Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver i henhold til helse- og omsorgstjenestelovens § 5-5

Kommuneoverlegen ansvar:

  • Være tilgjengelig for medisinskfaglig informasjon.
  • Bidra til det medisinskfaglige samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. 
  • Være ansvarlig for medisinskfaglige bidrag til kommunens folkehelsearbeid.
  • Være faglig leder av miljørettet helsevern.
  • Være ansvarlig for kommunens rolle i henhold til lov om psykisk helsevern, kapittel 3.
  • Delta i kommunens kriseledelse og være ansvarlig for medisinskfaglige bidrag til beredskapsplanleggingen.
  • Være kommunens smittevernlege.
  • Være medisinskfaglig for SO-mottaket (Seksuelt overgrepsmottaket i Vestfold).

Kommuneoverlegen skal også være kontinuerlig tilgjengelig i forhold til akuttmedisinske katastrofer, alvorlig forurensning, arbeid med tvungent psykisk helsevern, akutt smittevern og andre samfunnsmedisinske relevante krisesituasjoner.