Brukerstyrt personlig assistent

Hvem kan søke?

  • Du som er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
  • Du som har et hjelpebehovet som er av omfattende og varig karakter.
  • Du som selv eller ved hjelp av pårørende har evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av dine personlige assistenter.
  • Du som selv eller ved hjelp av pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder.
  • Familier med hjemmeboende funksjonshemmede barn under 18 år med et hjelpebehov på minimum 25 timer per uke. Avlastning kan inngå i ordningen.

Du må bo eller oppholde deg i Sandefjord kommune for å ha rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Sandefjord.

Søk om BPA

Søknadsskjema for utskrift

Klageskjema for utskrift

Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse, BPA, er et tilbud til deg som har et omfattende hjelpebehov på grunn av sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhenig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Tjenester som kan inngå i en BPA-ordning er; praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. Praktisk bistand og opplæring omfatter både husholdningsoppgaver og direkte personlig bistand; til f.eks å ivareta hygiene, i måltider og til påkledning.

Tjenester som krever medisinsk kompetanse skal normalt ikke inngå i BPA-ordningen. Det er mulig å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen. Brukerstyrt personlig assistanse kan kombineres med for eksempel nattjeneste eller bistand fra sykepleier.

Ordningen innebærer at du selv i utgangspunktet er arbeidsleder for de personene (assistentene) du ønsker skal hjelpe deg. Du deltar i ansettelse av assistenter i egen BPA-ordning.

Organisering av BPA

Brukerstyrt personlig assistent kan organiseres på ulike måter. Kommunen kan organisere tjenestene selv, eller gjøre en avtale med andre aktører som tilbyr tjenestene. Som hovedregel organiserer og drifter Sandefjord kommune ordningen selv. Det vil si at assistenene er ansatt i kommunen og at kommunen ivaretar arbeidsgiveransvaret.

Mer informasjon om BPA-ordningen finner du på nettsidene til helsenorge.

Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?