består som regel av korridor(er) og/eller trapperom. Når rømningsveien omfatter trapperom, skal trapperommet utføres som egen branncelle, skilt fra den øvrige rømningsveien.

Når er det krav til stige?

Dersom utvendig vindu har underkant mer enn tre meter over bakken, bør det monteres en stige for å gjøre rømningsveien enklere. Vindu som ligger høyere enn fem meter og inntil 7,5 m over bakken, kan benyttes som rømningsvei dersom det er adkomst til fastmontert stige med ryggbøyler eller lignende. Ved større høyder enn 7,5 m, må det monteres utvendig trapp. Stige eller trapp må ha avstand minimum to meter fra vindu, eller være skjermet mot flammer og strålevarme.

Hva er et rømningsvindu?

Et rømningsvindu er et vindu som kan brukes som rømningsvei.
Rømningsvinduer bør ha minimum 0,5 m fri bredde og minimum 0,6 m fri høyde, men summen av bredde pluss høyde må ikke være mindre enn 1,5 m i åpen stilling. Det bør ikke være høyere enn 1,2 m fra gulv og opp til nedre vindusåpning. Rømningsvindu aksepteres med større høyde til gulv dersom det anordnes fast installasjon som muliggjør rømning (f.eks. en sittebenk fastmontert til veggen).

Søknadsveiledning for godkjente foretak

Søknadsveiledning for godkjente foretak

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?