Handlings- og økonomiplan 2024-2027

Økonomiplanen er det viktigste politiske styringsdokumentet for prioritering og fordeling av ressurser i kommunen.

Planen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Kommunestyret vedtar planen hvert år i desember. Den omfatter de fire neste budsjettårene og i tillegg utarbeides et langsiktig investeringsbudsjett for de neste 15-20 årene for å kunne planlegge og vurdere fremtidig finansieringsevne.

Handlings- og økonomiplan for 24-27

Forslaget fra kommunedirektøren ble presentert i kommunestyresalen torsdag 9. november. Du kan se opptak av presentasjonen med påfølgende spørsmål fra de folkevalgte her. 

Kommunedirektørens Powerpointpresentasjon (PDF, 4 MB)

Web-utgaven av forslaget til handlings- og økonomiplan 2024-2027 

Forslaget til handlings- og økonomiplan 2024-2027 (PDF, 7 MB)

Folkevalgtes spørsmål til planen

Når forslaget er presentert, har folkevalgte (medlemmer og varamedlemmer i råd, utvalg, formannskapet og kommunestyret) i Sandefjord kommune anledning til å stille spørsmål til forslaget til handlings- og økonomiplan. 

To menn på et kontor med pc-skjerm. - Klikk for stort bildeKommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud og kommunalsjef for økonomi og analyse Øyvind Wøllo legger fram forslaget til handlings- og økonomiplan 9. november. Eivinn Ueland

Et eget skjema skal brukes til disse spørsmålene. Lenke til skjemaet blir delt med folkevalgte på e-post. Spørsmål kan legges inn i skjemaet fram til 15. desember. 

Spørsmål og svar presenteres

Spørsmål og svar blir lagt ut på nettsiden, fortløpende. Ved å presentere spørsmål og svar på denne måten, vil folkevalgte få en oversikt over hva andre har spurt om og fått svar på.  Alle spørsmål med svar publiseres som vedlegg til saken før den behandles i kommunestyret.

Administrasjonen vil svare på alle spørsmål som kommer inn via skjemaet, men spørsmål som krever analysearbeid, større undersøkelser og utredninger kan ikke forventes svart ut via nettsiden. Kommunedirektøren tar også et forbehold om at antallet spørsmål kan føre til at ikke alt svares på.

Spørsmål og svar til HØP 2024-2027

Artikkelliste