Skole og barnehage

Endring i tiltak fra 11. mai

Regjeringen annonserte på pressekonferansen torsdag 7. mai følgende endringer i tiltakene for å begrense koronasmitte:

 • Grunnskoler og videregående, samt voksenopplæring kan åpne fra mandag 11. mai
 • Det er opp til kommunen og skolene å finne ut av åpning. Skolens utforming og antall elever har betydning for hvordan tilbudet for 5. - 10. trinn, videregående og voksenopplæringen vil se ut 
 • 1.- 4. trinn skal så langt det er mulig fortsatt motta et fulltidstilbud
 • Universitet og høyskole skal også åpne i løpet av neste uke for de som må ha fysisk tilgang til skolen for å unngå forsinkelser i utdanningsløpet. Målet er å kunne åpne for alle ved studiestart i høst 

Reviderte smittevernregler for skole og barnehage.

Informasjon på ulike språk om gjenåpning av barnehage og skole

Informasjon til foreldre på flere språk

Gjenåpning av skolene

"Vi gleder oss til å ta imot resten av elevene våre på mandag!" Det sa kommunalsjef for kunnskap, barn og unge, Simen Seeberg, etter å ha gjennomført et møte med kommuneoverlegen og alle rektorer i morgentimene fredag 8. mai.

I tråd med regjeringens redegjørelse 7. mai, åpnet dermed alle de kommunale grunnskolene i Sandefjord for alle elever også på 5. til 10. trinn, mandag 11. mai.

Spørsmål og svar fra regjeringen 

Brev til foresatte ved gjenåpning av skolene 5. - 10. trinn.

Spørsmål og svar om gjenåpning av skolene i Sandefjord

Skal barna beholde de samme faste lekevennene på ettermiddag og helg som da skolen var stengt?

Dersom det er naturlig, kan elever fra kohorten (den faste gruppen på skolen) være lekevenn også på fritiden. Gjeldende råd fra folkehelseinstituttet om sosial distanse og om begrense nærkontakter er viktig å følge også når skolen gjenåpner.

Link til folkehelseinstituttets sider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/barn-og-unge/

Kan man bruke skolegård og lekeapparater på ettermiddag og i helgen?

Vi anmoder til at skolegården ikke brukes til ansamlinger av elever eller andre utenom skole- og SFO-tid.

Kan skolens lokaler brukes til korpsøvelser og lignende på kveldstid?

På bakgrunn av smittevernhensyn er det dessverre ikke anledning til å låne skolenes bygg i denne perioden.

Vil det bli matservering på SFO?

Nei. Elever i SFO spiser frokost hjemme, og har med egen matpakke og vannflaske for måltider senere på dagen. SFO holder åpent den første uken fra kl. 07.30 – 16.00, og vil etterstrebe full åpningstid påfølgende uker.

Hvorfor betaler vi full pris når åpningstiden er redusert?

Regjeringen sier at hovedregelen er at skoler, barnehager og SFO skal gi et tilbud på samme måte som før stengning, men de kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det trengs for å ivareta kravene til smittevern. Det er strenge krav til hvordan smittevern skal håndteres i SFO, og for å overholde smittevernreglene er det kortere åpningstid. 

Foreldre til barn som mottar tilbud i SFO skal betale etter ordinære regler, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.

Vil andre typer SFO, som FFO, også åpne 27. april?

Da dette ikke er tilbud i kommunal regi, må vi henvise til informasjon gitt fra den enkelte tilbyder.

Blir utearealer og lekeapparater rengjort?

Det utarbeides en rengjøringsrutine på skolene. Naturlige kontaktflater med mange berøringer vil rengjøres og inngå i rutinen.

Vil frukt- og melkeordningen gjelde?

Egen informasjon om frukt- og melkeordningen gis fra skolene. 

Hva gjør man med de barna som glemmer eller ikke har med matpakke hjemmefra?

Ved behov vil skolene finne løsninger for å ivareta dette innenfor gjeldende smittevernhensyn. Det er ikke rom for at elever deler mat og drikke.

Skal man bruke matboks og flasker som før?

