Ofte stilte spørsmål

Hvordan skal jeg avtale tidspunkt med feieren?

Du mottar en sms to til fire dager før avsatt tid for feiing/boligtilsyn. Det er viktig å lese hele meldingen, samt kvittere for mottatt melding.

Hvis du ikke har mulighet til å ta imot feieren, må du ringe mobilnummeret som står i meldingen og avtale nytt tidspunkt med den aktuelle feieren. Legg igjen beskjed hvis du ikke får svar. Feieren vil ringe deg opp igjen, eventuelt sende en sms. 

Hvis du ringer sentralbordet til kommunen har vi ingen mulighet til å svare på spørsmål knyttet til dag og tidspunkt for feiing/boligtilsyn. Det er den enkelte feier som har oversikten.

Se nettsiden Feiing og boligtilsyn for mer informasjon.

Er det lov å brenne bål?

Små kaffebål/pølsebål er hovedsakelig lov i tiden fra 16. september til 14. april.

Hageavfall, kvist og lignende har du aldri lov til å brenne.

Se nettsiden Din brannsikkerhet - På fritiden for mer informasjon.

Kan jeg brenne St. Hans bål?

Brannsjefen vil sammen med brannsjefer i nærliggende kommuner vurdere hvorvidt St. Hans bål kan tillates. Vi publiserer informasjonen i medier som facebook, lokalavis og på kommunens nettsider.

Se også lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Jeg er ansvarlig for et arrangement - skal jeg melde fra til brann og redning?

Se vår side Skjema og meldinger

Jeg ønsker å brenne ned et hus på tomten min - kan brann og redning hjelpe meg?

Brann og redningsvesenet har et krav om varme øvelser for sine mannskaper. Nedbrenning av hus er en arena hvor dette er mulig.

Nedbrenningsobjekter som brann og redningsvesenet måtte ønske å benytte seg av, må være miljøsanert i henhold til gjeldende krav for miljøsanering av bygninger.

Nedbrenning anses som riving av bygg, og derfor er dette søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Ta kontakt med beredskapsrådgiver hvis du har et hus som du ønsker at vi skal brenne ned.

Har dere informasjon om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper?

Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverk for rednings- og slokkeinnsats. Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes. Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og slokkeinnsats skal være tydelig merket.

Retningslinjene er utformet med hjemmel i byggteknisk forskrift (TEK 17) § 11- 17 med veiledning og Forskrift om brannforebygging § 18 med veiledning.

Retningslinjene som gis her erstatter ikke ovenstående forskrifter med veiledning, men skal forstås som akseptkriterier for å sikre Sandefjord brann og redning effektiv rednings- og slokkeinnsats.

Tilgjengelighet til bygningen
Kriterier
Mannskapsbil/tankbil
Høyderedskap
Kjørebredde, mints 3,5 meter 3,5 meter
Fri kjørehøyde, minst 3,5 meter 4 meter
Svingradius ytterkant, minst 10 meter 10 meter
Stigning, maks 12,5%

8 grader med front nedover

3 grader med front oppover

Akseltrykk 11,5 tonn 21 tonn
Punktlast støtteben N/A 17 tonn
Oppstillingsplass for høyderedskap N/A 7*14 meter

Tidlig i prosjekteringsfasen bør det etableres kontakt med brannvesenet da det allerede i prosjekteringsfasen må slås fast i dokumentasjonen om byggverkets egen brannbeskyttelse er tilstrekkelig i forhold til brannvesenets forutsetninger og strategi ved innstas. Tiltakene skal dokumenteres.

Det skal monteres nøkkelsafe til brannvesenets bruk dersom det installeres brannalarmanlegg med overføring til 110.

Brannkum/hydrant må være plassert 25-50 meter fra oppstillingsplass. Dersom avstanden fra fasaden til vannuttaket er mindre enn 25 meter bør vannuttaket beskyttes mot strålevarme.

Slokkevannskapasiteten må være:

-minimum 20 l/s i småhusbebyggelse

-minimum 50 l/s, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse.

Objektets størrelse og brannbelasting må ligge til grunn for beregning av slokkevannskapasitet. All vannforsyning må kunne benyttes uavhengig av årstid.

Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper 

Hvor oppdaterer jeg kontaktopplysninger for brannalarmen tilkoblet 110?

Dersom et byggverk har brannalarm tilknyttet 110-sentralen og det er behov for å endre kontaktopplysninger, eller hvis du har spørsmål knyttet til faktura eller lignende, skal du henvende deg til Sør-Øst 110 sentral på telefon 33 31 41 10 eller e-post 110@sorost110.no

Hvordan skal jeg få lagt nøkkel i nøkkelsafen?

Dersom byggverket har brannalarm tilknyttet 110-sentralen, har bygget også en nøkkelsafe. Denne blir kodet av det lokale brann- og redningsvesen.

Ta kontakt på telefon 33 31 41 10 når brannalarmtilknytningen er i orden og nøkkelsafe er montert, slik at vi kan kode safen og legge inn nøkkel.

Hvis du bytter nøkler, må du kontakte Sandefjord brann og redning på nytt.

Hvor er det lov å sende opp fyrverkeri for privatpersoner på nyttårsaften?

Det er lov å sende opp fyrverkeri utenfor sonen avmerket på følgende kart over Sandefjord sentrum.

 

Det er kun lov å sende opp fyrverkeri mellom kl.18.00 og kl. 02.00 nyttårsaften. Det er kun tillatt med fyrverkeri kjøpt i Norge.