Fjernvarmeanlegg

Fjernvarmeanlegg i Sandefjord

Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeanlegg som forsyner en by, bydel eller flere bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming. Vannet varmes opp i en fjernvarmesentral og distribueres i fjernvarmerør dit varmtvannet skal brukes.

Statkraft Varme

I Sandefjord sentrum har Statkraft Varme AS  fått konsesjon til å levere fjernvarme. Fjernvarmesentralen er etablert på Bugården, med fjernvarmerør inn mot sentrum.

Fjernvarmen i Sandefjord vil bidra til reduserte klimagassutslipp ved at fjernvarmesentralen fyres med flis for å varme opp vannet. Flis er nær klimagassnøytralt i motsetning til olje og gass. Byggeiere innenfor konsesjonsområdet til fjernvarmeanlegget kan kontakte Statkraft varme for å vurdere mulighetene for tilknytning til det kommende fjernvarmenettet.

Se Konsesjonskart.pdf

Fjernvarmeanlegg på Fokserød

På industriområdet Fokserød nord er det bygget en fjernvarmesentral som distribuerer varmt vann fra flisfyring til flere bygg i nærområdet. Alle som kjøper tomt på det nye industriområdet må knytte seg til fjernvarmeanlegget. Eiker bioenergi AS eier og drifter fjernvarmeanlegget.

Flisfyringssentral på Fevang

På Fevang barneskole er det en flisfyringssentral som leverer varmt vann til skolen, barnehagen og grendehuset. Det utredes om andre kommunale bygg er aktuelle å varme opp med fornybare energikilder som flis og solvarme.

Flisfyringssentral på Brunstad

Oslofjord Convention Center har bygget et eget biobrenselanlegg som fyres med flis og pellets.

Flisfyringssentral på Melsom

På Melsom Videregående skole drives det med hest og skogbruk. Flis og hestemøkk benyttes til brensel eget biobrenselanlegg på skolen.

Nærvarmeanlegg i Andebu sentrum

I Andebu sentrum leverer en pelletsfyrsentral varme til barneskolen, ungdomsskolen og svømmehallen. Anlegget driftes av Eiker bioenergi. Det planlegges kontinuerlig om også andre bygg skal kobles til anlegget. 

Mer om anlegget kan du lese på Eiker bioenergi sine hjemmesider.

Nærvarme-, solfanger- og solcelleanlegg på Gjennestad

Gjennestad har gjennomført mange energispareprosjekter og er blant annet klimanøytral på oppvarming.

Mer om anleggene kan du lese på Gjennestad sine hjemmesider.

Teknisk etat

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?