Utleie-boenhet

Hvorfor må alle selvstendige boenheter godkjennes?

Hovedformålet er og sørge for at alle boenheter er i god stand som gir gode boligforhold. En boenhet som ikke tilfredstiller teknisk forskrift kan utgjøre fare for liv og helse. Hendelser fra andre byer viser at manglende sikkerhet kan få katastrofale følger.

En boligsituasjon uten tilstrekkelig utsyn og dagslys, lavere takhøyde enn anbefalt eller høye konsentrasjoner av fukt eller radon, kan innvirke på fysisk og psykisk helse. Enda større problem er det når rømningsveier og brannskiller ikke er tilfredsstillende. Dette kan føre til hendelser hvor mennesker blir skadet eller liv kan gå tapt.

Plan- og byningsmyndighetene og Sandefjord brannvesen har lagt ned store ressurser for å jobbe med forebyggende tiltak, slik at det ikke oppstår uønskede situasjoner.

Etablering av selvstendig boenhet i eksisterende bolig er søknadspliktig. Ved søknad om en ny boenhet kan kommunen stille krav til at det brukes kvalifiserte foretak som erklærer ansvarsrett.

Se veiledning om tekniske krav til byggverk på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Planbestemmelser og grad av utnytting

Kommuneplanen

Kommuneplanen inneholder mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste årene.

Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva de ulike arealene i kommunen skal brukes til. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gi retningslinjer ved utarbeiding av mer detaljerte planer.

Hovedmålsettingen i Sandefjord kommunes arealplan er å konsentrere ny utbygging til sentrum og til arealer i tilknytning til eksisterende byggeområder.

Den enkelte grunneier kan ikke ta i bruk arealene sine på en måte som er i strid med kommuneplanens arealdel. Dette betyr ikke at eksisterende, lovlig bruk av arealer automatisk må opphøre, selv om de er i strid med planen.

Kommuneplanens arealdel består av et plankart og et sett utfyllende bestemmelser.

Miljøverndepartementet har gitt ut en veileder som gir informasjon om prosess, behandling, revisjon og virkning av kommuneplanens arealdel:

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Plan- og bygningsloven

Tiltaket må ikke komme i strid med eksisterende reguleringsbestemmelser eller kommuneplanen. Nye boenheter i landbruks-, natur- og friområder tillates i utgangspunktet ikke. I enkelte tilfeller kan det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene.

Uteareal

Utenfor sentrum skal det påvises uteareal på minst 100 kvadratmeter pr. bolig. Dette skal være tilgjengelig og egnet til lek, utfoldelse og opphold utendørs.

I sentrum skal det avsettes uteareal på minst 25 kvadratmeter pr. bolig som skal være tilgjengelig og egnet til lek utendørs. Inntil 10 kvadratmeter av arealet kan være på privat terrasse eller balkong, resten skal være fellesarealer.

Romhøyde

Romhøyden i oppholdsrom i boenhet bør være minimum 2,4 m i de deler av rommet som forutsettes møblert, og ikke lavere enn 2,2 m utenfor møbleringssone.

Romhøyde i bod, bad og toalett bør ikke være lavere enn 2,2 m.

For en boenhet anbefales et minimumsareal på 7 kvadratmeter for rom for varig opphold.

Bod/oppbevaringsplass

Boenhet skal ha innvendig oppbevaringsplass eller bod på minimum 3 m2 BRA. For ettroms leiligheter kan innvendig oppbevaringsplass eller bod være 1,5 m2 BRA eller minimum 2 løpemeter skap.

Boenhet skal i tilegg ha oppbevaringsplass eller bod på minimum 5 m2 BRA for sykler, sportsutstyr, barnevogner m.m. For ettroms leiligheter kan arealet for den enkelte boenhet halveres.

Baderom

Baderom er påkrevet i egen boenhet.

Parkeringsplasser

Hver boenhet skal disponere to parkeringsplasser på egen eiendom utenfor sentrum. I sentrum skal hver boenhet disponere en parkeringsplass. Se parkeringsvedtektene for Sandefjord.

Sikkerhet ved brann

Hver boenhet skal være en egen branncelle. Det innebærer at skillet mellom boenhetene skal motstå brann og røyk i minst 30 minutter, slik at de som er i boenheten som ikke brenner, har rimelig tid til å bli varslet og å rømme.

Boenheten skal ha minst to tilfredsstillende rømningsveier, og minst annethvert rom for varig opphold skal ha rømningsvindu.

Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde må være minimum 1,5 m. Svingvinduer med dreieakse, må ha tilsvarende effektiv åpning.

Vinduer i skrå takflater er vanligvis ikke egnet som rømningsvindu og tillates svært sjeldent.

Røykvarslere i boliger må dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. Det må være minst én røykvarsler pr. etasje. Røykvarslere må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 dB i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er lukket. Samtidig stilles det krav til eget brannslokningsapparat eller brannslange.

Miljø og helse

For å oppnå minstekrav til dagslys, bør vinduene utgjøre minst 10 % av gulvarealet. Dette gjelder dersom man har noenlunde fritt utsyn til himmelen. Står det bygninger, fjell eller lignende i veien, bør man ha større glassflate.

Vinduene i rom for varig opphold bør gi mulighet for utsyn i området 0-1,8 m over gulvet. I stue må minst ett vindu ligge maksimum 1 m over gulvnivå, slik at det oppnås tilfredsstillende utsyn for både stående og sittende. Det bør tilstrebes sikt til grøntområder der dette er mulig.

Du behøver ikke lydisolere mellom rom inne i selve boenheten. Derimot stilles det krav til vegger og etasjeskillere mellom to boenheter.

Radon

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Alle utleieboliger skal ha så lave radonnivåer det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3.

Bestill målebrikke for radonmåling

Seksjon for byggesak og arealforvaltning

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?