Miljørettet helsevern

Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Statens strålevern anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt.

Statens stråleverns nettsider om radon (ekstern lenke)

Miljø og helse i skoler og barnehager

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. (ekstern lenke) har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn og skoleelever.

Helsedirektoratet har utviklet to separate veiledere til forskriften:

Miljø og helse i barnehagen IS-2072 (ekstern lenke)

Miljø og helse i skolen IS 2073 (ekstern lenke)

Barnehager, skoler og dagmammaer som omfattes av forskriften, jf. § 2, skal være godkjent av kommunen. Søknad skal fremlegges for miljørettet helsevern når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. 

For nye tiltak vil det vanligvis være hensiktsmessig å dele godkjenningsprosessen i to trinn. Eksisterende virksomheter som ikke godkjent kan sende inn søknad trinn 1 og trinn 2 samtidig.

Søk om samtykke til planer for barnehage eller skole - skjema trinn 1

Søk om godkjenning av barnehage og skole - skjema trinn 2

Støy, lyd og musikk

Kommunens rådgivere i miljørettet helsevern kan gi råd og veiledning i forbindelse med støyplager. For støy på arbeidsplassen, kontakt din bedriftshelsetjeneste eller Arbeidstilsynet (ekstern lenke).

 

Miljøverndepartementet har fastsatt veiledende grenseverdier for støy fra bygg- og anleggsaktiviteter. Skal du utføre nattarbeid eller annet arbeid som overskirder grenseverdiene for bygg- og anleggstøy i Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016), kapittel 4, du må søke kommunen om tillatelse. Støyende arbeid på natt skal ikke forekomme uten tillatelse fra kommuneoverlegen. Nattperioden er fra kl. 23.00 til kl. 07.00.

Søk om overskridelse av grenseverdier for bygg- og anleggsstøy

 

Utendørs arrangementer der det skal benyttes høyttaleranlegg etter kl. 19.00 er søknadspliktige og må på forhånd tillates av kommuneoverlegen. Det kan gis tillatelse til å spille musikk frem til kl. 22.00 søndag til torsdag og til kl. 23.00 fredag og lørdag, og ytterligere en time for opptil seks arrangementer per arrangementssted per halvår. Det totale antallet arrangementer det gis tillatelse til per arrangementssted vil være basert på en vurdering av den helhetlige støybelastningen for omgivelsene. Søknad om sendes til kommuneoverlegen ved miljørettet helsevern minimum tre uker før arrangementstart. Informasjon om hvordan du søker finnes her.

 For øvrig skal alle arrangører, restauranter og serveringssteder følge anbefalingene i Helsedirektoratets veileder - Musikkanlegg og helse. Veileder til arrangører og kommuner IS-0327både med hensyn til innendørs og utendørs støy. 

 

Miljødirektoratets nettsider om støy (ekstern lenke)

Arbeidstilsynets nettsider om støy (ekstern lenke)

Luft og forurensning

Sandefjord kommune har en egen lokal forskrift som regulerer åpen brenning og brenning av avfall i småovner inne og ute (ekstern lenke)

Skadedyr

Skadedyr er insekter, fugler, pattedyr og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer til mennesker. De kan også gjøre materiell skade og dermed utløse behov for bekjempelse.

I henhold til forskrift om skadedyrbekjempelse (ekstern lenke) skal eier eller bruker av bygning, innretning mv. sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge skadedyr samt utrydde  når forekomst tilsier dette.  Kommunens fagområde for miljørettet helsevern har ansvar for å føre tilsyn med bestemmelsene i forskriften.

For mer informasjon om syke villkatter og andre syke dyr, kontakt Mattilsynet (ekstern lenke).

Folkehelseinstituttets temasider om skadedyr (ekstern lenke)

Meldeskjema

Virksomheter som omfattes av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og

hulltakingsvirksomhet med videre.

Meldeskjema for spredning av avløpsslam

Seksjon familie og helse

Besøksadresse:

Holmbrua 2
3211 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 65 80

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?