Parkering

Klage på parkeringsgebyr, kontrollsanksjon eller borttauing

Du må klage skriftlig innen tre uker etter ileggelsesdato:

Klag på parkeringsgebyr, kontrollsanksjon eller borttauing

Etter klagefristens utløp kan klagen kun behandles dersom

 • forsinket klage ikke kan bebreides klageren
 • det av særlige grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

Betal uansett!

Du må betale parkeringsgebyret innen betalingsfristen, selv om du sender inn klage. Gebyret blir forhøyet med 50 prosent hvis du ikke overholder betalingsfristen, jamfør forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 5.

Fører og eier er solidarisk ansvarlig for betalingen

Ileggelsen er sikret ved panterett i kjøretøyet, og er tvangsgrunnlag for utlegg hos bilfører/bileier, jamfør vegtrafikklovens § 38.

Behandling av søknaden

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom kommunen ikke kan avgjøre saken og gi svar innen en måned, skal du få et foreløpig svarbrev om dette. Svarbrevet skal inneholde opplysninger om når det antas at du får et vedtak, jamfør forvaltningslovens § 11a.

Dersom du får medhold i klagen, får du tilbakebetalt parkeringsgebyret.

Klage på avslag

Får du ikke medhold i klage over ilagt parkeringsgebyr, kan du kreve å få forelagt klagen for Sandefjord tingrett. Du må framsette kravet innen tre uker etter at du har mottatt avslaget.

Vi gjør oppmerksom på at rettens kompetanse er begrenset i slike saker. Retten kan kun ta stilling til lovligheten av ileggelsen, ikke rimeligheten. Du kan bli ilagt saksomkostninger.

Får du ikke medhold i klage over ilagt kontrollsanksjon, kan du bringe saken inn for parkeringsklagenemda, jf. teksten i avslagsbrevet. 

Soneparkering

I Sandefjord er det innført parkeringssoner i sentrumsnære områder. Det innebærer at du fra mandag til fredag klokken 8-16 kan parkere gratis og maksimalt to timer - forutsatt at du angir ankomsttid. Benytt P-skive eller skriv ankomsttiden på et papir og legg den synlig innenfor frontruten.

Parkeringssoner er skiltet og finnes i følgende områder:

Avgiftsfri kantsteinsparkering

Det er avgiftsfri kantsteinsparkering i maksimalt en time i tidsrommet 8-18 på hverdager og 8-16 på lørdager. Områder hvor dette gjelder, er angitt med et P-skivesymbol på underskiltet til parkeringsskiltet.

Parkering er bare tillatt når det er angitt når kjøretøyet er parkert, og dette er godt synlig bak frontruten i kjøretøyet. P-skiver kan kjøpes i kiosker, bensinstasjoner og diverse forretninger i sentrum. Du kan også benyttes gratis "nappeklokke" som finnes i nappekasser flere steder, eller du kan skrive ankomstklokkeslettet på et papir.

Andre parkeringsmuligheter

 • Parkeringsplasser med maksimal parkeringstid fra 1 til 4 timer og parkeringsavgift fra 12 til 17 kroner per time.
 • Dagsparkering fra 20 til 51 kroner per dag.
 • Parkeringsgarasjer i Jernbanealleen, Dronningens gate og Hvidtgården. Parkeringsavgift 17 kroner per time.
 • Dagparkering 57 kroner.
 • Engø p-plass. Døgnparkering. 4 kroner per time, 500 kroner per uke. Sesongkort kroner 2000. Avgiftsparkering gjelder hele døgnet i perioden 01.05-20.08. 

Det finnes også private parkeringsplasser og parkeringshus med andre parkeringstider og takster. Takster og tider er angitt på skilt og billettautomater.

Parkering for forflytningshemmede

Du finner informasjon om parkering for forflytningshemmede her

Parkering med elbil

Har du elbil, kan du parkere gratis på offentlige avgiftsbelagte plasser i Sandefjord kommune. Der private firmaer håndhever parkeringsbestemmelsene, gjelder ikke retten til gratis parkering med elbil, med mindre det er presisert i skiltingen.

Hvis du parkerer elbil på en plass med tidsbegrensning, må urskive brukes for å dokumentere at parkeringen skjer i henhold til tidsbegrensningen. Du kan også legge en lapp på godt synlig sted med dato og tidspunkt for når parkeringen startet.

Parkering for håndverkere og andre

Parkeringsovervåkningen kan gi dispensasjon fra tidsbegrensningen i parkeringsreguleringen til håndverkere og andre som har nytteredskap og utstyr i arbeidsbilen. Dispensasjon gis for kortere arbeider, og som regel for en bil pr. firma.

Vinterregulert parkering

For å skape fremkommelighet og hindre trafikkfarlige situasjoner har kommunen vinterregulert parkering i sentrum og på enkelte vei- og gatestrekninger.

 • I sentrum er det parkeringsforbud på gateparkeringsplassene (kantsteinsparkering) fra kl. 3.00 til 8.00 alle dager.
 • Reguleringen gjelder uavhengig av føreforhold, og vises på skilt i starten av de kvartalene dette gjelder.
 • Forbudet gjelder i perioden 1. desember - 30. april, eller når skiltene er avdekket.

Formålet er å bedre sikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikanter. I tillegg sikre fremkommelighet for buss, renovasjon, brøytebil og utrykningskjøretøy i årstiden med snø og glatte veier.

De områder som er vinterregulert blir sommerregulert i form av at skiltene tas ned igjen medio april. Skiltene for vinterregulering er gyldige fra de er oppsatt og avdekket.

Der det i den lyse årstiden er greit å parkere, kan det i vintermåneder med frost og snøfall bli trangt og uoversiktlig å sette fra seg bilen. Kommunen ønsker ikke å regulere alle gater og plasser med parkeringsregulerende skilt, og oppfordrer derfor den enkelte bilist til å ta ansvar og vise hensyn ved parkering.

Inntauing av biler

Kjøretøy kan taues inn dersom kjøretøyet er

 • plassert i strid med skilting eller trafikkregler
 • til hinder for andre
 • er uregistrert

Kjøretøy taues inn og lagres for eiers regning og risiko. Inntauede biler blir lagret hos Bilberging Vestfold A/S  telefon: 33 48 50 50.

Før eier får utlevert bilen, må de påløpte kostnadene betales.

Hvis du henvender deg angående et uregistrert kjøretøy, bør du opplyse om

 • nøyaktig sted for parkeringen
 • bilmerke
 • bilens farge
 • eventuelt tidligere registreringsnummer/prøvekjennemerke 
 • eier, hvis kjent

Bileier kan klage over vedtaket om inntauing. Klagen må sendes skriftlig innen tre uker fra vedtaksdato. Dersom det samtidig klages over ilagt gebyr/tilleggsavgift, gjelder klagereglene i parkeringsforskriften.

Lover og regelverk

Forvaltningsloven

Vegtrafikkloven

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)

Skiltforskriften

Trafikkreglene

Parkeringskontoret

Besøksadresse:

Strandpromenaden 18
3210 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 64 45

Ekspedisjonstid: mandag-fredag kl. 11-15

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?