Kommuneoverlegens risikovurdering

Kommuneoverlegen foretar en risikovurdering av covidsituasjonen i Sandefjord hver uke.

Situasjonen vurderes i et to ukers perspektiv, ut fra flere indikatorer. Til sammen gir disse svaret på hvilket risikonivå vi er på. Skalaen går fra en til tre:  

 • Risikonivå 1: Kjennetegnes ved lav smitte, lavt nivå på innleggelser, normale tjenester.
 • Risikonivå 2: Kjennetegnes ved høyere smittenivå og økt innleggelser, økt sykefravær, belastning på fastleger og legevakt, utbrudd i institusjoner.
 • Risikonivå 3: Kjennetegnes ved utbredt smitte med høy grad av innleggelser, økt alvorlighetsgrad av sykdommen, redusert vaksineeffekt, press på tjenestekapasitet.
Risikovurdering uke 6 (basert på uke 4 og 5)

RISIKONIVÅ: 2 (forrige rapport 2)

Nivå 2 er begrunnet ut fra et fortsatt høyt smittenivå. Det har foreløpig ikke gitt en økning i innleggelser på sykehus. Økt sykefravær gir bemanningsproblemer innenfor enkelte tjenester, men ikke i en slik grad at situasjonen er kritisk. Økt kunnskap om omikron-varianten viser at risikoen for alvorlig sykdomsforløp og behov for intensivbehandling er sterkt redusert. I tillegg er den sårbare del av befolkningen godt beskyttet av vaksiner. Samlet sett ut fra kriteriene ligger vi nok risikomessig nå mellom nivå 1 og 2, slik det også var ved forrige rapport.

Siden vi må regne med at de fleste til slutt vil bli smittet av koronaviruset, er det fortsatt viktig å få vaksinert flest mulig innenfor risikogruppene.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Sentrale rapporttall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 4802 (forrige rapport 4379).
 • Landsgjennomsnitt: 5026. På grunn av økt bruk av selvtester og fordi omikron-varianten kan gi svært svake symptomer og at mange derfor ikke tester seg, gir ikke de rapporterte smittetallene et like godt bilde som før av den samlede smittesituasjonen i samfunnet. Det kan være grunn til å tro at den reelle smitten kan være inntil dobbelt så høy som den rapporterte.
 • Sykehuset i Vestfold har grønn beredskap.
 • Antall nye innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 12 (forrige 12). (Av disse fortsatt flere som er innlagt for andre årsaker enn covid, men der covid oppdages ved innkomstscreening. SiV skiller ikke dette ennå). Det er få som legges inn på intensivavdelingen.
 • Det er et noe lavere nivå med diagnose luftveissymptomer enn vanlig for årstiden i primærhelsetjenesten. Spesielt er det ennå ikke registrert oppstart av den vanlige vintersesongen med influensa.
 • Sykefraværet i kommunen som helhet og innenfor HSO er stort sett stabilt siste uke, men enkelte tjenester opplever problemer med bemanningen.
 • Vaksinasjonsdekningen i Sandefjord er omtrent på landsgjennomsnittet for andel med to doser. Vi er under landsgjennomsnittet for tredje dose satt generelt, men over landsgjennomsnittet samlet for de over 65 år.
 • Kommunen har god tilgang til vaksinasjonsutstyr og smittevernutstyr. Leveransen av selvtester er varslet å være høy i tiden framover, og vi forventer å ikke ha forsyningsproblemer i ukene som kommer.
Risikovurdering uke 5 (basert på uke 3 og 4)

RISIKONIVÅ: 2 (forrige rapport 2)

Nivå 2 er begrunnet ut fra et fortsatt sterkt økende smittenivå. Det har foreløpig ikke gitt en økning i innleggelser på sykehus. Økt kunnskap om omikron-varianten tyder på at risikoen for alvorlig sykdomsforløp og behov for intensivbehandling er sterkt redusert. Dette gjør at økt smittenivå i seg selv ikke trenger å betraktes som noe som må hindres med sterke tiltak. Samlet sett ut fra kriteriene ligger vi nok risikomessig nå mellom nivå 1 og 2, slik det også var ved forrige rapport.

Høy grad av vaksinering i risikogruppene og generelt god og økende vaksinedekning bidrar også til å redusere faren for overbelastning av helsevesenet, og reduserer også behovet for tiltak. Lettelser i nasjonale tiltak er varslet.

Siden vi må regne med at de fleste til slutt vil bli smittet av koronaviruset, er det fortsatt viktig å få vaksinert flest mulig innenfor risikogruppene. Det framstår derfor som høyest prioritert å få startet vaksinasjonen på uvaksinerte og få gitt oppfriskningsdosen (dose 3) til flest mulig i de gruppene som FHI sier er prioritert for dette.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Sentrale rapporttall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 4379 (forrige rapport 3418). (Landsgjennomsnitt: 4687).
 • Antall nye innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 12 (forrige 12). (Av disse flere som er innlagt for andre årsaker enn covid, men der covid oppdages ved innkomstscreening). Det er færre som legges inn på intensivavdelingen.
 • Det er et noe lavere nivå med diagnose luftveissymptomer enn vanlig for årstiden i primærhelsetjenesten. Spesielt er det ikke registrert oppstart av den vanlige vintersesongen med influensa.
 • Sykefraværet i kommunen som helhet og innenfor HSO er stort sett stabilt siste uke.
 • Sykehuset i Vestfold har grønn beredskap.
 • Vaksinasjonsdekningen i Sandefjord er omtrent på landsgjennomsnittet for andel med to doser. Vi er under landsgjennomsnittet for tredje dose satt generelt, men over landsgjennomsnittet samlet for de over 65 år. Vi ser nå en tendens til at vi tar igjen landsgjennomsnittet for tredje dose når vi nå får store befolkningsgrupper over 20 ukers intervallet.
 • Kommunen har god tilgang til vaksinasjonsutstyr og smittevernutstyr. Leveransen av selvtester er varslet å være høy i tiden framover, og vi forventer å ikke ha forsyningsproblemer i ukene som kommer.
Risikovurdering uke 4 (basert på uke 2 og 3)

RISIKONIVÅ: 2 (forrige rapport 2)

Nivå 2 er begrunnet ut fra et fortsatt sterkt økende smittenivå. Det har foreløpig ikke gitt en klar økning i innleggelser på sykehus. Økt kunnskap om omikron-varianten tyder på at risikoen for alvorlig sykdomsforløp og behov for intensivbehandling er sterkt redusert. Dette gjør at økt smittenivå i seg selv ikke trenger å betraktes som noe som må hindres med sterke tiltak. Samlet sett ut fra kriteriene ligger vi nok risikomessig nå mellom nivå 1 og 2.

