Avkjørsel og byggegrenser fra kommunal vei

Slik søker du

Søk om avkjørsel fra kommunal vei

Reglene for avkjørsler er fastsatt i veglovens §§ 40 - 43

På denne siden finner du et sammendrag av de mest aktuelle reglene for utforming av avkjørsel til offentlig kommunal vei. 

Se informasjon om utforming av avkjørsel fra offentlig vei her

 

Veibredde og snuplass

 • Dersom ikke annet er bestemt i reguleringsplan (bebyggelsesplan), skal avkjørselen ha en maksimal bredde på 5 m.
 • Er avkjørselen adkomst til større garasjeanlegg, forretning eller driftsbygning eller regelmessig nyttes til omfattende bilkjøring, må det innrettes snuplass utenfor veiområdet, slik at man unngår å rygge ut på veien.

Sammenkobling og sikt

 • Sammenkoblingen mellom avkjørselens sidekanter og nærmeste kjørebanekant skal avrundes med en sirkel hvor radien er minimum 4 meter.
 • Det skal legges asfalt i avkjørselen inn til gjerdelinjen.
 • Avkjørselen skal bygges og vedlikeholdes slik at det er god oversikt i veikrysset. En sikttrekant på minimum 4 x 20 meter skal holdes fri for sikthinder.

Høyder og fall

 • Avkjørselen skal ikke ligge høyere enn veikanten (kanten av den offentlige veien).
 • På de første 2 meter fra asfaltkanten skal avkjørselen ha et jevnt fall på 5 centimeter. Ved spesielt vanskelige forhold kan kommunens veiavdeling dispensere fra bestemmelsene, slik at lengden fra asfaltkant reduseres til 1 meter med et jevnt fall på 3 centimeter.
 • På de nærmeste 50 meter fra den offentlige veien skal avkjørselsveien ha maksimal stigning (fall) på 1:8. Ved fall mot den kommunale veien må avkjørselen bygges og vedlikeholdes slik at den ikke leder overvann eller søle (grus) inn på veiarealet.

Grøfter

 • Før man bygger avkjørsel må man avklare grøfteforholdene med kommunens veiavdeling. Se illustrasjon      
 • Langs nyere boligveier kan overflatevann langs kommunale veier normalt ledes over avkjørselen i vugge.
 • Der hvor forholdene tilsier at vannet må ledes gjennom avkjørselen med rør, skal disse være kjøresterke og ha en innvendig diameter på minimum 200 millimeter.
 • Rør, vugge eller liknende må legges slik at veigrøften ikke skades og at grøftevannet får fritt avløp.

Vedlikehold

 • Avkjørselen skal vedlikeholdes av eieren.
 • Dersom veien som følge av utbedringsarbeider blir hevet eller senket, må eieren selv ordne den nødvendige tilkoplingen til veibanen etter kommunens anvisning.
 • Mulig annen ulempe for avkjørselen ved kommunens vedlikeholds- eller utbedringsarbeider er kommunen uvedkommende.
 • Vedlikehold av hekk/vegetasjon mot offentlig veg er eiers ansvar. Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig veg.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?