VA-norm for Sandefjord kommune

Denne VA-normen inneholder krav til teknisk standard på anleggene som kommunen skal eie og overta for drift og vedlikehold. VA-normen vil så langt det er praktisk mulig også danne grunnlag for krav til standard i kommunale utbyggingsavtaler og overfor private utbyggere.

VA-norm for Sandefjord kommune