Naturmangfold

Naturmangfold

Mange arter og naturtyper står i dag i fare for å forsvinne for alltid. Endret arealbruk anses som den viktigste årsaken. Nedbygging, oppstykking og gjengroing av naturområder gjør at mange arter og naturtyper står i fare for å forsvinne i Norge, og klimaendringer er en voksende trussel.

Viktige verktøy i arbeidet mot tap av naturens mangfold:

Naturtyper

Det er kartlagt viktige naturtyper i Sandefjord kommune. Gjennomførte kartlegginger kan du finne i Miljødirektoratets naturbase, og kommunen arbeider stadig med supplere kunnskapen. Noen utvalgte naturtyper trenger en ekstra beskyttelse og får en egen forskrift etter naturmangfoldlovens § 53.

Utvalgte naturtyper i Sandefjord er:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har laget en egen nettside for å rettlede om hvilke regler som gjelder for den utvalgte naturtypen hul eik.

Trua naturtyper:

Trua naturtyper er naturtyper som er vurdert til en av kategoriene: kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU) på Norsk rødliste for naturtyper 2018.

Mer informasjon om naturmangfold og arter:

Pollinerende insekter

Pollinerende insekter spiller viktige roller i økosystemet og for matproduksjonen vår. Internasjonalt er nedgangen av disse insektene satt på dagsorden, og regjeringen har utarbeidet en nasjonal pollinatorstrategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter. Sandefjord kommune arbeider blant annet sammen med landbruksrådgivningen og grunneiere i kommunen for å legge forholdene tilrette for insektene. Mer om hvordan man kan tilrettelegge for pollinerende insekter kan du lese hos Norsk landbruksrådgivning.

Kysttorsken er vernet

Fra og med 15. juni 2019 er det ulovlig å fiske torsk i Skagerak/Oslofjorden fra Telemark til svenskegrensen. Bakgrunnen for forbudet er at bestanden lenge har vært i svært dårlig forfatning. Forbudet innebærer at det ikke lenger er tillatt å fiske med bunnsatte garn og at torsk som fiskes med snøre skal gjenutsettes.

Fiskeridirektoratet har laget kart over verneområdet. Her kan du lese mer om vernet og også laste ned fiskeforbudsplakat på flere språk (norsk, engelsk, tysk, polsk og litauisk). 

Vann og vassdrag

Goksjø

Goksjø ligger rett nord for Sandefjord by. Innsjøen er ca. 3 km2 stor, og opp mot 20 meter dyp. Goksjø er godt egnet for rekreasjon og naturopplevelser, for eksempel bading, jakt og fiske.

Jakt- og fiskekort får du hos Goksjø grunneierlag

Det er gjennomført tiltak for å bedre vannkvaliteten i Goksjø, og det er utarbeidet en forvaltningsplan for vannområde "Numedalslågen", som Goksjø er en del av. Dette kan du lese mer om på vannportalen.

Sjøørret - oppvekstområder

Det er mange små og mellomstore bekker i Sandefjord kommune. Bekkene er viktige for naturmangfoldet og fungerer som gyte- og oppvekstområde for sjøørreten. Bekkene er undersøkt ved flere anledninger, for å dokumentere miljøkvaliteten og foreslå tiltak.

De viktigste bekkene for sjøørret i Sandefjord er Marumbekken, Brønnumbekken, Virikbekken, Unnebergbekken, Rovebekken, Vårnesbekken og deler av Merkedamselva.

Dammer i Sandefjord

I Sandefjord kommune finnes det svært mange dammer. Dammene er viktige for naturmangfoldet, og fungerer som leveområde for flere sjeldne arter. Sandefjord kommune undersøkte tilstanden til dammene i Sandefjord i 1999. Det er gjennomført flere tiltak for å ta vare på og restaurere dammene.

Dammer i Sandefjord_1999

I Sandefjord er det også flere frivillige foreninger og lag som er engasjert i og arbeider med å kartlegge, restaurere og ta vare på dammer og bekker i kommunen. 

Teknisk etat

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?