Tjenester til flyktninger og innvandrere

Innledning

På denne siden finner du informasjon om tilbud og tjenester som er spesielt rettet mot deg som er flyktning, innvandrer eller minoritetsspråklig. Dette kommer i tillegg til ordinære tjenester og tilbud.

Bo i Sandefjord

 

Flyktninger som ønsker å bo i Sandefjord, skal ta kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI (ekstern lenke), ikke kommunen eller NAV. Flyktninger blir bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDI.

Introduksjonsprogram

Som nyankommet flyktning eller familiegjenforent med nyankommet flyktning i Sandefjord, kan du ha rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, som har en varighet på inntil to år:

Regjerings nettside om introduksjonsprogram (ekstern lenke)

 

Søknad om deltakelse i introduksjonsprogram

 

Henvend deg på NAV Sandefjord for å levere søknad.

 

Mål med introduksjonsprogrammet

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Tiltak som forbereder til videre opplæring eller jobb
  • Økonomisk uavhengighet

 

Stønad under introduksjonsprogrammet

  • Deltakelse i programmet gir rett til introduksjonsstønad.
  • Stønaden utgjør to ganger folketrygdens grunnbeløp på årsbasis.
  • Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.
  • Stønaden er skattepliktig.

 

Deltakerne i introduksjonsprogrammet skal i hovedsak følge de samme fraværsreglene som i arbeidslivet ellers. Ugyldig fravær gir trekk i den månedlige introduksjonsstønaden.

 

Forside for innlevering av dokumentasjon

 

Egenmelding

 

Søknad om velferdspermisjon

 

Søknad om utvidet introprogram

Norskopplæring

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, flyktninger og asylsøkere.

 

Søknad om 600 timer norsk og samfunnsfag

Flyktningguide

Har du nylig fått oppholdstillatelse og er bosatt i Sandefjord kommune?

Gjennom Frivillighetssentralen (ekstern lenke) kan du få kontakt med en flyktningguide som hjelper deg med å bli en del av det norske samfunnet.

Oppgaven til en flyktningguide er å orientere deg om samfunnet du har bosatt deg i og å være til hjelp og støtte i å praktisere norsk språk. Flyktningguiden arbeider på frivillig basis.

Verge for enslige mindreårige flyktninger

 

Se Fylkesmannens vergemålsportal (ekstern lenke).

Tolketjenester

Hvis du har manglende norskkunnskaper, har du krav på tolk i møte med kommunale tjenester. Det er tjenestestedet som bestiller og betaler tolken. Du kan ikke selv bestille tolk.

Tolkingen foregår på telefon, eller ved at tolken møter opp personlig til samtalen.

Tolken har taushetsplikt og skal være kvalifisert.

Arbeid i Norge

Ønsker du å arbeide i Norge? Her finner du informasjon som er utarbeidet av offentlige instanser:

workinnorway.no

Nav

Besøksadresse:

Thor Dahls gate 1-5
3210 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 344
3201 Sandefjord

Telefon: 55 55 33 33

Telefontid: 08.00-15.30

 

Selvbetjening: 09.00 - 12.00

Betjent åpningstid: 12.00 - 15.00

Publikums PCer og kopimaskin er tilgjengelig i tidsrommet 09.00 - 15.00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?