Naturmangfold

Naturmangfold

Mange arter og naturtyper står i dag i fare for å forsvinne for alltid. Endret arealbruk anses som den viktigste årsaken. Nedbygging, oppstykking og gjengroing av naturområder gjør at mange arter og naturtyper står i fare for å forsvinne i Norge, og klimaendringer er en voksende trussel.

Viktige verktøy i arbeidet mot tap av naturens mangfold:

Naturtyper

Det er kartlagt viktige naturtyper i Sandefjord kommune. Gjennomførte kartlegginger kan du finne i Miljødirektoratets naturbase, og kommunen arbeider stadig med supplere kunnskapen. Noen utvalgte naturtyper trenger en ekstra beskyttelse og får en egen forskrift etter naturmangfoldlovens § 53.

Utvalgte naturtyper i Sandefjord er:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har laget en egen nettside for å rettlede om hvilke regler som gjelder for den utvalgte naturtypen hul eik.

Trua naturtyper:

Trua naturtyper er naturtyper som er vurdert til en av kategoriene: kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU) på Norsk rødliste for naturtyper 2018.

Mer informasjon om naturmangfold og arter:

Vann og vassdrag

Goksjø

Goksjø ligger rett nord for Sandefjord by. Innsjøen er ca. 3 km2 stor, og opp mot 20 meter dyp. Goksjø er godt egnet for rekreasjon og naturopplevelser, for eksempel bading, jakt og fiske.

Jakt- og fiskekort får du hos Goksjø grunneierlag

Det er gjennomført tiltak for å bedre vannkvaliteten i Goksjø, og det er utarbeidet en forvaltningsplan for vannområde "Numedalslågen", som Goksjø er en del av. Dette kan du lese mer om på vannportalen.

Sjøørret - oppvekstområder

Det er mange små og mellomstore bekker i Sandefjord kommune. Bekkene er viktige for naturmangfoldet og fungerer som gyte- og oppvekstområde for sjøørreten. Bekkene er undersøkt ved flere anledninger, for å dokumentere miljøkvaliteten og foreslå tiltak.

De viktigste bekkene for sjøørret i Sandefjord er Marumbekken, Brønnumbekken, Virikbekken, Unnebergbekken, Rovebekken, Vårnesbekken og deler av Merkedamselva.

Dammer i Sandefjord

I Sandefjord kommune finnes det svært mange dammer. Dammene er viktige for naturmangfoldet, og fungerer som leveområde for flere sjeldne arter. Sandefjord kommune undersøkte tilstanden til dammene i Sandefjord i 1999. Det er gjennomført flere tiltak for å ta vare på og restaurere dammene.

Dammer i Sandefjord_1999

I Sandefjord er det også flere frivillige foreninger og lag som er engasjert i og arbeider med å kartlegge, restaurere og ta vare på dammer og bekker i kommunen. 

Teknisk etat

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?