Høy grad av vaksinering i risikogruppene og generelt god og økende vaksinedekning bidrar også til å redusere faren for overbelastning av helsevesenet, og reduserer også behovet for tiltak.

Siden vi må regne med at de fleste til slutt vil bli smittet av koronaviruset, er det fortsatt viktig å få vaksinert flest mulig innenfor risikogruppene. Det framstår derfor som høyest prioritert å få startet vaksinasjonen på uvaksinerte og få gitt oppfriskningsdosen (dose 3) til flest mulig i de gruppene som FHI sier er prioritert for dette.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 3418 (forrige rapport 2204). (Landsgjennomsnitt: 3306).
 • Antall nye innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 12 (forrige 9).
  Av disse flere som er innlagt for andre årsaker enn covid, men der covid oppdages ved innkomstscreening. SiV har ennå ikke en statistikkløsning som viser andelen som har covid som hoveddiagnose.
 • Det er fremdeles et stabilt og sesongforventet middels høyt nivå med diagnose luftveissymptomer i primærhelsetjenesten. Dette medfører ikke kapasitetsproblemer.
 • Sykefraværet i kommunen som helhet og innenfor HSO er stort sett stabilt siste uke.
 • Sykehuset i Vestfold har nå gått ned fra gul til grønn beredskap og øker elektiv virksomhet.
 • Vaksinasjonsdekningen i Sandefjord er fortsatt så vidt under landsgjennomsnittet for andel med to doser. Vi er også under landsgjennomsnittet for tredje dose satt generelt, men over landsgjennomsnittet samlet for de over 65 år. Vi ser nå en tendens til at vi tar igjen og delvis går forbi landsgjennomsnittet for tredje dose når vi nå får store befolkningsgrupper over 20 ukers intervallet.
 • Kommende fjerning av karanteneregler og økt bruk av selvtesting vil både redusere noe av fraværsproblematikken knyttet til koronatiltakene, og vil også kunne redusere trykket på TISK-apparatet. Vi må imidlertid fram til neste leveranse av selvtester være noe prioriterende i utleveringen av selvtester. Det at de med symptomer kan teste seg, og at man kan teste seg ut av karantene, er høyest prioritert.
 • Kommunen har god tilgang til vaksinasjonsutstyr og smittevernutstyr. Leveransen av selvtester er varslet å være høy i tiden framover, og vi forventer å ikke ha forsyningsproblemer i ukene som kommer.
Risikovurdering uke 3 (basert på uke 1 og 2)

RISIKONIVÅ: 2 (forrige rapport 2)

Nivå 2 er begrunnet ut fra sterkt økende smittenivå. Det har foreløpig ikke gitt en klar økning i innleggelser på sykehus.

Det er regnes som sannsynlig fra FHI at vi vil se en smitteøkning i de kommende ukene. Det er usikkerhet om det vil medføre økt belastning på de kommunale tjenestene og om det vil medføre en videre økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet. Både kommunen og sykehuset er imidlertid forberedt på at dette kan skje.

Vi må regne med at det er stor sjanse for økt fravær i tiden framover som følge av isolering og karantenesetting. Samtidig er målet nå bremsing og kontrollert spredning. Stor grad av vaksinering i risikogruppene og redusert fare for alvorlig sykdom av omikronviruset gjør at den samlede risikoen vurderes å være håndterbar.

Siden vi må regne med at de fleste til slutt vil bli smittet av koronaviruset, er det fortsatt viktig å få vaksinert flest mulig innenfor risikogruppene. Det framstår derfor som den høyest prioritert oppgaven å få gitt oppfriskningsdosen (dose 3) til flest mulig i de gruppene som FHI sier er prioritert for dette:

 • alle over 45 år
 • alle i risikogruppene over 18 år
 • alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten over 18 år

I tillegg kan alle friske personer i alderen 18-44 også få dose 3, men dette er lavere prioritert.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 2.204 (forrige rapport 1283). (Landsgjennomsnitt: 2097).
 • Antall nye innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 9 (forrige 12). (Av disse noen som er innlagt for andre årsaker enn covid, men der covid oppdages ved innkomstscreening. SiV arbeider med en løsning som vil vise dette)
 • Det er fremdeles et stabilt og sesongforventet høyt nivå med diagnose luftveissymptomer i primærhelsetjenesten. Dette medfører ikke kapasitetsproblemer.
 • Sykefraværet i kommunen som helhet og innenfor HSO har så vidt sunket noe siste uke.
 • Sykehuset i Vestfold har fortsatt gul beredskap.
 • Vaksinasjonsdekningen i Sandefjord er fortsatt så vidt under landsgjennomsnittet for andel med en og to doser. Vi er også under landsgjennomsnittet for tredje dose satt generelt, men fortsatt klart over landsgjennomsnittet for de over 75 år. Vi har nå etter nyttår fått store befolkningsgrupper som får det nødvendige intervallet på 20 uker fra andre vaksinedose og som dermed får mulighet til å ta tredje dose.
 • Nedjustert TISK og økt bruk av selvtesting vil kunne redusere noe av trykket som nå er stort på test og smittesporing. Høy andel smitte hos ankomne til Torp gir fortsatt stor belastning på testpersonalet og bemanningen rundt beredskap og hotellisolering/karantene.
 • Kommunen har god tilgang til tester, vaksinasjonsutstyr og smittevernutstyr.
Risikovurdering uke 2 (basert på uke 52 og 1)

RISIKONIVÅ: 2 (forrige rapport 2)

Nivå 2 er begrunnet ut fra fortsatt høyt smittenivå og den generelt store belastningen på kommunale tjenester og hele samfunnet som dette gir. Det har foreløpig ikke gitt en klar økning i innleggelser på sykehus.

Testing før skole- og barnehagestart ga få positive funn, noe som er noe beroligende når det gjelder smitteutbredelsen etter jula i barne- og ungdomsbefolkningen. Det er imidlertid grunn til å forvente en økning her etter skolestart.

Det er regnes som sannsynlig fra FHI at vi på grunn av en forventet økende andel av omikronsmittede vil se en smitteøkning i de kommende ukene. Det er usikkerhet om det vil medføre økt belastning på de kommunale tjenestene og om det vil medføre en videre økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet. Både kommunen og sykehuset er imidlertid forberedt på at dette kan skje.

Det framstår som enda mer sikkert at uvaksinerte har en svært økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Det er høyt prioritert å få vaksinert de uvaksinerte. Ut fra den kunnskap vi nå har om koronaviruset, og spesielt omikron-varianten, må vi regne med at de fleste til slutt vil bli smittet, og det er fremdeles ikke funnet fram til avgjørende gode behandlingsopplegg for smittede som får alvorlig covid-forløp. Det eneste reellt beskyttende mot alvorlig covid-sykdom er vaksinering.