Elevene bruker egne matbokser og flasker som tidligere dersom ikke annen informasjon er gitt fra den enkelte skole.

Hva gjør dere hvis det oppstår smitte på skolen?

Hvis en ansatt eller et barn får påvist covid-19 vil helsetjenesten ha ansvar for å følge opp med nærkontaktvurderinger og andre tiltak. Informasjon til foresatte vil gis i samråd med helsetjenesten.

Veiledere for skolene

27. april åpnet skolene og SFO for 1. - 4. trinn og noen grupper yrkesfagelever. Fra 11. mai er alle trinn og skoler i gang igjen.  Veilederne for hvordan skolene kan sikre nødvendige smitteverntiltak kan du lese her.

Veileder om smittevern for barneskolen.

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole

Informasjon til foreldre med barn i skolen

Informasjon til foreldre på flere språk

Skoleskyss

Det er utarbeidet retningslinjer for skoleskyss av seksjon Kollektiv og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Informasjon er sendt til skolene som bes om å videreformidle til foresatte og elever.

Det er viktig å begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig, men der dette allikevel må benyttes gjelder følgende: 

Skoleskyss med ordinær buss:

 • Reisekort skal ikke skannes og det skal ikke billetteres foran ved sjåfør. Billetter kjøpes på forhånd.
 • Inngang kun via bakdør der dette er mulig.
 • På rader med 4 sitteplasser så sitter to elever per rad med alternerende vindu/midtgang.
 • På rader med færre sitteplasser så må elevene, i så stor grad som mulig, sette seg på annethvert sete i forhold til rad foran, bak og ved siden av.
 • De 2 første seteradene skal ikke benyttes.

Tilrettelagt skyss:

For transport som gjennomføres med minibusser:

 • Inngang via fordør.
 • Inntil 2 elever per rad med alternerende vindu/midtgang.
 • Første seterad skal ikke benyttes.
 • Elever som har behov for assistanse med f.eks festing av rullestol o.l., får ikke dette fra sjåfør inntil videre. Da må eleven ha med en assistent/ledsager som kan hjelpe, assistenten reiser gratis.

For transport som gjennomføres med taxi:

I ordinær bil kan man ha inntil to passasjerer i baksete, til høyre for sjåfør, av hensyn til ivaretakelse av skoleelevers rettigheter etter opplæringsloven kapittel 7 - og kollektivtrafikk med drosje i utkantstrøk.

 

Hjemmeskole

Skolene i Sandefjord bruker Office365, Teams og Zokrates som sin plattform i forbindelse hjemmeskole.

I Teams kan elevene og lærerne samhandle i bilde, lyd og deling av skjerm.

I Zokrates får elevene ukeplaner, oppgaver og innleveringer. OneNote som er elevenes digitale kladdebok, er også viktige i samhandlingen.

I tillegg benytter vi oss av mange forskjellige digitale tjenester fra de ulike forlagene og leverandørene som tilbyr utdanningssystemer.

 

Kommunikasjon på digitale læringsplattformer

Sandefjord kommune har ulike lærings- og samhandlingsplattformer som er godt egnet til hjemmearbeid.  For å følge opp elevene på en best mulig måte, vil skolene vurdere hvilke kommunikasjonsplattformer det er hensiktsmessig å bruke.

Les mer om kommunikasjon på digitale læringsplattformer

Egen app for foresatte

Skolenes informasjon til foresatte blir formidlet fra appen "Min skole - foresatt". Dette er et administrativt systemet som også sender ut e-post til de som har registrert seg med e-postadresse i løsningen. Begge deler er viktige for skolens kommunikasjon med hjemmet. Spesielt meldinger som inneholder vedlegg går via e-post.

Adressen for å logge seg på løsningen og registrere e-post gjøres ved innlogging her https://skole.visma.com/sandefjord. Appen lastes ned fra enten Google play eller App store.   

Når det gjelder informasjon fra barnehagene, sendes det ut via e-post eller i appen "SPOR" (hvis ditt barns barnehage har tatt denne i bruk). Denne kan lastes ned i App Store og Google Play

Gjenåpning av barnehagene

20. april åpnet barnehagene igjen, og 7. mai kom en revidert utgave av veilederen om smittevern for barnehager.

