Mudring

Mudring

Mudring er forbudt, unntatt når det er gitt en tillatelse fra Sandefjord kommune etter plan- og bygningsloven (pbl.) og Fylkesmannen etter forurensningsforskriften kap. 22. Mudring skal også vurderes etter følgende regelverk:

 • Kulturminneloven (Norsk Maritimt Museum)
 • Naturmangfoldloven (kommunen og Fylkesmannen)
 • Havne- og farvannsloven (kommunen og Kystverket)

Kommuneplanes bestemmelser

Mudring i Sandefjord kommune skal behandles etter plan- og bygningsloven. Sandefjord kommune har bestemmelser om vedlikeholdsmudring, jf. kommuneplanens bestemmelser vedtatt 6.3.2018, punkt 4.4. bokstav c). Det står følgende:
«Vedlikeholdsmudring kan tillates. Konsekvensene av mudring skal belyses i søknad.»

Med vedlikeholdsmudring menes å fjerne masser for å opprettholde en sjødybde som det tidligere er gitt tillatelse til. Det skal alltid gjøres en konkret vurdering i hver eneste sak og miljøforholdene på stedet blir gjerne avgjørende for om det gis tillatelse eller ikke.

Søknad etter plan- og bygningsloven

Mudring kan være søknadspliktig etter pbl. 20-1 bokstav k) vesentlig terrenginngrep. I sårbare områder skal det lite til før kommunen vurderer at tiltak er søknadspliktig som et vesentlig terrenginngrep. Søkes det om mudring som ikke er vedlikeholdsmudring, må det samtidig søkes om dispensasjon fra byggeforbudet i pbl. §1-8, jf. pbl. § 19-1.

Mudring som er søknadspliktig etter pbl § 20-1 bokstav k) må fremmes av en ansvarlig søker som erklærer ansvarsrett for søknaden. Det må sendes inn signert og datert erklæring om ansvarsrett og gjennomføringsplan. Blanketter finnes på www.dibk.no. Tiltaket kan kreve dispensasjon fra pbl. § 1-8 selv om tiltaket ikke er søknadspliktig etter pbl. § 20-1.

 Hvem kan søke?

Søknad om mudring kan fremmes av tiltakshaver, dvs. eiendommens eier(e). Med dette menes den (eller de) som er registrert som hjemmelshaver i grunnboka hos Statens kartverk, tinglysningen. Ved sameie må alle eiere stå bak søknaden. Dersom andre enn eiendommens hjemmelshaver opptrer som søker må det framlegges skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver(e). En slik fullmakt må være datert og entydig. Unntatt fra kravet til skriftlig fullmakt er underskrifter fra advokater.

Kravet til søknad

Tiltakshaver/Ansvarlig søker er ansvarlig for at søknaden inneholder alle opplysninger som er nødvendig for å vise at tiltaket oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i pbl. jf. SAK § 12-2.

 • Søknad om tiltak med krav om ansvarlig foretak (5174)
 • Ansvarsrett (5181)
 • Gjennomføringsplan (5185)
 • Målsatt situasjonsplan som viser lokalitet/mudrested)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (5155)
 • Kvittering for nabovarsel (5156)
 • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon (i brevs form)

Følgende må dokumenteres:

 • Formålet med tiltaket
 • Muddermengde – volum (areal og dybde)
 • Mudremetode og avbøtende tiltak
 • Deponeringsløsning
 • Naturforhold (avstand til badestrand, verneområder, naturtyper etc.)

Eventuell dispensasjonssøknad fremmes i brevs form. Komplett søknad om mudring sendes til Sandefjord kommune ved postmottak@sandefjord.kommune.no.

Forholdet mellom plan og bygningsloven og annet lovverk

Mudring skal først vurderes etter pbl. Dersom kommunen gir rammetillatelse til å gjennomføre mudring, så må søker selv sendes inn søknad til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark etter forurensningsforskriften. Det er tiltakshaver/ansvarlig søkers ansvar å hente inn tillatelse til mudring etter forurensningsforskriften og evt. annet lovverk. Tillatelsene etter annet lovverk må foreligge før kommunen kan gi igangsettingstillatelse etter pbl. Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen kan avslå søknad om mudring etter forurensnings-forskriften selv om kommunen har gitt rammetilatelse etter pbl. 

Hvorfor er mudring i utgangspunktet forbudt?