Det framstår derfor også som en viktig prioritert oppgave å få gitt oppfriskningsdosen (dose 3) til flest mulig i de gruppene som nå er prioritert for dette.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 1283 (forrige rapport 941)
 • Antall nye innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 12 (forrige 8). (Av disse noen få som er innlagt for andre årsaker enn covid, men der covid oppdages ved innkomstscreening. SiV jobber med å få til en løsning der disse skilles tallmessig ut fra de som legges inn pga covid-forverring).
 • Det er et stabilt og sesongforventet høyt nivå med diagnose luftveissymptomer i primærhelsetjenesten. Dette medfører ikke kapasitetsproblemer.
 • Sykehuset i Vestfold har fortsatt gul beredskap.
 • Vaksinasjonsdekningen i Sandefjord er så vidt under landsgjennomsnittet for andel med to doser og for første dose satt. Vi er under landsgjennomsnittet for tredje dose satt generelt, men klart over for de over 75 år.
 • Det høye smittenivået gir fremdeles stor arbeidsbelastning på personalet på smittesporing og testing. Høy andel smitte hos ankomne til Torp gir stor belastning på testpersonalet og bemanningen rundt beredskap og hotellisolering/karantene.
 • Vi har nå etter nyttår fått store befolkningsgrupper som får det nødvendige intervallet på 20 uker fra andre vaksinedose og som dermed får mulighet til å ta tredje dose. Den forventede økte tilstrømningen til vaksinering dette vil medføre er man forberedt på, men det vil uansett også øke belastning på vaksinasjonspersonalet. Økt andel med tredje dose vil redusere faren for overbelastning av helsevesenet ved en forventet videre økning i smittenivået.
Risikovurdering uke 1 (basert på uke 51 og 52)

RISIKONIVÅ: 2 (forrige rapport 2)

Nivå 2 er begrunnet ut fra fortsatt høyt smittenivå og den generelt store belastningen på kommunale tjenester og hele samfunnet som dette gir. Høyt smittenivå gir spesielt stor belastning på smittesporingsteamet.

Det samlede nivået på nysmittede er noe synkende i de to siste rapportene. Sett i lys av et stabilt antall innleggelser på Sykehuset i Vestfold kan dette tolkes som uttrykk for en mulig stabil foreløpig trend. Noe av dette kan skyldes at den mer smittsomme omikronvarianten ennå ikke er dominerende i Sandefjord.

Effekten av mulig økt sosial aktivitet i jule- og nyttårshelgene vil vi ikke se før utover i uke 1. Testing før skole- og barnehagestart vil kunne gi noen indikasjoner på utviklingen.

Det er regnes som sannsynlig fra FHI at vi på grunn av en forventet økende andel av omikronsmittede vil se en smitteøkning i de kommende ukene. Det er usikkerhet om det vil medføre økt belastning på de kommunale tjenestene og om det vil medføre en videre økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet. Både kommunen og sykehuset er imidlertid forberedt på at dette kan skje.

Det framstår som enda mer sikkert at uvaksinerte har en svært økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Det er høyt prioritert å få startet vaksinering av de uvaksinerte. Ut fra den kunnskap vi nå har om koronaviruset, og spesielt omikron-varianten, må vi regne med at de fleste til slutt vil bli smittet.

Det framstår som en viktig prioritert oppgave å få gitt oppfriskningsdosen (dose 3) til flest mulig i de gruppene som nå er prioritert for dette.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 941 (forrige rapport 1190)
 • Antall nye innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 8 (forrige 8).
 • Det er et stabilt og sesongforventet høyt nivå med diagnose luftveissymptomer i primærhelsetjenesten. Dette medfører foreløpig ikke kapasitetsproblemer.
 • Sykehuset i Vestfold har fortsatt gul beredskap, og det innebærer redusert planlagt aktivitet på sykehuset.
 • Vaksinasjonsdekningen i Sandefjord er på landsgjennomsnittet for andel med to doser og så vidt under for første dose satt. Vi er klart over landsgjennomsnittet for tredje dose for de over 75 år.
 • Det høye smittenivået gir fremdeles stor arbeidsbelastning på personalet på smittesporing og testing.
 • Det vil i ukene framover være store befolkningsgrupper som får det nødvendige intervallet på 20 uker fra andre vaksinedose og som dermed får mulighet til å ta tredje dose. Den forventede økte tilstrømningen til vaksinering dette vil medføre er man forberedt på, men det vil uansett også øke belastning på vaksinasjonspersonalet.
Risikovurdering uke 52 (basert på uke 50 og 51)

RISIKONIVÅ: 2 (forrige rapport 2)

Nivå 2 er begrunnet ut fra fortsatt høyt smittenivå og den store belastningen på test- og smittesporingskapasiteten.

Det samlede nivået på nysmittede er noe under nivået fra forrige rapport. Det kan skyldes noe redusert testing i forbindelse med julehøytiden. Smittenivået ligger nå på 116% av landsgjennomsnittet (102% ved forrige rapport).

Det er stor usikkerhet rundt mulig smitteøkning i de kommende ukene. Det er også stor usikkerhet om det vil medføre økt belastning på de kommunale tjenestene og kan medføre en videre økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet. Det som framstår som sikkert er at uvaksinerte fremdeles har klart større risiko for alvorlig forløp av covid-19. Det framstår som svært viktig å få gitt oppfriskningsdosen (dose 3) til flest mulig i de gruppene som nå er prioritert for dette.

Det er fremdeles stor usikkerhet rundt omikron-variantens egenskaper. FHI sier at mer sikker kunnskap om dette kan ventes i løpet av de nærmeste ukene.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Men test- og smittesporingskapasiteten må holdes høy framover, og vaksinekapasiteten må innfri de nasjonale kravene.

Det er mulig at smitteøkningen har stoppet som følge av de nye nasjonale tiltakene som ble iverksatt onsdag 15.12. Hvor effektive tiltakene er vil bli mer tydelig de nærmeste ukene.

Sentrale rapport-tall

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 1190 (forrige rapport 1235)
 • Antall nye innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 8 (forrige 14)
 • Det er stabilt høyt nivå i legekonsultasjoner og laboratorieoversikter med diagnose luftveissymptomer, men dette medfører foreløpig ikke kapasitetsproblemer for primærhelsetjenesten.
 • Sykehuset i Vestfold har fortsatt gul beredskap, og det innebærer blant annet noe redusert planlagt aktivitet på sykehuset.
 • Vaksinasjonsdekningen i Sandefjord er så vidt under landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og for første dose satt, og noe over landsgjennomsnittet for 3. dose for de over 75 år.
 • Det høye smittenivået gir en stor belastning på personalet på smittesporing og testing. Økte krav til vaksinering medfører økt belastning på vaksinasjonspersonalet.
Risikovurdering uke 51 (basert på uke 49 og 50)

RISIKONIVÅ: 2 (forrige rapport 2)

Nivå 2 er begrunnet ut fra fortsatt økning i smittenivå, den økte belastningen på test- og smittesporingskapasiteten, og et forholdsvis høyt antall innleggelser.

