Omsorgsstønad

Hvem kan søke om omsorgsstønad?

 • Du som har en særlig tyngende omsorgssituasjon.
 • Din omsorg vurderes av kommunen som best og nødvendig for den som trenger omsorgen.
 • Du har omsorg ut over normal omsorgsplikt for barn under 18 år.
 • Du eller personen du gir omsorg til har søkt om hjelpestønad fra NAV Sandefjord.
 • Du bor eller oppholder deg i Sandefjord kommune.
 • Personen du gir omsorg til er hjemmeboende i Sandefjord kommune.

Søk om omsorgsstønad

Søknadsskjema for utskrift

Klageskjema for utskrift

Hva er omsorgsstønad?

Stønaden skal sørge for at du som utfører omsorgsoppgaver privat skal kunne fortsette med omsorgsarbeidet. Man har ingen individuell rett til omsorgsstønad. Søknaden vurderes etter en skjønnsmessig helhetsvurdering og sees i sammenheng med andre tjenester. Den som mottar omsorgen skal i liten eller ingen grad nyttiggjøre seg annen form for hjelp eller fast avlastning. 

Stønaden

 • Beregnes etter faste kommunale satser.
 • Størrelsen avhenger av omsorgssituasjonen og av hjelpestønaden fra NAV.
 • Utbetales månedlig og er en skattepliktig inntekt.
 • Kommunen vil jevnlig vurdere om det kan settes inn andre tiltak for å avlaste deg som omsorgsgiver. Du får derfor godtgjøring for en tidsavgrenset periode.
 • Selv om du får omsorgsstønad, betraktes du ikke som kommunal arbeidstaker. Du har ikke rett på feriepenger eller sykepenger.
 • Hvis du mottar ytelser fra NAV må du informere om at du mottar omsorgstønad fra kommunen.
 • Omsorgsstønad er ikke en del av folketrygden.
Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?