Lån og tilskudd til bolig

Åpningstid

Saksbehandler startlån og tilskudd er tilgjengelig på telefon og mail. Telefontiden er fra 10.00 til 14.00 mandag til fredag. Kontoret er stengt helligdager og helger. Dersom du ønsker et fysisk møte må dette avtales på forhånd.

I ferietid og ved fravær vil det kunne være nødvendig å redusere telefontiden. Ferie og fravær vil også kunne påvirke responstid; både på telefon og mail.

Hva er startlån?

 • Kommunalt startlån er et boliglån som skal bidra til at personer med langvarige boligetableringsproblemer får mulighet til å etablere seg i enkle og gode helårsboliger.

 • Startlån tildeles etter en behovsvurdering. Behov, boligetableringsproblemer og mulighet for sparing vurderes både ut i fra dagens situasjon og i et lengre perspektiv; i tråd med Sandefjord kommunes og Husbankens retningslinjer 

 • Det er ingen som har krav på startlån, for å kunne søke på ordningen må man havært bosatt i Sandefjord kommune i minimum ett år.

 • Kommunen har begrensede midler for utlån.

 • Startlån gis kun som lån til nøkterne boliger. Boligen må være nøktern både i standard og størrelse, samtidig som den dekker husstandens behov og er rimelig i forhold til prisnivået i Sandefjord kommune.

 • Startlån gis som hovedregel som annuitetslån med inntil 25 års nedbetalingstid uten avdragsfri periode og med månedlige terminer. Sandefjord kommune tilbyr også fastrente.

Hvem kan søke startlån?

Generelle forutsetninger

Målgruppen for startlån er personer som ikke får lån i vanlig bank, som ikke har mulighet til å spare egenkapital, og som i tillegg vurderes å ha et sterkt behov for en trygg og stabil bosituasjon. Følgende forutsetninger stilles:

 • Du må være varig økonomisk vanskeligstilt.

 • Du må først søke lån i minimum to private banker.

 • Du må ha høy nok fast varig inntekt til å kunne betjene renter og avdrag på lånet. Vikariat, AAP, dagpenger, overgangsstønad, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad, omsorgslønn, sosialhjelp og andre inntekter som ikke vurderes som permanente eller stabile legges ikke til grunn ved beregning av betjeningsevne. Dette regnes ikke som fast varig inntekt. Avtale om fast eller midlertidig ansettelse i bemanningsbyrå gir ikke nødvendigvis stabil inntekt og regnes derfor ikke som varig og fast inntekt. 
  Det stilles krav om at den faste stillingen har vart i minst ett år og at dette kan dokumenteres med månedlige utbetalinger.

 • Startlån prioriteres til søkere fra Sandefjord. Det kan imidlertid åpnes for søkere fra andre kommuner, så lenge de har en nær familierelasjon med innbyggere i Sandefjord. Med nær familierelasjon menes barn, foreldre eller søsken.

 • Det gis ikke startlån til personer som er under gjeldsordning.

 • Startlån gis normalt kun én gang, men kan vurderes flere ganger i spesielle tilfeller.

 • Samlet lån til boligen må være innenfor boligens verdi. Startlån gis kun med pant i boligen.

 • Dersom dere er et par som sammen skal søke lån, må begge stå ansvarlig for lånet.

 • Hvis du allerede eier en  bolig i utlandet og/ eller fritidsbolig, er du ikke i målgruppen.
Barnefamilier
 • Du har barn og mangler bolig, eller bor i en bolig som ikke er egnet.

 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.

 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

 • Du har benyttet husstandens samlede muligheter for sparing.

 • Du ønsker å beholde boligen for deg og barna ved samlivsbrudd.
Mottakere av trygd/offentlig ytelser
 • Du har lav, men fast varig inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån til nøktern bolig i ordinær bank.

 • Din faste varige inntekt er høy nok til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.
Andre
 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.

 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.

 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.

 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til å betjene andre nødvendige utgifter.
Unge i etableringsfasen

Unge og/eller personer i etableringsfasen som mangler egenkapital er ikke i målgruppen for startlån. Unge og/eller personer i etableringsfasen må benytte sine muligheter for å spare opp nødvendig egenkapital og søke lån i vanlig bank.

Hva kan du søke om startlån til?

 • Kjøp av enkel bolig, i Sandefjord kommune, som er tilpasset husstandens boligbehov. Barnefamilier prioriteres.

