Vinterdrift av veier

Hvem har ansvaret?

Kommunens ansvar

Brøyting og strøing av kommunale veier, parkeringsplasser, fortau og gang- og sykkelveier utføres av Sandefjord kommune. Brøytemannskapet kalles ut så fort snøen har en dybde på seks til åtte centimeter.

Vegvesenets ansvar

Innenfor kommunegrensene går det også fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene som for eksempel Sandefjordsveien, Ringveien, Raveien og Vesterøyveien. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing.

Privat ansvar

De som har eiendommer i sentrum, har selv vedlikeholdsplikt på fortauene.

Private veier skal driftes og vedlikeholdes av de som bruker veien i henhold til Veglova paragraf 54.

Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag.

 

Sjekk hva som er fylkes- eller kommunale veier på kartet til Statens vegvesen (ekstern lenke). Fylkesveier er oransje eller mørke gule, mens kommunale og private veier er lyse gule. Hvis du trykker på en vei står det fv for fylkesvei, kv for kommunalvei eller pv for privat vei.

Kommunens retningslinjer for brøyting og strøing

Brøyting av vei

Brøytemannskapet kalles ut så fort snøen når en dybde på seks til åtte centimeter.

Veiene skal være normalt være gjennombrøytet i løpet av fem timer etter utkalling. Med ekstra store snømengder eller mye snøføyke, kan det ta noe mer tid.

Ved snøfall om natten før klokken 2.00 skal de største veiene være gjennombrøytet innen klokken 6.00 på hverdager, 7.00 på lørdager og 9.00 på søndager og helligdager.

Ved utkalling etter klokken 2 vil brøytingen ta noe mer tid på grunn av økt biltrafikk.

Indre del av sentrum er spesielt prioritert.

Etter gjennombrøyting, brøytes det til full veibredde. Samtidig blir kryss, busslommer og liknende brøytet.

Brøyting av plasser, fortau, gang- og sykkelveier

Gågater, torg, fortau, gang- og sykkelveier brøytes etter samme retningslinjer som tilstøtende kjørevei.

I sentrum vil det normalt ikke bli brøytet i den mest trafikkerte tiden på døgnet.

Etter snøfall og brøyting skal snøhauger og brøytekanter så snart som mulig ryddes og kjøres vekk. Fotgjengeroverganger, kryss og fortau langs skoleveier blir prioritert.

På torg og plasser skal tykkelsen på snø og is ikke overstige 12 centimeter.

I sentrum har eier av hus eller eiendom inntil offentlig grunn plikt til å rydde fortauet utenfor eiendommen. Dette gjelder snø og is, samt å strø fortauet når det er glatt, se politivedtektenes §§ 16 og 17

Sandstrøing

Veinettet strøs normalt ikke på vanlig vinterføre eller når det snør.

Når kjøretøy får problemer med å komme fram på grunn av is, strøs det med sand.

Sand strøs først punktvis i vanskelige stigninger, kurver, mot veikryss og på utsatte fotgjengerarealer.

Ved behov skal det punktstrøs innen klokken 6.00 og 15.00 på virkedager.

Feil og mangler – eller ros

Har du noe å melde til oss om vintervedlikeholdet av kommunale områder, skriv e-post til Sandefjord kommune eller ring oss i kommunens åpningstider, telefon 33 41 63 10.

Feil og mangler på riks- og fylkesveier kan meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175. Få mer informasjon på nettsidene til Statens vegvesen (ekstern lenke).

Feil og mangler på fortau i sentrum kan meldes til gårdeier eller politiet på telefon 02800.

Les mer om ansvarsforhold og erstatningsplikt her

Parkeringsrestriksjoner vinterstid

For å lette snørydding og feiing på våren, er det restriksjoner for parkering i sentrum mellom 30. november og 30. april. Da er det ikke tillatt å parkere i gatene i tidsrommet klokken 03.00-08.00.

Tidsrommet kan bli justert etter vær og føre. Ordningen gjelder så lenge skiltene henger oppe.

Ordningen gjelder innen sentrumsområdet - reguleringen vises på underskilt til den vanlige parkeringsreguleringen i starten av de kvartalene dette gjelder.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?