Lover, forskrifter og normer

Oversikt over lover, forskrifter og normer som berører teknisk og eiendom

Parkering

Parkeringsforskriften - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-264

Forskrift om gebyr for parkeringsvirksomhet og opplæringstilbydere (gebyrforskriften) - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-06-1456

Vei, fortau og kommunalt areal

Veinormalen – pdf (med link til vedlegg)

Retningslinjer for graving - pdf

Bestemmelser for utforming av avkjørsler fra kommunal vei – pdf

Retningslinjer for legging av varmekabler i offentlige fortauer/arealer – pdf

Forskrift om bruk av kommunalt areal til handel - pdf

Retningslinjer for bruk av fortausgrunn - pdf

Skiltforskriften - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-07-1219

Lov om vegar – Veglova - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23

Lov om vegtrafikk – Vegtrafikkloven - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4

Vann og avløp

Innmålingsinstruks for dokumentasjon av VA-anlegg - pdf

Retningslinjer for graving - pdf

Forskrift tømming av slamavskillere og tette tanker - https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-06-20-953

Drikkevannsforskriften - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868

Lov om vern mot forurensninger og om avfall – Forurensningsloven - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6

Lov om planlegging og byggesaksbehandling - Plan og bygningsloven - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Renovasjon

Forskrift om husholdningsavfall - https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-06-20-952

Brannvern

Forskrift om brannforebygging - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

Saksbehandling

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker – Forvaltningsloven - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Lov om renter ved forsinket betaling m.m. – Forsinkelsesloven - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-12-17-100

Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav –Inkassoloven - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-26

Lov om rettshøve mellom grannar – Naboloven - https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?