Det samlede nivået på nysmittede er det klart høyeste som vi har hatt under pandemien. Smittenivået ligger nå på 102% av landsgjennomsnittet (92% ved forrige rapport).

Det er en viss risiko for at økningen i smittenivå vil medføre økt belastning på de kommunale tjenestene og kan medføre en videre økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet. Dette gjelder spesielt for ikke-fullvaksinerte personer, spesielt i risikogruppene. Med økende smittespredning er det også viktig å få gitt oppfriskningsdosen (dose 3) til flest mulig i de gruppene som nå er prioritert for dette.

Det er fremdeles stor usikkerhet rundt omikron-variantens egenskaper. FHI sier at mer sikker kunnskap om dette kan ventes i løpet av to-tre uker.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Men test- og smittesporingskapasiteten må holdes høy framover, og vaksinekapasiteten må innfri de nasjonale kravene.

Det er grunn til å forvente at den sterke økningen i smitte vil bremses framover av de nye nasjonale tiltakene som ble iverksatt onsdag 15.12. Hvor effektive tiltakene er vil bli mer tydelig de nærmeste ukene.

Sentrale rapport-tall

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 1235 (forrige rapport 1009)
 • Antall nye innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 14 (forrige 14).
 • Det har vært ett dødsfall av en eldre pasient fra Sandefjord på SiV denne perioden.
 • Det er stabilt høyt nivå i legekonsultasjoner og laboratorieoversikter med diagnose luftveissymptomer, men dette medfører foreløpig ikke kapasitetsproblemer for primærhelsetjenesten.
 • Sykehuset i Vestfold har en økning i antall innlagte med covid-19. SiV har økt fra grønn til gul beredskap, og det innebærer blant annet noe redusert planlagt aktivitet på sykehuset.
 • Vaksinasjonsdekningen i Sandefjord er fremdeles rundt landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og noe under for første dose satt, og noe over landsgjennomsnittet for 3. dose.
 • Det fortsatt økte smittenivået gir en stor belastning på personalet på smittesporing og testing. Økte krav til vaksinering medfører økt belastning på vaksinasjonspersonalet.
Risikovurdering uke 50 (basert på uke 48 og 49)

RISIKONIVÅ: 2 (forrige rapport 2) 

Nivå 2 er begrunnet ut fra fortsatt økningen i smittenivå, den økte belastningen på test- og smittesporingskapasiteten, og stigende antall innleggelser.

Det er en økning i antall smittede og det samlede nivået er det klart høyeste som vi har hatt under pandemien. Smittenivået ligger på 92% av landsgjennomsnittet (88% ved forrige rapport).

Det er nå en viss risiko for at økningen i smittenivå vil medføre økt belastning på de kommunale tjenestene og kan medføre en videre økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet. Dette gjelder spesielt for ikke-fullvaksinerte personer, spesielt i risikogruppene.

Usikkerheten rundt omikron-varianten gjør også at det fremdeles er økt usikkerhet om utviklingen framover. Her forventer man å få mer kunnskap om virusets egenskaper i de nærmeste ukene.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Men test- og smittesporingskapasiteten må holdes høy framover, og vaksinekapasiteten må innfri de nasjonale kravene.

Det er grunn til å forvente at den sterke økningen i smitte vil bremses av de nye nasjonale tiltakene som iverksettes fra onsdag 15.12.

 Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 1009 (forrige rapport 694)
 • Antall nye innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 14 (forrige 7,5).
 • Det er stabilt høyt nivå i legekonsultasjoner og laboratorieoversikter med diagnose luftveissymptomer, men dette medfører foreløpig ikke kapasitetsproblemer for primærhelsetjenesten.
 • Sykehuset i Vestfold har en økning i antall innlagte med covid-19. SiV har grønn beredskap, som er det laveste beredskapstrinnet.
 • Vaksinasjonsdekningen i Sandefjord er fremdeles rundt landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og for første dose satt, og noe over landsgjennomsnittet for 3. dose.  
 • Det fortsatt økte smittenivået gir en stor belastning på personalet på smittesporing og testing. Økte krav til vaksinering medfører økt belastning på vaksinasjonspersonalet.
Risikovurdering uke 49 (basert på uke 47 og 48)

RISIKONIVÅ: 2 (forrige rapport 1)

Nivå 2 er begrunnet ut fra den generelle økningen i smittenivå, og den økte belastningen på test- og smittesporingskapasiteten.

Det er en økning i antall smittede og det samlede nivået er nå forholdsvis høyt. Smittenivået ligger på 88% landsgjennomsnittet (73% ved forrige rapport). Det er en økning i innleggelser på sykehus, men sykehuset melder at de fleste innleggelsene er kortvarige. På landsbasis ser man at det er den ikke-fullvaksinerte del av befolkningen som har klart størst risiko for å behøve langvarig intensivbehandling etter covid-19 smitte.

Det er nå en viss risiko for at økningen i smittenivå vil medføre økt belastning på de kommunale tjenestene og kan medføre en økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet. Dette gjelder som sagt spesielt for ikke-fullvaksinerte personer, spesielt i risikogruppene.

Usikkerheten rundt omikron-varianten gjør også at det fremdeles er økt usikkerhet om utviklingen framover. Her forventer man å få mer kunnskap om virusets egenskaper i de nærmeste ukene.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Men test- og smittesporingskapasiteten må holdes høy framover, og vaksinekapasiteten må innfri det nasjonale målet om antall satte vaksiner i uka.

Det vurderes også at, slik situasjonen er nå, at tiltak eller anbefalinger ut over det som nå gjelder, bør være nasjonale eller regionale, der nærliggende kommuner har samme tiltaksnivå.

Sentrale rapporttall: 

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 694 (forrige rapport 386)
 • Antall nye innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 7,5 (forrige 4,5).
 • Følgende er likt fra forrige ukerapport: Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester i kommunen. Det er stabilt høyt nivå i legekonsultasjoner og laboratorieoversikter med diagnose luftveissymptomer, men dette medfører foreløpig ikke kapasitetsproblemer for primærhelsetjenesten.
 • Sykehuset i Vestfold varsler om økende pasienttilstrømning og begynnende bemanningsproblemer. Dette skyldes fremdeles i hovedsak andre sykdommer enn covid-19, men det er også en økning i antall innlagte med covid-19. SiV har nå gått fra normal drift til grønn beredskap, som er det laveste beredskapstrinnet.
 • Vaksinasjonsdekningen i Sandefjord er fremdeles rundt landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og for første dose satt, og noe over landsgjennomsnittet for 3. dose.
 • Det økte smittenivået gir nå en stor belastning på personalet på smittesporing og testing. 
Risikovurdering uke 48 (basert på uke 46 og 47)

Det er en økning i antall smittede og det samlede nivået er nå forholdsvis høyt. Smittenivået ligger på 73% av landsgjennomsnittet. Det er en liten økning i innleggelser på sykehus.

