Forskrift om munnbindpåbud i Sandefjord kommune

Forskrift om påbud om bruk av munnbind ble vedtatt i formannskapets møte 10.2., sak 35, med hjemmel i lov 5.8.1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4 - 1 første ledd boktav a.

Formannskapets vedtak

Forskriften ble kunngjort i Norsk Lovtidend  i dag.

Begrunnelse for munnbindbruk i befolkningen

Dette er forskriften i sin helhet:

1.Formål
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

§ 2.Virkeområde
Forskriften gjelder i Sandefjord kommune.

§ 3.Plikt til bruk av munnbind ved kollektivreiser og drosje
Passasjerer skal bruke munnbind i kollektivtransport og drosje. Munnbindet skal tas på før reisen starter, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når sjåføren frakter passasjerer. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikt til å bruke munnbind gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 4.Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom
Det skal brukes munnbind i butikker og i fellesarealene på kjøpesentre. Plikten til å bruke munnbind gjelder også for andre tilsvarende steder, slik som på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

Påbud om munnbind gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 5.Ansvar
Sandefjord kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 6.Dispensasjon
Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 7.Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 8.Ikrafttredelse og varighet
Forskriften opphever kommuneoverlegens hastevedtak 5. februar 2021​ ved ikrafttredelse og trer i kraft straks etter kunngjøring og gjelder til og med 2. mars 2021.

Oppdatert: 08.04.2021 kl.17:16

Publisert: 10.02.2021