Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2019

Generelt

Kommunalområdet for miljø- og plansaker

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling
Vedtatt at kommunestyret den 18. desember 2018.
Gjelder fra 1. januar 2019


0.1 Alle gebyrer (ikke avgiftspliktige) betales til kommunen etter oppgave fra bygningsmyndighetene. Behandlingsgebyr sendes tiltakshaver eller rekvirent.

0.2 Gebyrene dekker kommunens arbeid og må betales selv om søknaden er avslått. Dersom avslag etter klage blir omgjort, beregnes gebyret fullt ut for det aktuelle tiltaket.

0.3 Dersom saksbehandlingen er svært enkel, eller angjeldende arbeider er av ubetydelig investeringsverdi, kan kommunen fastsette et redusert gebyr, dog ikke under kr. 1.600. Kommunen kan også fastsette et passende gebyr dersom gebyret etter dette regulativet er åpenbart urimelig.

0.4 I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å beregne gebyr etter medgått tid.
Timesats for 2019 er 890 kroner

0.5 Regulativet justeres av kommunestyret hvert år ved budsjettbehandlingen og gjelder fra 1.januar påfølgende år.

0.6 Areal
Arealene som legges til grunn for gebyrsatsene er bruksareal, beregnet i tråd med Norsk Standard NS 3940.

Tiltak uten ansvarsrett

Tiltak som etter plan- og bygningslovens § 20 – 4 krever søknad og tillatelse, og som kan forestås av tiltakshaver

 

TiltakGebyr
Mindre tiltak på bebygd eiendom inntil 50 kvm BRA/BYA kr 4.400
Tiltak over 50 kvm BRA/BYA, inntil 70 kvm BRA/BYA kr. 5.800
Alminnelige driftsbygninger i landbruket kr. 5.800
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som
nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres
for lengre tidsrom enn 2 år
kr. 5.800
Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan
forestås av tiltakshaver, f.eks mindre
fasadeendring/små terrasser/ etc
kr. 1.600

 

Tiltak med ansvarlig søker

Helårsboliger og fritidsboliger, som etter plan- og bygningslovens § 20 – 3 krever søknad og tillatelse, med ansvarlig foretak

 

TiltakGebyr
Eneboliger/fritidsboliger kr. 21.400
Enebolig m/sekundærleilighet kr. 26.700
Rekkehus, kjedehus, tomannsboliger og andre boligbygg inkl. oppdeling pr. enhet inntil to etasjer, pr. boenhet kr. 16.000
Boligbebyggelse i blokk, pr. boenhet kr. 11.300

Gebyrene inkl 1. igangsettingstillatelse og midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

Øvrige søknadspliktige tiltak

Øvrige søknadspliktige tiltak etter pbl. § 20 – 3

Andre kategorier nybygg, samt tilbygg og påbygg, hovedombygging og bruksendring gebyrfastsettes etter bruksareal ihht NS 3940 (inkluderer næringsbygg)

 

BruksarealGebyr
0 - 50 kvm kr.   9.900
51 - 100 kvm kr. 14.700
101 - 200 kvm kr. 19.900
201 - 500 kvm kr. 23.200
500 kvm og større - 22.600 kr for de første 500 kvm, deretter pr. kvm  kr.       42

For øvrige tiltak som krever behandling etter plan- og bygningsloven* betales et gebyr på kr. 4.400. 

For rehabilitering av pipe, installasjon av trappeheis, etc. betales et gebyr på kr. 1.500. 


* Dette kan eksempelvis være skilt, riving, sammenføyning av bruksenheter, konstruksjoner og anlegg, tekniske installasjoner, (større) fasadeendring, endring av tidligere vedtak, igangsettingstillatelser utover den første, registrerte avvik ved tilsyn. Tilsvarende gebyr betales for tillatelse til enkeltutslipp inntil 100 PE, jf. forurensingslovens bestemmelser.                                       

Dispensasjoner

 For dispensasjoner i henhold til plan- og bygningslovens kap. 19, betales et gebyr pr. dispensasjon på kr. 5.100.

Ved dispensasjon etter pbl. kap. 19, der andre myndigheter er høringspart, betales et gebyr pr. dispensasjon på kr. 7.400.

Brygger

TiltakGebyr
Oppføring av ny brygge/erstatning for eksisterende brygge kr.   5.200
Tillegg for båtplasser:  
5 - 15 plasser kr.   3.900
16 - 30 plasser kr.   6.600
Over 30 plasser kr. 10.600
Brygge, endring kr.   3.900
Andre tiltak i marine områder kr.   5.200

Delingssøknader

TiltakGebyr
Deling pr. enhet i regulert område kr.   5.100
Deling pr. enhet utenfor regulert område (område avsatt til bebyggelse og anlegg eller LNF) kr.   8.900
Tilleggsparsell/grensejustering kr.   4.200

Tilsyn

For kontroll med tiltak etter pbl. § 25-1 beregnes gebyr etter medgått tid for tilsynet jf. pkt. 0.4, men begrenset oppad til kr. 13.200.

Kommunen kan ved behov og ved samtykke fra tiltakshaver rekvirere sakkyndig bistand etter pbl. § 25-2 for tiltakshavers regning.

Ulovlige byggearbeider

Byggearbeid som er igangsatt uten at det foreligger nødvendig søknad ogtillatelse, beregnes grunngebyr med tillegg på 100 % for behandling av søknaden i ettertid.

For oppførte skilt/reklameinnretninger uten at det foreligger nødvendigtillatelse,
beregnes grunngebyr med tillegg på 100 % for behandling av søknaden i ettertid.

Ved ulovlig igangsetting og ved tiltak som er godkjent, men satt i gang uten at det foreligger skriftligvarsling til kommunen, beregnes grunngebyr med tillegg på 100 %. Tiltak oppført i strid med vedtak beregnes grunngebyr med tillegg på 50 %.

Byggetillatelse som utgår

Byggetillatelse utgår etter 3 år. Dersom søknaden fremmes på nytt uten endringer, beregnes et gebyr på 50% av det til enhver tid gjeldene gebyrregulativ

Avslag

Byggesaksgebyr betales fult ut, jf. pkt. 0.2

Landbruk

TiltakGebyr
Gebyr for behandling av konsesjonssaker kr.  5.000*
Delingssaker i henhold til jordloven alene kr.  2.000

* Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 14.12.2011

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?