Det er foreløpig ingen klare indikasjoner på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet i nær framtid, men risikoen for at dette skal skje har økt.

Usikkerheten rundt omikron-varianten gjør også at det er økt usikkerhet om utviklingen framover.
Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen nå er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes også at, slik situasjonen er nå, ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene, og de regionale anbefalingene som er formidlet fra statsforvalteren. Det er sannsynlig at det vil komme mer utvidede råd og anbefalinger fra regionalt eller nasjonalt nivå i nær framtid.

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 386 (forrige rapport 246)
 • Antall nye innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 4,5 (forrige 1,5).
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester i kommunen.
 • Det er stabilt høyt nivå i legekonsultasjoner og laboratorieoversikter med diagnose luftveissymptomer, men dette medfører foreløpig ikke kapasitetsproblemer for primærhelsetjenesten. Sykehuset i Tønsberg varsler om økende pasienttilstrømning og begynnende bemanningsproblemer. Dette skyldes nå i hovedsak andre sykdommer enn covid-19.
 • Vaksinasjonsdekningen i Sandefjord er rundt landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og for første dose satt, og noe over landsgjennomsnittet for 3. dose.

RISIKONIVÅ: 1 (forrige rapport 1)

Risikovurdering uke 47 (basert på uke 45 og 46)

Det er en økning i antall smittede. Smittenivået i Sandefjord ligger på 50% av landsgjennomsnittet. Det er fremdeles få innleggelser på sykehus.

Det er foreløpig ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet i nær framtid.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at, slik situasjonen er nå, ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 246 (forrige rapport 202)
 • Antall nye innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 3).
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
 • Det er fortsatt økning i legekonsultasjoner og laboratorieoversikter med diagnose luftveissymptomer, men dette medfører foreløpig ikke kapasitetsproblemer for helsetjenestene.
 • Vaksinasjonsdekning er på landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 1 (forrige rapport 1)

Risikovurdering uke 46 (basert på uke 44 og 45)

Det er fremdeles en økning i antall smittede. Smittenivået i Sandefjord ligger godt under landsgjennomsnittet. Det er fremdeles få innleggelser på sykehus.

Det er ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet i nær framtid.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at det slik situasjonen er nå ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Sentrale rapporttall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 202 (forrige rapport 163)
 • Antall nye innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 3).
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
 • Det er fortsatt økning i legekonsultasjoner og laboratorieoversikter med diagnose luftveissymptomer, men dette medfører foreløpig ikke kapasitetsproblemer.
 • Vaksinasjonsdekning er på landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 1 (forrige rapport 1)

Risikovurdering uke 45 (basert på uke 43 og 44)

Det er en økning i antall smittede. De smittede er fremdeles i hovedsak barn, ungdommer og unge voksne, men andelen eldre øker noe. Smittenivået ligger under landsgjennomsnittet. Det er fremdeles få innleggelser på sykehus.

Det er ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet i nær framtid.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at det slik situasjonen er nå ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Sentrale rapport-tall: 

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 163 (forrige rapport 106)
 • Antall nye innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 1).
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
 • Det er økning i legekonsultasjoner og laboratorieoversikter med diagnose luftveissymptomer, men dette medfører foreløpig ikke kapasitetsproblemer.
 • Vaksinasjonsdekning er på landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 1 (forrige rapport 1)

Risikovurdering uke 44 (basert på uke 42 og 43)

Det er en økning i antall smittede. De smittede er i hovedsak ungdommer og unge voksne.
Det er ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet i nær framtid.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det slik situasjonen er nå ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 106 (forrige rapport 67)
 • Antall nye innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 1 (forrige 1)
 • En person hjemmehørende i Sandefjord døde av covid-19 i uke 42.
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester.
 • Det er noe økning i legekonsultasjoner og laboratorieoversikter med diagnose luftveissymptomer.
 • Vaksinasjonsdekning er noe over landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og på landsgjennomsnittet for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 1 (på skala 1-3 der 1 er laveste risikonivå)

Risikovurdering uke 43 (basert på uke 41 og 42)

Det er fremdeles en utvikling med reduksjon i antall smittede. Det er ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet i nær framtid.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 67 (forrige rapport 81)
 • Antall nye innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1 (forrige 3)
 • En person hjemmehørende i Sandefjord døde av covid-19 i uke 42
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
 • Det er noe økning i legekonsultasjoner med diagnose luftveissymptomer
 • Vaksinasjonsdekning er noe over landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og på landsgjennomsnittet for første dose satt

RISIKONIVÅ: 1 (på skala 1-3 der 1 er laveste risikonivå)

Risikovurdering uke 42 (basert på uke 40 og 41)

Det er den siste uken vært en klar reduksjon i antall smittede i Sandefjord. – Det er ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og bruk av intensivsenger i nær framtid, skriver kommuneoverlegen i sin siste risikovurdering.

Han vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene kommunen har tilgjengelig. Han vurderer dermed at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 81 (forrige rapport 156)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 3)
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
 • Det er ikke klar økning i legekonsultasjoner med diagnose luftveissymptomer
 • Vaksinasjonsdekning er noe over landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og på landsgjennomsnittet for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 1 (på skala 1-3 der 1 er laveste risikonivå).

Risikovurdering uke 41 (basert på uke 39 og 40)

Vi er inne i en 14-dagers periode der den siste uken har vist redusert smittespredning. Det er også en svak reduksjon i innleggelser på sykehus. Det er ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og bruk av intensivsenger i nær framtid.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 156 (forrige rapport 178)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 4,5)
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
 • Det er ikke klar økning i legekonsultasjoner med diagnose luftveissymptomer
 • Vaksinasjonsdekning er noe over landsgjennomsnittet for andel fullvaksinerte og på landsgjennomsnittet for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 1 (på skala 1-3 der 1 er laveste risikonivå).

