Høring av reguleringsplaner

Forslag til reguleringsplaner behandles første gang av plan- og utbyggingsutvalget. Dersom det er politisk enighet om planen, sendes den på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Normalt varsler kommunen dette med annonse i avisa og med brev til naboer og berørte, med en frist for å komme med uttalelser til planen.