Mudring og dumping vil påvirke miljøet i og ved vann. Mudring kan medføre spredning av forurensing, påvirke bunnvegetasjon og forringe viktige gyte- og oppvekstområder for fisk. Det kan ta ta tid før tang og tare gjenoppbygger sin naturlige vekst i området hvor det er mudret. Fiskeyngel, skalldyr og annet småkryp i sjøen er avhengig av tang og tare for å overleve. Dersom tiltaket skal gjennomføres i et område med viktige naturverdier, er det stor sannsynlighet for at tiltaket vil bli avslått selv om det gjelder vedlikeholdsmudring. Mudring og dumping vil også kunne berøre kulturminner eller tekniske installasjoner på sjøbunnen og ha betydning for ferdsel til sjøs. Derfor må den som vil ta opp sedimenter fra sjøbunnen og/eller dumpe sedimenter i sjøen søke myndighetene om tillatelse til dette.

Ålegress og bløtbunnområder

Mudring bør unngås det er registrert viktige marine naturtyper som f. eks ålegress og bløtbunnsområder.

Ålegress

Ålegress er en av svært få marine blomsterplanter. I Norge finnes det to arter ålegress, vanlig ålegress (Zostera marina) og dvergålegress (Zostera noltii). Ålegress vokser på sand- eller mudderbunn i grunne områder, hvor det kan danne store undervannsenger.

Naturtypen er vanligst i beskyttede og middels eksponerte områder. Ålegress skiller seg ut fra makroalger (tang og tare) ved at de har et rotsystem i bunnsedimentet som benyttes for næringsopptak og for å holde planten fast.

De forekommer på sand- eller mudderbunn fra relativt eksponerte områder til mer beskyttede områder. Ålegress vokser normalt i grunne områder ned til 2-5 meters dybde (men kan også vokse dypere) og på flat bunn opp mot 10° helningsvinkel.

Ålegressengene er svært verdifulle. De er svært produktive og regnes som viktige marine økosystemer på verdensbasis. Plantene renser vannet ved å binde næringsstoffer og sedimentene. De tar også opp karbondioksid (CO2) fra vannet og fører oksygen (O2) ned i sedimentene. I tillegg er ålegressengene en naturtype som inneholder mange arter og samfunn.

Ålegressengene er derfor viktige for det biologiske mangfoldet. Mange små dyr som tanglus, tanglopper, børstemark, krepsdyr, snegl, muslinger, mosdyr og svamper finnes her. Ålegressengene er derfor også viktige for fisk på leting etter mat. Når plantene i tillegg gir viktige skjuleplasser er ålegressengene gode oppvekstområder for fisk.

I Vestfold er ålegressengene spesielt viktige som oppvekstområder for torsk, spesielt i de deler av fylket som har lite tangsamfunn. Undervannsengene er også viktige næringssøksområder for mange fugler.

Ålegressengene er på retur i store deler av verden. Trusselbildet er trolig sammensatt, hvor både overgjødsling av kystvannet, høyere havtemperatur, tilslamming (nedsatt sikt/lystilgang), overfiske og direkte inngrep påvirker i negativ retning. Ålegressengenes evne til restituering etter inngrep er trolig dårlig, noe som gjør dem svært sårbare.

Bløtbunnsområder

Bløtbunnsområder i strandsonen utgjør viktige beiteområder for fugl og fisk. De kan også være viktige rasteplasser for trekkfugl. Et stort antall arter er å finne i bløtbunnsområder i strandsonen og produksjonen i vannmassene kan være høy. Disse utgjør en viktig del av næringskjeden.

Vanlige arter er fjæremark, sandmusling, knivskjell, hjertemusling, pelikanfotsnegl, tårnsnegl, sjøstjerner og sjøpinnsvin. Flere av artene lever nedgravd og områdene kan ofte se livløse ut. Bløtbunnsarter er i hovedsak stasjonære og påvirkes av faktorer direkte på de stedene de befinner seg. Naturtypen er derfor også en viktig miljøindikator.

De grunne partiene varmes opp tidlig på året og mange av de biologiske prosessene starter dermed tidligere. Dette gjør slike områder verdifulle for en rekke arter, blant annet for fugler og fisk på næringssøk om våren. Slike grunne sjøområder er en begrenset og utsatt naturtype langs Østfoldkysten. Derfor er det viktig at de som er igjen tas vare på.

Inngrep som oppmudring, hindring av vanngjennomstrømningen ved bygging av moloer og fylling av gruntvannsområder vil kunne endre produktiviteten i bløtbunnsområder.

Slik søker du

Slik søker du

Forurensningsforskriften (ekstern lenke)

Seksjon for byggesak og arealforvaltning

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?