NB: Ny risikoskala 1-3 (tidligere 1-5):

 1. Lav smitte, lavt nivå på innleggelser, normale tjenester
 2. Høyere smittenivå og økt innleggelser, økt sykefravær, belastning på fastleger og legevakt, utbrudd i institusjoner
 3. Utbredt smitte med høy grad av innleggelser, økt alvorlighetsgrad av sykdommen, reduser vaksineeffekt, press på tjeneste kapasiteter

 

Risikovurdering/smitterapport uke 40

Vi er inne i en 14-dagers periode med noe økt smittespredning, både hos uvaksinerte yngre, men også blant voksne, både fullvaksinerte og uvaksinerte. Det er også en svak økning i innleggelser på sykehus. Men det er foreløpig ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en klar sterk økning i sykehusinnleggelser og bruk av intensivsenger i nær framtid.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

 Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 178 (forrige rapport 110)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 4,5 (forrige 0)
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
 • Det er noe økning i legekonsultasjoner med diagnose luftveissymptomer
 • Vaksinasjonsdekning er noe over landsgjennomsnittet både for andel fullvaksinerte og for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 2 (på skala 1-5 der 1 er laveste risikonivå).

Risikovurdering/smitterapport uke 39 

Ny risikovurdering:
Etter gjenåpningen 25.09.21 vil FHI at man skal følge de nye retningslinjene for kommunale risikovurderinger. På nasjonalt nivå vil risikoen ved covid-19 pandemien vurderes etter antall nye sykehusinnleggelser, aldersfordelingen av de innlagte, antall på intensivavdeling og den totale belastningen for kommunene.

For den enkelte kommune må risikoen vurderes etter smittetall og innleggelser (som før), men i tillegg også ut fra opplysninger om høyt sykefravær i sentrale tjenester (lokal statistikk), legekonsultasjoner pga. luftveissymptomer (hentes fra sentralt diagnoseregister) og vaksinasjonsdekning.

Parametere som ikke lenger vil bli rapportert er: % ukjent smittevei (da vi ikke lenger skal utføre fullstendig smittesporing) og totalt antall testede (da mye av testingen framover vil være selvtesting som ikke rapporteres).

Sentrale rapport-tall:

 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 110 (forrige rapport 121)
 • Antall innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 0 (forrige 4.5)
 • Det er ikke rapportert klar økning i sykefravær i sentrale tjenester
 • Det er ikke en klar økning i legekonsultasjoner pga luftveissymptomer
 • Vaksinasjonsdekning er noe over landsgjennomsnittet både for andel fullvaksinerte og for første dose satt.

RISIKONIVÅ: 1 (på skala 1-5 der 1 er laveste risikonivå).

Vurdering: Det er sannsynlig med perioder med økt smittespredning i tiden framover, spesielt hos uvaksinerte yngre. Men det er foreløpig ingen indikasjon på at pandemien vil overbelaste de kommunale tjenestene eller medføre en sterk økning i sykehusinnleggelser og bruk av intensivsenger i nær framtid.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 38 
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 2)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 121 (forrige rapport 126)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 13% (forrige rapport 14%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 4.5 (forrige 4.5)
  • Kommentar til risikonivå: Redusert antall smittede siste uke i 14-dagers perioden, mange dager siden siste nye innleggelse i 14-dagers perioden.
 • Smittetendens: synkende, men med potensiale for mulig rask ny stigning.

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 78 nye positive prøver blant de som er bosatt i eller har opphold i Sandefjord. Økningen har i hovedsak skjedd i aldersgruppen under 20 år.

Vi har hatt tre innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 13% hatt en ukjent smittevei. Smitten skjer nå i hovedsak som kjent nærkontaktsmitte i sosiale sammenhenger eller i husstander.

Kommunen har på sin egen teststasjon og med mobil testing testet 5.329 personer siste 14 dager (6.235 personer forrige rapport) det tilsvarer 4,1 % av befolkningen pr uke.
Vi er nå inne i en periode der vi kan regne med sterkt varierende smittetall, hovedsakelig i yngre årsklasser.

Risikoen for overbelastning av helsevesenet og sterkt økende antall innleggelser er imidlertid lav siden en stor andel av befolkningen nå er vaksinert. Alvorlig forløp av covid-19 sykdom hos ikke-vaksinerte personer i risikogruppene er den største bekymringen i den nåværende situasjonen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 37
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 1)
  • Kommentar til risikonivå: økning i antall smittede siste dager, samt økning i innleggelser gir et økt risikonivå.
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 126 (forrige rapport 68)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 14% (forrige rapport 19%)
 • Antall innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 4.5 (forrige 1.5)

Smittetendens: økende, med potensiale for mulig rask videre stigning.

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 81 nye positive prøver blant de som er bosatt i eller har opphold i Sandefjord. Økningen har i hovedsak skjedd i aldersgruppen 16-18 år.

Vi har hatt tre innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 14% hatt en ukjent smittevei. Smitten skjer nå i hovedsak som kjent nærkontaktsmitte i sosiale sammenhenger eller i husstander.

Kommunen har på sin egen teststasjon og med mobil testing testet 6.235 personer siste 14 dager (6.198 personer forrige rapport) det tilsvarer 4,8 % av befolkningen pr uke.

Vi er nå for første gang siden slutten av mai inne i en situasjon med en større smitteøkning i kommunen. Risikomessig er imidlertid situasjonen annerledes ved at smitteøkningen skjer hos yngre mennesker og at en stor andel av befolkningen nå er vaksinert. De nasjonale helsemyndighetene forventer derfor ikke at vi nå vil oppleve en stor økning i sykehusinnleggelser og høy andel alvorlig sykdomsutvikling hos de smittede. Risikoen er nå mest knyttet til fare for alvorlig forløp hos ikke-vaksinerte personer i risikogruppene.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 36
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
  • Kommentar til risikonivå: noe stigende andel ukjent smittevei og en innleggelse på sykehus, men fortsatt lavt antall smittede og høy testaktivitet gir totalt sett risikonivå 1.
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 68 (forrige rapport 68)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 19% (forrige rapport 7%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1.5 (forrige 0)

Smittetendens: stabil, med potensiale for mulig rask stigning

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 42 nye positive prøver blant de som er bosatt i eller har opphold i Sandefjord. Flertallet av de smittede er i likhet med tidligere rapporter fremdeles yngre mennesker.

Vi har hatt en kortvarig innleggelse på sykehus i denne perioden.
Av de positive prøvene har 19% hatt en ukjent smittevei. Dette er en økning som hvis den fortsetter gir grunn til noe bekymring. Smitten skjer fortsatt i hovedsak som kjent nærkontaktsmitte, eller oppdages etter innreise fra utlandet.