Veileder om smittevern i barnehager

Utdanningsdirektoratet har laget to filmer som kan være til hjelp i kommunikasjon med voksne og barn.

Film til barn

Film til voksne

Spørsmål og svar om gjenåpning av barnehagene i Sandefjord

Hvordan vil det være mulig å få små barn å holde tilstrekkelig avstand til hverandre?

Barna vil deles inn i faste, små grupper og da kan smittevern kontrolleres. De ansatte får ansvar for hver sin faste gruppe for en uke av gangen. I tillegg vil barnehagedagen organisereres annerledes, med blant annet mye mer utetid som gir mer avstand. Samtidig er det ikke påvist stor risiko ved å la barn omgås. Dette viser også erfaringer fra andre land. 

Skal barn leke på andre måter enn de er vant til?

Ja, barnehagedagen vil bli organisert på en annen måte enn vanlig. Barna blir delt inn i små, faste grupper for å redusere antall personer som er i kontakt mest mulig. De vil derfor ikke fritt kunne velge hvem de skal leke med. Leker skal vaskes av daglig.

Hva sier dere til de foreldrene som velger å holde barna hjemme?

Vi har forståelse for at foreldre kan være engstelige, men faginstansene som har vurdert dette mener at det er svært liten risiko forbundet med at barna deltar i fellesskapet i barnehagen, særlig sett opp mot de positive sidene for barnet ved å være tilstede.

Hva er barnehagens åpningstid under utbruddet av covid-19?

De kommunale barnehagene er åpne fra kl. 8 til 15.30 så lenge de strenge smittevernreglene gjelder. Barna skal komme og bli hentet til faste tider etter avtale med barnehagen. Det gjelder i hovedsak for de private barnehagene også, men kontakt din barnehage for detaljer.

Hvorfor betaler vi full pris når åpningstiden er redusert?

Regjeringen sier at hovedregelen er at skoler, barnehager og SFO skal gi et tilbud på samme måte som før stengning, men de kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det trengs for å ivareta kravene til smittevern. Det er strenge krav til hvordan smittevern skal håndteres i barnehagen, og for å overholde smittevernreglene, er det kortere åpningstid. 

Foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage skal betale etter ordinære regler, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Foreldrene kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte.

Hvem kan få utvidet oppholdstid i barnehagen?

Så lenge barnehagene har strenge smittevernregler å forholde seg til, så er det redusert åpningstid. Barnehagene skal likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon og barn med særlige omsorgsbehov og sårbare barn, opphold utover den åpningstiden som gjelder i dag. Hvis du mener at dette gjelder deg, kontakt styrer i barnehagen for å søke.

Kan vi bruke åpen barnehage?

Nei, tilbudet åpen barnehage er stengt inntil videre på grunn av koronasituasjonen.

Må man betale for barnehageplassen dersom man velger å holde barna hjemme?

Fra 20. april skal alle som har barnehageplass betale som vanlig for denne. Dette gjelder også dersom foreldrene selv velger å holde barnet hjemme fra barnehagen.

Unntak gjelder dersom barnet har en av sykdommene som smittevernveilederen for barnehage spesifiserer, og det i samråd med lege er vurdert at barnet skal holdes hjemme. Dette skal i så fall dokumenteres med legeerklæring.

Utdrag fra smittevernveileder for barnehage:

Barn og unge som har kroniske sykdommer, men hvor det individuelt kan vurderes om det er grunnlag for at barnet skal holdes hjemme er listet nedenfor (1-8):

 1. Barn og unge som er organtransplanterte
 2. Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder
 3. Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling
 4. Barn og unge med alvorlig hjertesykdom
 5. Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet:
 6. Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner
 7. Barn og unge på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom
 8. Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her. I slike tilfeller må behov for tilrettelagt undervisning avklares med behandlende barnelege.

Hvilke diagnoser som inngår i gruppe 1-8 er nærmere spesifisert på nettsidene til Norsk barnelegeforening. 
Listen er også formidlet til Norsk forening for allmennmedisin.

Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme. Et viktig unntak er søsken som skal være benmargsdonor for husstandsmedlemmer (siste 28 dager før donasjon).

