Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Hjemmesykepleie (helsetjenester i hjemmet)

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som bor hjemme eller oppholder deg i Sandefjord kommune og har behov for:

 • Nødvendig helsehjelp
 • Opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter
 • Omsorg ved livets slutt

Vi er en tjeneste som satser på mening og mestring i egen hverdag, med et ekstra fokus på ernæring og aktivitet. Vi ønsker å gi deg tjenester som kan hjelpe deg med å opprettholde eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter du kan mestre selv. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan styrke din mulighet for egenmestring og øke din trygghet. Å utføre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet.

Om tjenestene

Tjenestene kan innebære:

 • Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
 • Rehabilitering i hjemmet
 • Velferdsteknologi
 • Tilrettelegging og hjelp til egenomsorg
 • Tilrettelegging av måltider og oppfølging av ernæring
 • Matombringing
 • Medisinering, sårbehandling m.m.

Les mer om tjenesten rehabilitering i hjemmet: Best hjemme.

Det kreves ikke betaling for hjemmesykepleie.

Søk om hjemmesykepleie

Søk om hjemmesykepleie - utskriftsversjon

Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Du kan søke om hjemmehjelp når du bor hjemme eller oppholder deg i Sandefjord kommune og du er helt avhengig av hjelp til praktiske gjøremål som for eksempel:

 • Rengjøring
 • Sengetøyskift
 • Klesvask

Hjemmetjenesten handler normalt ikke inn matvarer, men du kan få hjelp til å bestille matvarer og få kjørt disse hjem. Du betaler selv for varetransporten.

Du skal normalt selv ordne bank- og posttjenester og anskaffe andre nødvendige varer, som for eksempel klær.

Ved akutt sykdom hos omsorgsperson, kan man søke om hjelp til barn i inntil en måned.

Søk om hjemmehjelp

Søk om hjemmehjelp - utskriftsversjon

Serviceerklæring

Mål

Best hjemme lengst mulig

 • Tjenesten skal være helsefremmende og forebyggende med satsning på:
  • Mening og mestring i egen hverdag
  • Ernæring
  • Aktivitet
 • Tjenesten skal aktivt ta i bruk velferdsteknologi og andre innovative løsninger.
 • Tjenesten skal ha samsvar mellom kompetanse og oppgaver.
Hjemmesykepleie

Er en tjeneste til deg som er avhengig av å få hjelp i ditt eget hjem på grunn av fysisk og/eller psykisk funksjonssvikt. Hjemmesykepleien er bemannet hele døgnet. Målet er at du kan ha en aktiv deltagelse og oppleve mestring i ditt eget liv. Det kan for eksempel være hjelp/veiledning til personlig hygiene, ernæring, medisiner og sårstell.

Praktisk bistand

Er hjelp til praktiske gjøremål i hjemmet som for eksempel klesvask og rengjøring. Rengjøring gis som hovedregel hver 14. dag.

Hva kan du forvente av oss?
 • Du vil bli møtt med respekt og vi overholder taushetsplikten.
 • Vi samarbeider med deg om utforming av tjenesten.
 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning.
 • Du får navngitte kontaktpersoner, men vil motta hjelp fra flere medarbeidere.
 • Vi samhandler  med interne samarbeidspartnere, fastlege og sykehus.
 • Besøk i hjemmet skal være avtalt.
 • Tjenesten er avhengig av fleksibilitet, det vil si at tidspunkt for hjelp kan variere noe. De som av helsemessige årsaker trenger fastsatte tidspunkt vil få det.

DET ER DU SOM ER HOVEDPERSONEN 

For å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg best mulig vil vi derfor spørre:

Hva er viktig for deg?

Hva vi forventer av deg:
 • Du er kjent med vedtaket ditt.
 • Du varsler i god tid om at du blir borte eller ikke har behov for hjelp som er avtalt.
 • Du samarbeider med oss for å tilrettelegge slik at ansatte får en god arbeidssituasjon i hjemmet ditt jmfr arbeidsmiljølovens bestemmelser:
  • Du tillater tilpasning av nødvendige hjelpemidler i hjemmet.  
  • Har nødvendig rengjøringsutstyr og funksjonell støvsuger  i hjemmet for at tjenesten praktisk bistand skal kunne utføres.
  • Har flytende håndsåpe og tørkepapir tilgjengelig for ansatte.
  • Holder husdyr i bånd og ikke røyker under besøket.
 • Du gir oss nøkkel dersom du ikke har mulighet til å låse opp selv.
 • Du bruker trygghetsalarmen etter retningslinjene.
 • Du tar kontakt ved behov og sier i fra hvis det er noe du ikke er fornøyd med eller dine behov endres.
Viktig å være oppmerksom på:
 • Nødvendig helsehjelp vil bli prioritert ved akutte situasjoner.
 • Vi viser hverandre gjensidig respekt uavhengig av etnisk bakgrunn, livssyn, alder og kjønn.
 • Helsepersonell har dokumentasjonsplikt.
 • Tjenesten vil bli fortløpende vurdert og vil økes eller reduseres etter behov
 • Kommunale trygghetsalarmer blir besvart og betjent av hjemmesykepleien

Egenbetaling for hjemmehjelp

InntektMånedsbetaling 6 timer eller mer    Timebetaling inntil 6 timer pr. måned    
0-2 G 

kr 210

kr 88

2-3 G 

kr 756

kr 126

3-4 G 

kr 1 236

kr 206

4-5 G 

kr 1 836

kr 306

5 G+         

kr 2 124

kr 354

 

Satsene gjelder fra 01.01.2020 og tar utgangspunkt i gamle Sandefjord kommunes priser. Disse er justert med prisvekst. Månedspris på abonnement 0-2 G er basert på maksimalpris fra statsbudsjettet.

Hvordan beregnes inntekten?

G refererer til folketrygdens grunnbeløp. Beløpet blir justert hvert år.

Inntekten som legges til grunn er husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag ved siste tilgjengelige likning pr. 1. januar. Gi beskjed hvis inntekten er vesentlig endret etter siste likning.

Hjemmetjenesteavdelinger

Kontaktinformasjon og oversikt over våre hjemmetjenesteavdelinger

Klage på hjemmetjenester

Du kan klage dersom du mener du ikke får de tjenester du har krav på. Ta gjerne kontakt med aktuell avdeling først, vi ønsker å være i god dialog og lytte til den enkelte.

Du kan klage både muntlig og skriftlig på vedtak om helsetjenester i hjemmet. Imøtekommes ikke klagen blir den oversendt Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, jmf.Lov om pasient- og brukerrettigheter kap.7.

Benytt link for å klage på hjemmetjenester, denne sendes til:

Sandefjord kommune v/Tjenestekontoret

Postboks 2025

3202 Sandefjord.

Klageskjema

Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?