Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i Sandefjordsfjorden

Plan for rekreasjon og tilgjengelighet for indre del av Sandefjordsfjorden gjennomføres som reguleringsplan.

Detaljregulering delområde D

Frist for merknader til offentlig ettersyn var 13.11.2023.  Det pågår arbeid med gjennomgang og avklaring av mottatte innspill. Ambisjonen er å legge planen fram for 2. gangsbehandling våren 2024.

Ønsker du utfyllende informasjon om høringen av delområde D?  Høring område D - Hjertnesstranda - Hesteskoen

Sittebenker, grill og skatepark med utebanen for innebandy

 Vedtak om høring etter førstegangsbehandling ble fattet i Hovedutvalg for miljø- og plansaker 20.09.2023. 

Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre del av Sandefjordsfjorden - Delområde D

Varsel om detaljregulering for delområde E og H

I forbindelse med varslingen ble grunneiere, naboer og interessenter invitert til å få informasjon om saken, samt mulighet til å stille avklarende spørsmål om planen. Møtet ble holdt mandag 30. januar 2023 på Sandefjord bibliotek. Her er presentasjon som vist i møtet. (PDF, 3 MB)

For delområde H er det sendt ut varsel om utvidet planområde

Frist for tilbakemelding utvidet varsel

Høringsfrist: 12.02.2024 Eventuelle merknader til utvidet varsel kan sendes: postmottak@sandefjord.kommune.no eller per brev til: Sandefjord kommune
Seksjon for byggesak og arealforvaltning, 
Postboks. 2025, 
3202 Sandefjord

Innen: 12.02.2024 

Høringsfrist

Fristen for generelle innspill til varsel for område E og H var mandag 20.2.2023. Det var åpnet for uttalelser til planarbeidet for hele planområdet. Det vil komme nye frister til innspill for hvert delområde der det legges ut plan på høring.

Reguleringsplaner som er igangsatt​​​​​​

Mål med arbeidet

I planarbeidet skal det vurderes å sikre hjemmelsgrunnlag for å:

 • Så langt som mulig etablere sammenhengende trase for gående (kyststi) langs sjøen, inkludert passasjer, rundløyper og smett, samt merket trase på sjøsida av bebyggelse
 • Hindre at småbåtbrygger stenges med gjerde
 • Ivareta universell utforming
 • Fjerne stengsler

Videre skal det arbeides for gode rammer for rekreasjon ved å sikre:

 • Best mulig størrelse og kvalitet på areal langs sjøen, tilgjengelig for alle og med varierte muligheter for rekreasjon
 • Tilgang til sjø fra land og fra land til sjø

Føringene over er vedtatt av kommunestyret

De vil løftes inn i allerede igangsatte reguleringsplaner innenfor området. Reguleringsplaner skal ivareta demokratiske prinsipper og rettigheter som grunneiere har, samtidig som de belyser allmenne interesser. Det pågår nå videre arbeid med oppfølging av vedtaket, dette vil ta noe tid. 

Område - Tranga til Tranga

Området er fra Tranga til Tranga på begge sider av fjorden. Det begrenses av veiene 303 og 260 og 261. - Klikk for stort bildeOmrådet er fra Tranga til Tranga på begge sider av fjorden. Det begrenses av veiene 303 og 260 og 261.

Området er fra Tranga til Tranga på begge  sider av  fjorden. Det begrenses av veiene 303 og 260 og 261. Om en måler kystkontur fra Lofterød til Roabukta er dette ca 14 km (inkludert brygger). Av disse 14 km er det 8,3 km hvor det ikke er merka trase for kyststi.

Det er gjort en inndeling i 8 delområder A til og med H. 

Kart

Vi har samlet aktuelle kartlag i egen visning. Dette er tilgjengelig når du klikker på følgende lenke: Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i Indre Sandefjordsfjorden (PLART) kart dagens status (arcgis.com)

Områdeavgrensninga er tilsvarende grense som for «Renere Sandefjordsfjord».

Ideer og forslag

 • Gangbro mellom Fjeldvik og Kilen
 • Internasjonal konkurranse for utforming av området fra Tranga til Tranga. 
 • Gjestehavn og sauna aktiviteter.
 • Helhetlig servering med full drift og større uteområder
 • Bryggetorg ved "Carlsenkvartalet" bør inngå i planarbeidet.
 • Utformingsprofil på Fjordpromenaden og målpunkter underveis. Regnbuepaletten?
 • Sitteskulpturer
 • Synliggjøre Sandefjords næringshistorie
 • Ferge eller fjordbåt mellom Framnes og Sentrum for gående og syklister.
Området er fra Tranga til Tranga på begge sider av fjorden. Det begrenses av veiene 303 og 260 og 261. - Klikk for stort bildeOmrådet er fra Tranga til Tranga på begge sider av fjorden. Det begrenses av veiene 303 og 260 og 261.

Om du har ideer eller forslag så kan du sende dem til Sandefjord kommune.

Her finner du eksempelsamling som viser inspirasjon fra ulike steder. (PDF, 7 MB)

Medvirkning

Dokumentene vedlegg 1 og 2 lå vedlagt kommunestyresaken om retningsvalg. De oppsummerer og synliggjør hva grunneiere, eiere av bolig og andre som føler seg berørt mener er viktig for rekreasjon og tilgjengelighet Fjor'n.

Vedlegg 1 - Sammenstilling direkte digital medvirkning og

Vedlegg 2 - Sammenstilling - Medvirkning - Innspill sendt postmottak 

Her er spørsmål og svarmuligheter slik de blei presentert via verktøy for direkte digital medvirkning (PDF, 63 kB)

Muligheten for medvirkning til retningsvalg var annonsert 28. august 2021, aktører vi har vært i kontakt med tidligere og foreninger med tilknytning til bruk av kysten har fått eget brev. Grunneiere og beboere i området har fått direkte varsel til telefon og epost registert på seg. Også andre digitale plattformer benyttes. 

Det var som alltid også mulig å sende innspill til kommunen via epost eller brev.

Informasjon fra vandring med nærmiljøutvalgene (PDF, 123 kB)

September 2020 var det vandring med berørte nærmiljøutvalg. Dette for å få en god dialog på et tidlig tidspunkt og bevisstgjøring av muligheter og behov som planen bør ivareta. 

Her er en felles oppsummering med hovedpunkter fra vandringene (PDF, 123 kB)Les stikkord fra hver vandring.

Universell utforming

Her er en kortfattet sammenstilling om universell utforming ute. (PDF, 186 kB)

Disse kildene i sammenstillingen er åpent tilgjengelige:

Vill natur for alle.pdf (ks.no)

Sentrumsnære turveger.pdf (vtfk.no) Se spesielt sidene 9 til og med 16.

Tilgang til «Norsk standard NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder Krav og anbefalinger» krever abonnement.

Fjordpromenaden og merka kyststi

Mellom Stub og Fjellvikstranda er Fjordpromenaden merka som kyststi.

Det pågår parallelt eget arbeid med planlegging av sammenhengende merking av kyststitrasé mellom Larvik og Tønsberg.

Kort om eksisterende merka traseer

Innenfor områdeavgrensninga er det merka ca 3,6 km med turstier beregna på gående. Nivå på universell utforming av traseen fra Stub til Kilen er kartlagt i forbindelse med fylkeskommunens arbeid med sentrumsnære turveier. Det er mange aktører som tilrettelegger for visning av kjente, merka  traseer.

Bakgrunn for arbeidet

Se egen side med bakgrunnsinformasjon.

Faglig oppslag