Lover, forskrifter og normer

Oversikt over lover, forskrifter og normer som berører teknisk og eiendom

Parkering

Parkeringsforskriften (ekstern lenke) 

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr (ekstern lenke)

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (ekstern lenke)

Forskrift om gebyr for parkeringsvirksomhet og opplæringstilbydere – gebyrforskriften (ekstern lenke) 

Vei, fortau og kommunalt areal

Veinormalen 

Retningslinjer for graving

Bestemmelser for utforming av avkjørsler fra kommunal vei – pdf

Retningslinjer for legging av varmekabler i offentlige fortauer/arealer – pdf

Forskrift om bruk av kommunalt areal til handel - pdf

Retningslinjer for bruk av fortausgrunn - pdf

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger – skiltforskriften (ekstern lenke)

Lov om vegar – veglova (ekstern lenke)

Lov om vegtrafikk – vegtrafikkloven (ekstern lenke)

Vann og avløp

VA-norm for Sandefjord kommune

Retningslinjer for graving - pdf

Forskrift tømming av slamavskillere og tette tanker (ekstern lenke)

Forskrift om vannforsyning og drikkevann – drikkevannsforskriften (ekstern lenke)

Lov om vern mot forurensninger og om avfall – forurensningsloven (ekstern lenke)

Lov om planlegging og byggesaksbehandling – plan og bygningsloven  (ekstern lenke)

Renovasjon

Forskrift om husholdningsavfall (ekstern lenke)

Brannvern

Forskrift om brannforebygging (ekstern lenke) 

Saksbehandling

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker – forvaltningsloven (ekstern lenke)

Lov om renter ved forsinket betaling m.m. – forsinkelsesloven (ekstern lenke)

Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav – inkassoloven (ekstern lenke)

Lov om rettshøve mellom grannar – naboloven (ekstern lenke)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?