Kommuneplan tidligere Sandefjord

Langsiktig planlegging

Kommuneplanen inneholder mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste årene.

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av bystyret 22. mai 2014. Planen med arealdel, utfyllende bestemmelser og planbeskrivelse er foreløpig kun tilgjengelig som PDF filer. Plandokumentene vil bli tilgjengelige både elektronisk på kommunens kartside og som trykksak i løpet av september/oktober 2014.

Kommuneplanen 2014

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva de ulike arealene i kommunen skal brukes til. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gi retningslinjer ved utarbeiding av mer detaljerte planer.

Hovedmålsettingen i Sandefjord kommunes arealplan er å konsentrere ny utbygging til sentrum og til arealer i tilknytning til eksisterende byggeområder.

Den enkelte grunneier kan ikke ta i bruk arealene sine på en måte som er i strid med kommuneplanens arealdel. Dette betyr ikke at eksisterende, lovlig bruk av arealer automatisk må opphøre, selv om de er i strid med planen.

Kommuneplanens arealdel består av et plankart og et sett utfyllende bestemmelser.

Kommuneplanens arealel 2014

Vedtatte utfyllende bestemmelser og retningslinjer for hele den nye kommunen

Revisjon av kommuneplanen

Bystyret skal en gang hver valgperiode vurdere og eventuelt endre planen.

Revisjon av dagens kommuneplan startet i 2012 og ble sluttbehandlet  22. mai 2014. Se hele prosessen her:

Lov og veiledning

Miljøverndepartementet har gitt ut en veileder som gir informasjon om prosess, behandling, revisjon og virkning av kommuneplanens arealdel:

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Plan- og bygningsloven

Teknisk etat

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?