Kommunen har på sin egen teststasjon og med mobil testing testet 6198 personer siste 14 dager (4857 personer forrige rapport) det tilsvarer 4,8 % av befolkningen pr uke. Dette er en stigning fra 3,8% i forrige ukerapport. Dette skyldes delvis en stigning i bruk av hurtigtester, spesielt i sammenheng med «testing istedenfor karantenesetting» i skole og barnehage, men det har også skjedd en økning på den ordinære teststasjonen.
Vi har foreløpig siste tre måneder greid å unngå større smitteutbrudd, men økende sosialt samvær og grønt nivå i barnehager og skole øker fremdeles sjansen for slike større utbrudd.
Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 35
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
  • Kommentar til risikonivå: samme begrunnelse som forrige uke: samlet vurdering der den store andelen innreise og karantenesittende positive, samt lav prosent ukjent smittevei og ingen innlagte på sykehus gir risikonivå 1.
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 68 (forrige rapport 73)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 7% (forrige rapport 4%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 0 (forrige 0)
 • Smittetendens: stabil, med potensiale for mulig rask stigning

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 44 nye positive prøver blant de som er bosatt i eller har opphold i Sandefjord. Flertallet av de smittede er i likhet med tidligere rapporter fremdeles yngre mennesker.

Vi har ikke hatt noen innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 7% hatt en ukjent smittevei. Dette er en fortsettelse av trenden fra forrige rapport. Smitten skjer i hovedsak som kjent nærkontaktsmitte, eller oppdages etter innreise fra utlandet.

Kommunen har på sin egen teststasjon og med mobil testing testet 4.857 personer siste 14 dager (3.511 personer forrige rapport) det tilsvarer 3,8 % av befolkningen pr uke. Dette er en stigning fra 2,7% i forrige ukerapport. Dette skyldes hovedsakelig en stigning i bruk av hurtigtester, spesielt i sammenheng med «testing istedenfor karantenesetting» i skole og barnehage.

Vi har foreløpig siste tre måneder greid å unngå større smitteutbrudd, men økende sosialt samvær og grønt nivå i barnehager og skole øker sjansen for slike større utbrudd.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 34
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
  • Kommentar til risikonivå: samlet vurdering der den store andelen innreise og karantenesittende positive, samt lav prosent ukjent smittevei og ingen innlagte på sykehus gir risikonivå 1.
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 73 (forrige rapport 68)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 4% (forrige rapport 2%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager:
  • Dette parameteret avsluttes nå da en stor andel av de positive testene kommer fra grensetesting eller karantenehotell og involverer derfor ikke testsystemet i kommunen.
 • Antall innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 0 (forrige 0)
 • Smittetendens: stabil.

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 47 nye positive prøver blant de som er bosatt i eller har opphold i Sandefjord. Flertallet av de smittede er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne.

Vi har ikke hatt noen innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 4% hatt en ukjent smittevei. Dette er en fortsettelse av trenden fra forrige rapport. Smitten skjer i hovedsak som kjent nærkontaktsmitte, eller oppdages etter innreise fra utlandet.

Kommunen har på sin egen teststasjon og med mobil testing testet 3.511 personer siste 14 dager (3.389 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,7 % av befolkningen pr uke.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 33
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
  • Kommentar til risikonivå: noen indikatorer er på nivå 2, men samlet sett er kommunen på risikonivå 1.
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 68 (forrige rapport 53)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 2% (forrige rapport 12%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1,3% (forrige rapport 1,2%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 0 (forrige 1,5)
 • Smittetendens: stabil.

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 44 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne.

Vi har ikke hatt noen innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 2% hatt en ukjent smittevei. Dette er en sterkt redusert andel med ukjent smittevei sammenlignet med tidligere uker. Smitten skjer nå i hovedsak som kjent nærkontaktsmitte, eller oppdages ved innreise fra utlandet.

Kommunen har på sin egen teststasjon testet 3.389 personer siste 14 dager (2.923 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,6 % av befolkningen pr uke. Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (1,3%) tyder på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det for tiden er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 32
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 53 (forrige rapport 47)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 12% (forrige rapport 23%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1,2% (forrige rapport 1,2%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 1,5)
 • Smittetendens: stabil.

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 34 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne.

Vi har hatt en innleggelse på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 12% hatt en ukjent smittevei. Dette er en redusert andel ukjent smittevei sammenlignet med tidligere uker. Fremdeles er det imidlertid slik at endel smitte kommer fra økt reisevirksomhet eller tilfeldig sosial kontakt utenfor husstander og andre vanlige nærkontakter og det gjør smittesporingen vanskelig.

Kommunen har på sin egen teststasjon testet 2923 personer siste 14 dager (2418 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,3 % av befolkningen pr uke. Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (1,2%) tyder på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det for tiden er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 31
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 47 (forrige rapport 47)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 23% (forrige rapport 13%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1,2% (forrige rapport 1,2%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 1,5)
 • Smittetendens: stabil.

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 30 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne.

Vi har hatt en innleggelse på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 77% hatt en kjent smittevei. Dette er i samsvar med trenden de siste ukene ved at andelen smittede med ukjent smittevei øker. Dette er forårsaket av økt reisevirksomhet, og større grad av mer tilfeldig sosial kontakt utenfor husstander og andre vanlige nærkontakter.

Kommunen har på sin egen teststasjon testet 2418 personer siste 14 dager (2502 personer forrige rapport) det tilsvarer 1,9 % av befolkningen pr uke. Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (1,2%) tyder på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det for tiden er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 30
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 48 (forrige rapport 47)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 13% (forrige rapport 6%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1,2% (forrige rapport 1,2%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 1,5)
 • Smittetendens: stabil

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 30 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt en innleggelse på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 87% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander eller i nære sosiale sammenhenger. Det er fremdeles slik at mye av smitten nå skjer ved at innbyggere i Sandefjord smittes utenfor kommunen, og så tester positiv når de kommer tilbake til kommunen. Smitte videre skjer blant deres nærmeste kontakter, de er som regel allerede i karantene, og dermed stoppes videre smitte i kommunen.

Det har i tillegg vært en liten økning i antall smittede med ukjent smittevei.
Kommunen har på sin egen teststasjon testet 2502 personer siste 14 dager (2639 personer forrige rapport) det tilsvarer 1,9 % av befolkningen pr uke. Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (1,2%) tyder på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det for tiden er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 29
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 48 (forrige rapport 44)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 6% (forrige rapport 3,5%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1,2% (forrige rapport 1%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 1,5)
 • Smittetendens: stabil

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 31 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt en innleggelse på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 94% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander eller i nære sosiale sammenhenger. Det er fremdeles slik at mye av smitten nå skjer ved at innbyggere i Sandefjord smittes utenfor kommunen, og så tester positiv når de kommer tilbake til kommunen.  Smitte videre skjer blant deres nærmeste kontakter, der er som regel allerede i karantene, og dermed stoppes videre smitte i kommunen.

Kommunen har på sin egen teststasjon testet 2639 personer siste 14 dager (2707 personer forrige rapport) det tilsvarer 2.1 % av befolkningen pr uke. Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (1,2%) tyder på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.  Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 28
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 1)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 44 (forrige rapport 30)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 3,5% (forrige rapport 5%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1% (forrige rapport 0.7%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 1,5)
 • Smittetendens: stabil.