 • Refinansiering av dyre boliglån kan gis i helt spesielle  tilfeller. Startlån til refinansiering kan kun gis om du står i fare for å miste boligen. Startlån krever sikkerhet i egen eid bolig innenfor boligens verdi. Total samlet gjeld  være innenfor boligens verdi om dette skal kunne vurderes. Barnefamilier prioriteres.

 • Unntaksvis refinansiering av forbruksgjeld mot pant i fast eiendom. Total samlet gjeld være innenfor boligens verdi om dette skal kunne vurderes.

 • Ved helseutfordring kan utbedring av nåværende bolig, slik at du kan bli boende hjemme lengre, vurderes.

Startlån kan gis i kombinasjon med

 • Boliglån/grunnfinansiering i din private bank

 • Grunnlån i Husbanken

 • Egenkapital

 • Etableringstilskudd for de mest vanskeligstilte.

Hvordan søker du om startlån?

Alle må søke gjennom Husbankens elektroniske system

Søk om startlån

Fyll ut søknaden om startlån elektronisk. Dersom du ikke har mulighet til å søke elektronisk kan du fylle ut skjema som kan hentes i publikumsmottaket på rådhuset i Sandefjord.

Før du søker om startlån MÅ du søke om lån i minimum to ordinære banker og dokumentere dette. Under finner du et punktvis oppsett for søkeprosessen. 

Søknad til bank:
 • Finn fram nødvendig dokumentasjon som skal legges ved lånesøknad til bank.

 • Lever søknad og dokumentasjon til dine lokale banker. Be om begrunnelse for avgjørelse og at beløp du har søkt om framkommer i avgjørelsen.

 • Bankene vurderer din mulighet til å få lån ut fra din betalingsevne og egenkapital og gir deg et skriftlig svar på søknaden din.

Søknad til kommunen:

Dersom du får avslag fra dine lokale banker kan du søke om startlån fra kommunen. Skriftlig avslag fra bank, med informasjon om beløp du søkte om samt årsak til avslag, skal legges ved søknaden. 

 • Fyll ut søknaden om startlån elektronisk. Dersom du ikke har mulighet til å søke elektronisk kan du fylle ut skjema som kan hentes i publikumsmottaket på rådhuset i Sandefjord.

 • Finn fram nødvendig dokumentasjon og legg dette ved søknaden.

Dokumentasjon som må følge med søknad om startlån til kommunen:

 • Kopi av gyldig legitimasjon

 • Utskrift av skattemelding for de to siste årene

 • Kontoutskrift for de siste to månedene

 • Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste to månedene

 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid

 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser

 • Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd. Dette kan være barnetrygd, barnebidrag osv.

 • Dokumentasjon på all gjeld (nedbetalingsplan for alle lån)

 • Andre faste utgifter (dagmamma, barnehage, sfo og lignende)

 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue

 • Bekreftelse på annen finansiering eller egenkapital

 • Avslag fra minimum to private banker. Søknader må dokumenteres. Beløp du søkte om og begrunnelse for avslag må komme fram/legges ved.

 • Samværsavtale - dokumentasjon på hvem som har/skal ha daglig omsorg for eventuelle barn.

Hvis du skal overta bolig etter samlivsbrudd, må du i tillegg levere:

 • Salgsoppgave/takst for boligen du ønsker å overta (ikke eldre enn seks måneder)

 • Skriftlig avtale som bekrefter overtakelse av felles bolig og viser avtalt kjøpesum. Avtalen må være underskrevet av begge parter.

 • Separasjons- eller skilsmissepapirer, bekreftelse på oppløsning av ekteskap ved dom eller avtalt oppløsning av samboerforhold.

Saksbehandler kan be om annen eller mer utfyllende dokumentasjon hvis det anses som nødvendig.

Hvordan behandles søknaden?

Startlånkontoret behandler søknaden din så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned etter at søknaden er komplett, får du skriftlig beskjed om det.

Kommunens vurdering  tar utgangspunkt i søknaden, dokumentasjon og vedlagt informasjon fra bankene. Under behandling av søknad vil det bli foretatt kredittvurdering.

Startlånsøknaden vil ikke bli ferdigbehandlet før alle nødvendige vedlegg er mottatt. Frister for behandlingstid tar ikke utgangspunkt i datoen du sendte inn søknaden, men datoen da alle vedlegg er lagt ved og søknaden er komplett. Ved feil og mangler kan ventetiden bli lang.

Hva gjør du hvis du får innvilget lån? 

Dersom du får forhåndsgodkjenning eller lånetilsagn kan du begynne å lete etter egnet bolig. I denne prosessen må du huske følgende:

 • Før du legger inn et bud på en bolig skal du kontakte startlånkontoret slik at saksbehandlere her kan godkjenne boligen.

