Rødsåsen - gbnr. 112/17 m.fl.

Varsel om oppstart av reguleringsplan

Detaljreguleringsarbeid

Børve Borchsenius Arkitekter AS varsler på vegne av A/S Thor Dahl om igangsetting av reguleringsarbeid for Rødsåsen, gbnr. 112/17 m.fl. Det varsles samtidig om mulig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale. Forslag til planavgrensning er vist i kartutsnitt.

 

Reguleringsplanen vil kunne medføre at deler av eksisterende reguleringsplan for Rødsåsen «Sofienlund» (vedtatt 18.06.1975) erstattes.

 

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for boligbygging, samtidig som interesser

knyttet til friluftsliv og rekreasjon skal ivaretas. Planforslag for det aktuelle området var til

behandling i kommunestyret i desember 2018, men ble da avvist. Det vil bli foreslått endringer i nytt planforslag – bl.a.:

  •  Redusert utbyggingsvolum – hovedsakelig med småhusbebyggelse.
  •  Trafikkavvikling som ikke berører Fjellvikbakken, Øvre Huvikvei eller Tjærildveien.

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 13.02.2020. Planlagt arealbruk er i samsvar med kommuneplanen, og planarbeidet vurderes å ikke utløse krav om konsekvensutredning. 

Det ønskes å avholde et åpent møte i løpet av planprosessen. Tid og sted for dette vil bli kunngjort senere.


Dokumenter

 

Webkart

Saksgang og dokumenter i saken kan ses på kommunens webkart:

 

URL-link: https://tinyurl.com/uaosuoc

 

Planavgrensningen vises med blå linje i kartet.

 

Kommentarer og frist

Frist for å uttale seg er 24. april 2020.

 

Eventuelle kommentarer kan sendes til:

Børve Borchsenius Arkitekter AS, Storgata 171, 3519 Porsgrunn

 

Eller på epost: post@borveborchsenius.no

 

Kopi av merknad sendes til:

Sandefjord kommune

Seksjon for klima, byggesak og arealforvaltning

Postboks 2025

3202 Sandefjord

 

Eller på epost: postmottak@sandefjord.kommune.no

 

Kontaktinformasjon:

Nærmere opplysninger om reguleringsarbeidet kan fås ved henvendelse til:

Privat forslagstiller, Børve Borchsenius Arkitekter AS v/Torstein Synnes

Telefon: 95432624

E-post: ts@borveborchsenius.no

 

Kontaktperson i kommunen er Edle Vågen Oxholm

E-post: edle.vagen.oxholm@sandefjord.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?