Barneverntjenester

Er du bekymret for et barn?

Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten når man er bekymret for om barn, ungdom eller familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp. Det er mulig for private å være anonyme.

Når det er grunn til å tro at det er alvorlig omsorgssvikt, plikter alle offentlige ansatte å melde fra til barneverntjensten.

Meld bekymring som privatperson:

Bekymringsmelding privat (Word)

Bekymringsmelding privat (pdf)

Meld bekymring som offentlig instans:

Bekymringsmelding offentlig (Word)

Bekymringsmelding offentlig (pdf)

Ønsker du å bli en fosterforelder?

Vil du bidra til å skape en endring? Du har mulighet til å bli fosterforelder til noen som trenger akkurat deg.

Flere enn 1000 nye barn og unge trenger fosterhjem hvert år. Vil du være med på å skape en bedre hverdag for barna? Enhver ny dag gir en ny sjanse. Gi dem en hånd å holde i!

Kontakt barneverntjenesten på telefon eller e-post.

Barnevernvakta

Barnevernvakta yter hjelp til barn, ungdom og familier i krise på kveldstid og i helger. Ring 33 31 02 03.

Barnevernvakten Sandefjord kommune (ekstern lenke)

Barnevernvakten.no (ekstern lenke)

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er åpent hele døgnet og er gratis.

Hjelp fra barneverntjenesten

Barneverntjenesten gir barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. For at vi skal komme tidlig inn med hjelp, er det viktig at foreldre, barn, ungdom eller andre søker hjelp hos oss ved behov eller bekymring.

Barneverntjenesten

  • behandler og undersøker meldinger 
  • iverksetter hjelpetiltak i familien
  • gir omsorsgtiltak for barnet.

Vanlige spørsmål

Hvilke type tjenester kan barneverntjenesten i Sandefjord bidra med?

Når det vurderes at et barn har særlige behov for hjelp, kan barneverntjenesten blant annet tilby råd og veiledning til familien, utvidet foreldreveiledning individuelt eller i grupper, miljøarbeider i hjemmet og opphold i fosterhjem eller institusjon.

Kan jeg være anonym når jeg kontakter barneverntjenesten?

Barnevernet kan gi anonymitet til privatpersoner som melder bekymring til barnevernet. Du kan imidlertid ikke fritas for vitneplikten dersom saken skal behandles i fylkesnemnd eller domstol. Da opphører anonymiteten. Du kan ringe barneverntjenesten for å drøfte saker anonymt (det gjelder både private og offentlige personer). Da vil du få klargjort om det er en sak for barnevernet.

Hva må en melding til barneverntjenesten inneholde?

En melding til barneverntjenesten er informasjon om at et barn har det vanskelig. Meldingen må inneholde barnets navn eller adresse. Det er ikke et krav at du har observert det som meldingen refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte blir ikke sett på som en melding.

Hva skjer etter at jeg har gitt en melding til barneverntjenesten?

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Undersøkelse skal starte opp dersom det er rimelig grunn til å anta at det er behov for hjelpetiltak. Meldingen skal legges bort dersom den er åpenbar grunnløs og/eller dersom vilkårene i loven ikke er oppfylt.

Når er det aktuelt å plassere et barn i fosterhjem eller lignende?

Barneverntjenesten har som utgangspunkt at barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Når forholdene i hjemmet tilsier det, eller når barnet av andre grunner har særlig behov for det, kan barneverntjenesten sette i verk hjelpetiltak for å bedre situasjonen til barnet. I slike tilfelle legger vi vekt på å finne årsaken til vanskene og drøfte dette med foreldrene og barnet.

Hensynet til hva som er til det beste for barnet skal være avgjørende for hvilke hjelpetiltak som blir satt i verk. Det er først dersom slike hjelpetiltak ikke fører fram at det kan være aktuelt å plassere barn utenfor hjemmet, med eller uten foreldrenes  samtykke.

Dersom det er aktuelt å overta omsorgen for et barn, blir dette lagt fram for og behandlet i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Har jeg rett til kontakt med barnet mitt hvis det blir plassert i fosterhjem eller institusjon?

Barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til samvær med hverandre.

Hvis barnet ikke er plassert på grunnlag av samtykke, er det fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som tar bestemmer omfanget av samværet. Fylkesnemnda kan bestemme at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær. De kan også bestemme at du som forelder ikke skal ha rett til å vite hvor barnet er i de svært alvorlige sakene.

Får jeg som forelder noen form for bistand i barnevernsaken?

Rettssikkerheten til barn og foreldre blir høyt prioritert. I saker som går for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker eller det øvrige rettsapparatet, blir alle parter representert gjennom advokat som blir betalt av det offentlige.

Å fremme sak overfor fylkesnemnda om overtakelse av omsorgen for et barn, er et særdeles alvorlig tiltak som krever omfattende saksforberedelser. Det er strenge krav til dokumentasjon i slike saker.

Nyttige nettsider

Barnevernet.no (ekstern lenke)

Fosterhjem.no (ekstern lenke) eller fosterhjemsforening.no (ekstern lenke)

Bufetat.no (ekstern lenke)

Bufetat.no/adopsjon (ekstern lenke)

Barnevernet

Besøksadresse:

Søebergtorget 1a
3210 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 65 30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?