 • Eventuelle bud gis til megler, som igjen kontakter startlånkontoret for å få godkjent finansieringen og boligen.

 • Underskrevet kontrakt og takstdokumenter må leveres til startlånkontoret så raskt som mulig slik at utbetaling kan iverksettes. Dato for overtagelse av bolig må være minimum tre uker frem i tid (fra startlånkontoret mottar kontrakt og takstdokumenter).

Etableringstilskudd

Enkeltpersoner og husstander som har varig lav inntekt, og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig, kan få tilskudd til etablering. På grunn av begrensede tilskuddsmidler er ordningen sterkt behovsprøvd. Bare de aller mest vanskeligstilte kan få dette tilskuddet.

Etableringstilskuddet gis sammen med startlån, men er rente- og avdragsfritt. Tilskuddet nedskrives med 5% årlig over 20 år. Dersom du selger boligen før det har gått 20 år må du altså betale tilbake deler av tilskuddet.

Søk om etableringstilskudd 

Tilpasningstilskudd

Dette er et tilskudd til deg som har funksjonsnedsettelse, eller som bor sammen med personer med funksjonsnedsettelse, og som trenger økonomisk støtte til å bygge om boligen for å kunne fortsette å bo der. Familier med funksjonshemmede barn har høy prioritet.

Eldre som har dokumenterte helseutfordringer og som ønsker å utføre forebyggende tilpasning kan søke om tilpasningstilskudd. Dette innebærer å være i forkant av behovet for en tilrettelagt bolig.

Tilpasningstilskuddet er rente- og avdragsfritt. Dette nedskrives med 10% årlig over 10 år. Beløpet kommunen har til rådighet er begrenset og ordningen vil derfor være behovsprøvd, både når det gjelder selve tilpasningen og i forhold til den økonomiske situasjonen til søker. Det vil under behandling av søknad bli foretatt en kredittvurdering.

Ved søknader om tilskudd til tilpasning vil følgende forhold vurderes: 

 • Søkers behov for tilpasning av bolig
 • Muligheter i eksisterende bolig
 • At den omsøkte tilpasningen søkers behov
 • Alternative løsninger
 • Søkers mulighet til å gjennomføre tilrettelegging ved låneopptakelse

 Det skal hentes inn minimum to pristilbud.

Hva kan du få tilpasningstilskudd til?

 • Rimelig og nøktern løsning

 • Enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen, både i leid og eid bolig

 • Større ombygging/tilpasning av boligen

 • Fysisk tilrettelegging, både i leid og eid bolig

 • Gis ikke i saker hvor oppstått behov skyldes elde og slitasje ved boligen

 • Gis ikke til varmepumpe/ildsted

Søkere som har et foreliggende behov (behov pr dags dato) vil bli prioritert foran de som ønsker å tilrettelegge for et fremtidig behov. Blant de med et foreliggende behov vil de som har størst behov, dvs. der tilpasningen er mest nødvendig, prioriteres.

Søk om tilpasningstilskudd 

 

Søknadsfrist

Du kan søke om startlån og tilskudd hele året. Startlån og etableringstilskudd vurderes fortløpende, mens tilpasningstilskudd i hovedsak vurderes to ganger årlig; i mars og september.

Vilkår

Startlån gis som annuitetslån med inntil 25 års nedbetalingstid uten avdragsfri periode og med månedlige terminer.

Etableringstilskuddet gis sammen med startlån, men er rente- og avdragsfritt. Tilskuddet nedskrives med 5% årlig over 20 år. Dersom du selger boligen før det har gått 20 år må du altså betale tilbake deler av tilskuddet.

Tilpasningstilskuddet er rente- og avdragsfritt. Dette nedskrives med 10% årlig over 10 år. Dersom du selger eller flytter fra boligen før det har gått 10 år må du altså betale tilbake deler av tilskuddet

Klage

Du kan klage på vedtaket som startlånkontoret fatter (avgjørelsen som tas). Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. I klagen må du begrunne hvorfor du klager samt legge ved eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon du mener startlånkontoret bør ta hensyn til.

Klagen sendes til startlånkontoret som har tatt avgjørelsen. Disse vurderer saken på nytt før den vurderes administrativt. Dersom den administative behandlingen resulterer i at man mener at vedtaket skal opprettholdes (altså at avgjørelsen ikke skal endres) behandles klagen  av folkevalgte politikere.

Husbanken

Les mer om startlån og tilskudd på Husbankens nettsider.

HS rådhuset

Besøksadresse:

Rådhuset, Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?