Avløp og rensing

Avløp og rensing

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg, og renset dette i henhold til statlige krav og lokale mål.

Sandefjord kommune har følgende målsettinger og krav gjennom internkontroll og utslippskrav:

  • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
  • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser.
  • Drifte og vedlikeholde renseanlegget på en slik måte at man oppnår en optimal rensing og slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter fra myndighetene.

 Som abonnent til kommunens avløpsnett har du plikt til å

  • kjenne til rettigheter og plikter for kommunen som eier av hovedanlegg, og abonnenten som eier og bruker av sanitæranlegg fastsatt i avtalevilkårene
  • etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett, se avtalevilkårenes kapittel 6.8
  • utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering
  • ikke kaste miljøfarlig avfall i toalett eller avløp som vil skape problemer på avløpsanlegget og hindre miljøvennlig bruk av slam.

Utslipp av olje, fett eller annen forurensning

Virksomheter med utslipp av oljeholdige væsker, fett eller annen forurensning krever spesielle installasjoner, som olje- og fettutskillere og påslippstillatelse fra kommunen.

I spesielle tilfeller, som ved større utbygginger, kan det kreves fordrøyningssystemer for overvann. Dette må avklares med kommunen så tidlig som mulig i planprosessen.

For nedgravde oljetanker gjelder egne forskrifter for ettersyn og kontroll.

Les mer om olje, bensin og fettutskillere

Gebyrer

Vann- og avløpsgebyrer

Tilknytningsgebyr

Gebyr for levering av slam per m3:

  • eksklusiv merverdiavgift: 131,00 kr
  • inklundert 25  % merverdiavgift: 163,75 kr

Lover og regelverk

Forurensningsloven

Søknad

For å få tilgang til tjenesten må du ta kontakt med godkjent foretak, rørleggerfirma/entreprenør, som leverer nødvendige søknadspapirer for behandling og godkjenning.

Nyttige lenker

Behandling av søknaden

Normal behandlingstid er 1-2 uker, forvaltningsloven angir en frist på 3 uker.

Klagemulighet

Ved avslag er formannskapet klageinstans.

Kommunalteknisk seksjon

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?