Hva skal til for at et barn bør holdes hjemme fra barnehagen? Er det nok med en rennende nese og litt snufsing?

Barn som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen. De skal være hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Barn som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon, og det er helse- og omsorgstjenesten som bestemmer hvem som skal være i isolasjon etter råd fra Folkehelseinstituttet.

En rennende nese med klart nesesekret (snørr) som er typisk symptom på pollenallergi er ikke nok til å holde seg hjemme. Se mer detaljer i veilederen om smittevern i barnehagen under covid-19-utbruddet.

Dette gjelder også ansatte.

Hva gjør dere hvis et barn blir syk i løpet av dagen?

Det er viktig at barn som får symptomer på luftveisinfeksjon blir hentet så fort som mulig. Foreldrene blir kontaktet og må hente barnet så snart de kan. En av de ansatte vil ta vare på barnet på et eget rom, eller ute på et sted det ikke er andre barn, mens de venter på at barnet blir hentet.

Skal barn med astma eller andre luftveissykdommer gå i barnehagen?

Det er foreldrene som kjenner barnet sitt best, og de må kontakte fastlege hvis de lurer på om barnet er i risikosonen.

Se listen over hvilke tilstander eller underliggende sykdommer som medfører økt risiko for barn. 

Hva med barn som har risikoutsatte foreldre eller søsken – kan ikke de ta med seg smitte hjem?

Undersøkelser viser at barn blir smittet i mindre grad enn voksne. Man ser også at barn kan smitte videre, men i mindre grad enn voksne. Hvis barn har foresatte i risikogruppen må det avklares om det må tilrettelegges for barnet for å minske smittefaren. Se forøvrig informasjon fra Folkehelseinstituttet, eller kontakt fastlegen din.

Hvordan jobber kommunen for å ivareta barnas og de ansattes helse og sikkerhet når barnehager og skoler åpner igjen?

Som ved øvrige tiltak i forbindelse med koronapandemien, følger kommunen de nasjonale bestemmelsene fra regjeringen, folkehelseinstituttet og helsedirektoratet. I tillegg vurderer kommuneoverlegen og kommunens helseapparat til enhver tid hva som er tilrådelig og forsvarlig.

Hvordan sørger kommunen for tilstrekkelig renhold i barnehagene og skolene?

Det er definert en renholdsstandard som følges. Renholdet vil etterkomme de nasjonale retningslinjene for dette. 

Vil det være økt bemanning i barnehager for å sikre at smittevernstiltakene blir overholdt?

Vi vil sikre at tilbudet som gis er forsvarlig ut ifra et smittevernsperspektiv. Barna skal deles opp i små, faste grupper og de aller fleste barnehagene har kortere åpningstid for å overholde smittevernreglene.

Vårens eksamener er avlyst

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst.  Dette melder Kunnskapsdepartementet i dag.

I stedet for å bruke tid og ressurser på skriftlig eksamen denne våren, har regjeringen bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter. – Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Det jobbes videre for å finne løsninger for mulig gjennomføring av muntlige og muntlig-praktiske, praktiske eksamener.  Det samme gjelder for fag- og svenneprøver og andre avsluttende prøver.

Les mer om dette på regjeringen.no

Kontaktinformasjon

Spørsmål om skole rettes direkte til skolen eller barnehagen. Kontaktlærer og andre på skolen som det var naturlig å ta kontakt med før stengingen, kan kontaktes også nå.

Hva hvis den daglige kontakten med skolen ikke gir svar på alt?

Barnevernet i Sandefjord er tilgjengelig som normalt. Tlf. 33 41 65 30.

Barnevernvakta i Sandefjord er tilgjengelig på kveldstid og i helger. Tlf. 33 31 02 03.

Barneombudet: Ved utrygghet for seg selv eller andre, ring barnas alarmtelefon: Tlf. 116 111.

PP-tjenesten og dens rådgivere er tilgjengelige som normalt. Tlf. 33 41 66 40.

Kommunens oversikt over hvor man kan henvende seg.

Helsedirektoratets informasjonstelefon (om korona): Tlf. 815 55 015.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?