FellesForum

FellesForum - Mangfold og inkludering

Det bor ca. 11 500 mennesker med innvandrer-/minoritetsbakgrunn i Sandefjord kommune fra mer enn 130 forskjellige land. Innvandring har gjennom lang tid tilført Sandefjord nødvendig arbeidskraft og betydelig verdiskaping. Sandefjord kommune ønsker å lykkes enda bedre med integrering og inkludering. Derfor har våre folkevalgte vedtatt å opprette FellesForum.

             Mangfold og inkludering

FellesForum er en dialogbasert arena mellom folkevalgte, administrativ ledelse og innbyggere med innvandrerbakgrunn – målet er å styrke og forbedre inkludering i Sandefjord.

Forumet sikrer beslutningstakere kunnskap om innvandrermiljøene i kommunen og fungerer som en gjensidig læringsarena, for medvirkning og demokratiutvikling.

En del av formålet med FellesForum er å sørge for reell medvirkning og gi lokale minoritetsgrupper anledning til å fremme sine synspunkter og diskutere saker med sentrale politikere og forvaltning. FellesForum fungerer som et uformelt rådgivende organ.

I februar 2019 vedtok Formannskapet å utarbeide en handlingsplan for mangfold og inkludering på tvers av kommunalområdene. 

Hva er FellesForum?

FellesForum er et møte mellom minoriteter/ innvandrere og kommunens administrative og folkevalgte ledelse. Møter skjer én til to ganger i året. Det er en samling av Sandefjords folkevalgte, kommunens ledelse og innvandrere/ minoritetsspråklige.  

Hvorfor FellesForum?

Det er fordi folkevalgte ønsker å lykkes enda bedre med inkludering. De vil at FellesForum skal være en møteplass for gjensidig dialog mellom kommunen og etniske minoriteter. Gjennom slik dialog kan alle få kunnskap om utfordringer, fange opp ulike stemninger fra minoritetsgrupper og sammen finne gode løsninger.

Første møte i FellesForum (21. november 2018)

Filmsnutt - første møte
Første møte rapport og forslag til tiltak

Ungdom og inkludering (12. juni 2018)

Filmsnutt - Ungdom og inkludering 
Rapport om Ungdom og inkludering

 Inkludering og frivillighet (26. november 2019)

Filmsnutt - Inkludering og frivillighet 
Rapport om Inkludering og frivillighet                                                       

Evalueringsrapporten - vedtatt i Formannskapet (10. mars 2020)

FellesForum har i evalueringsperioden gjennomført tre møter. Møtene var en bekreftelse på kommunestyrets ønske om å etablere en ny løsning for hvordan kommunen kan tilrettelegge for dialog og samhandling mellom innvandrere, folkevalgte og administrativ ledelse. Møtene fanget opp ulike stemninger i innvandrergruppene og ga økt forståelse om inkluderingsutfordringer. Evalueringen viser at FellesForum har bidratt til gjensidig læring med konkrete forslag til bedre inkludering i Sandefjord, samtidig som det også har vært noen utfordringer knyttet til representativitet og forankring.

Undersøkelsen (februar 2020)

Folkevalgte, administrativ ledelse og fokusgruppen fikk tilsendt hver sin spørreundersøkelse, med enkelte like påstander. Svarene skulle gis i en skala fra 1 til 10, der 10 var svært bra.

Fokusgruppen har et snitt på 9,2. Påstanden «FellesForum har lagt til rette for bedre dialog mellom innvandrere, folkevalgte og administrativ ledelse», skårer høyest med 9,8. Påstanden «FellesForum har skapt mulighet for å forebygge konflikter», skårer lavest med 8,1. Andel svar var 90%.

Folkevalgte har et snitt på 7,7. Påstanden «FellesForum har lagt til rette for bedre dialog mellom innvandrere og folkevalgte», skårer høyest med 8,5. Påstanden «Formannskapet har blitt godt informert om FellesForum», skårer lavest med 6,3. Andel svar var 31%.

Administrativ ledelse har et snitt på 6,4. Påstanden «RLG har blitt godt informert om FellesForum», skårer høyest med 8,2. Påstanden «FellesForum har skapt mulighet for å forebygge konflikter», skårer lavest med 4,7. Andel svar var 67%.