Fremme privat reguleringsplan

Informasjon om arbeidssituasjonen i forbindelse med covid-19

Arealplanavdelingen jobber fra hjemmekontor inntil videre. De fleste møter med eksterne vil derfor bli avholdt digitalt (kommunen bruker Microsoft Teams for digitale møter).

Vi vil fortsette å følge opp nåværende (og fremtidige) saker som normalt – så nøl ikke med å ta kontakt med oss.

Når kreves reguleringsplan?

Større byggetiltak kan i hovedsak ikke gjennomføres uten reguleringsplan.

Du kan finne ut om en eiendom er regulert eller ikke på kommunens kartløsning. Søk på  gårds- og bruksnummer eller adresse, og velg arealplaner under verktøy i menyen til venstre. Du kan også kontakte byggesak eller arealplanenheten.

Dersom du ønsker å utvikle et område eller en eiendom som ikke er regulert, kan du fremme et privat forslag til detaljregulering.

Hvem kan fremme reguleringsplan?

Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Loven krever imidlertid at det bak en privat detaljregulering står ekspertise som kjenner til lovverk og forvaltningssystem, og planen må oppfylle visse minstekrav til framstilling.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Kommunen vil vurdere om tiltaket må detaljreguleres før det kan gjennomføres.

Privatpersoner som ønsker å fremme et reguleringsforslag, kan sammen med sin fagkyndige konsulent kontakte arealplanenheten.

Planprosessen

  1. Oppstartsmøte.
  2. Eventuell forespørsel om regulering (råd om planen bør utarbeides).
  3. Varsel om planoppstart til grunneiere, naboer og berørte parter og annonse i avisa.
  4. Utarbeidelse av planen.
  5. 1. gangs behandling.
  6. Offentlig ettersyn/høring.
  7. 2. gangs behandling.
  8. Sluttbehandling, med endelig vedtak av planen i kommunestyret. Det er mulig å klage på kommunestyrets vedtak.

www.planportal.no er en informasjonstjeneste for plansaksbehandlere og politikere på kommunalt og regionalt nivå i Vestfold.  Nettstedet kan også være til stor nytte for konsulenter, næringsliv, interessegrupper og enkeltpersoner. Her finner du blant annet lover, forskrifter, veiledere og andre relevante publikasjoner.

Plandel av plan- og bygningsloven av 1. juli 2009, veiledere og andre relevante dokumenter finnes på miljøverndepartementets side www.planlegging.no.

Behandlingstid

Det tar omtrent ett år fra varsel om oppstart av planarbeid til planen er vedtatt av kommunestyret. Saksbehandlingstiden vil avhenge av tiden forslagsstiller bruker å utarbeide planen, graden av konflikter, krav til utredninger med videre.

Pris

Gebyrregulativ for behandling av reguleringssaker gjeldende fra 1. januar 2021

Veiledningsmateriale

Annet veiledningsmateriale finner du under teknisk og eiendom.

Flere relevante rapporter finner du på siden planer og rapporter. Deriblant rapporten om økte byggehøyder i sentrum og "Kartlegging av verdifulle kulturmiljøer i og nær Sandefjord sentrum" (tidl. "Bevaringsplakaten").

Hva skal du bygge?

Nyttig informasjon når du skal søke om å bygge

Seksjon for byggesak og arealforvaltning

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?