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 28 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt en innleggelse på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 96,5% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander eller i nære sosiale sammenhenger. Det er ellers slik at mye av smitten nå skjer ved at innbyggere i Sandefjord smittes utenfor kommunen, og så tester positiv når de kommer tilbake til kommunen.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 2707 personer siste 14 dager (2665 personer forrige rapport) det tilsvarer 2.1 % av befolkningen pr uke. Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (1%) tyder på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen fremdeles er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 27
 • Risikonivå (1-5): 1 (forrige rapport 2)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 30 (forrige rapport 36)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 5% (forrige rapport 9%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 0.7% (forrige rapport 0.7%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 1,5 (forrige 5)
 • Smittetendens: fallende.

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 19 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er i likhet med tidligere rapporter fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt en innleggelse på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 95% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander, men andelen smitte i sosiale sammenhenger har økt noe.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 2665 personer siste 14 dager (3287 personer forrige rapport) det tilsvarer 2.1 % av befolkningen pr uke. Dette er en synkende andel sammenlignet med forrige rapport (2.6%). Den fortsatt lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (0.7%) tyder allikevel på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. De siste ukenes synkende smitte og det nåværende lave smittenivået gjør at det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 26
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 2)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 36 (forrige rapport 65)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 9% (forrige rapport 11%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 0.7% (forrige rapport 1.2%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 5)
 • Smittetendens: fallende

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 23 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt tre innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 91% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 3287 personer siste 14 dager (3798 personer forrige rapport) det tilsvarer 2.6 % av befolkningen pr uke. Dette er en synkende andel sammenlignet med forrige rapport (3.0%). Den lave andelen av de som tester positivt blant de som testes (0.7%) tyder allikevel på at testaktiviteten er stor nok og at det er liten sannsynlighet for at det er mye ukjent smitte i kommunen.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. De siste ukenes synkende smitte gjør at det vurderes at det ikke er behov for tiltak eller anbefalinger ut over de nasjonale reglene og anbefalingene.

Risikovurdering/smitterapport uke 25
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 3)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 65 (forrige rapport 120)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 11% (forrige rapport 10%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1.2% (forrige rapport 1.9%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 5 (forrige 3)
 • Smittetendens : fallende

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 47 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt tre innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 89% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 3798 personer siste 14 dager (4056 personer forrige rapport) det tilsvarer 3,0 % av befolkningen pr uke. Dette er en synkende andel sammenlignet med forrige rapport (3.2%).

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. De siste ukenes synkende smittetendens gjør at det nå bør vurderes om kommunens særskilte regler og anbefalinger skal forlenges. 

Risikovurdering/smitterapport uke 24
 • Risikonivå (1-5): 3 (forrige rapport 3)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 6)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 120 (forrige rapport 202)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 10% (forrige rapport 9%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1.9% (forrige rapport 2.2%)
 • Smittetendens: fallende.

Kort framstilling av situasjonen:

Vi har de siste 14 dagene hatt 77 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt to innleggelser på sykehus i denne perioden.

Av de positive prøvene har 90% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander, andelen smittet i sosiale sammenhenger er fremdeles synkende.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 4056 personer siste 14 dager (5822 personer forrige rapport) det tilsvarer 3,2 % av befolkningen pr uke. Dette er en synkende andel sammenlignet med forrige rapport (4,5%).

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. De siste ukenes synkende smittetendens gjør at vi faren for overbelastning av TISK nå er mindre. 

Risikovurdering/smitterapport uke 23
 • Risikonivå (1-5): 3 (forrige rapport 3)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 6 (forrige 4.5)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 202 (forrige rapport 230)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 9% (forrige rapport 8%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 2,2% (forrige rapport 2.7%)
 • Smittetendens: fallende.

Kort framstilling av situasjonen:


Vi har de siste 14 dagene hatt 130 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse er fremdeles ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt fire innleggelser på sykehus i denne perioden.
Av de positive prøvene har 91% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander, andelen smittet i sosiale sammenhenger er synkende siste uke.
Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 5822 personer siste 14 dager (5424 personer forrige rapport) det tilsvarer 4,5 % av befolkningen pr uke. Dette er en økende andel sammenlignet med forrige rapport (4,2%).
Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Siste ukes synkende smittetendens gjør at vi faren for overbelastning av TISK nå er mindre.

Risikovurdering/smitterapport uke 22
 • Risikonivå (1-5): 3 (forrige rapport 3)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 4,5 (forrige 2)
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 230 (forrige rapport 163)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 8% (forrige rapport 7%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 2,7% (forrige rapport 2.6%)
 • Smittetendens: stigende.


Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 148 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det store flertallet av disse har vært ungdommer og yngre voksne. Vi har hatt tre innleggelser på sykehus i denne perioden, ingen av de innleggelsene medførte behov for intensivbehandling.

Av de positive prøvene har 92% hatt en kjent smittevei. Smitten har i all hovedsak vært smitte internt i husstander, men en betydelig andel er fortsatt smittet i sosiale sammenhenger.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 5.424 personer siste 14 dager (4.074 personer forrige rapport) det tilsvarer 4,2 % av befolkningen pr uke. Dette er en økende andel sammenlignet med forrige rapport (3,2%).

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. Det er imidlertid fare for at en ytterligere stigning i smittetallene vil gi en betydelig belastning på et belastet TISK-system.

Risikovurdering/smitterapport uke 21
 • Risikonivå (1-5): 3 (forrige rapport 2)
 • Antall innleggelser pr 100.000 siste 14 dager: 2 (forrige 0)
 • Smittetendens: stigende.

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 105 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 163/100 000 innbyggere. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 2.6%.

Av de positive prøvene har 93% hatt en klar og kjent smittevei. Det har vært en klar økning blant de som er 17-22 år gamle og der har smitten i all hovedsak vært sosial smitte utenfor husstand eller skole. Smitte i andre aldersgrupper skjer fremdeles i hovedsak som nærkontakter smittet i egen husstand. Det er en synkende andel med ukjent smittevei.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 4.074 personer siste 14 dager (3.743 personer forrige rapport) det tilsvarer 3,2 % av befolkningen pr uke. Dette er en økende andel sammenlignet med forrige rapport (2,9%).

Risikovurdering/smitterapport uke 20
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 2)
 • Smittetendens: noe stigende, men fremdeles på nivå 2.
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 96 (forrige rapport 79)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 13% (forrige rapport 12%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1.6% (forrige rapport 1.9%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 0 (forrige 2)

Kort framstilling av situasjonen:
Vi har de siste 14 dagene hatt 62 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 96/100 000 innbyggere. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 1.6%.

Av de 62 positive prøvene har 87% hatt en klar og kjent smittevei (fremdeles i all hovedsak som nærkontakter smittet i familien). Dette er en stabil andel med ukjent smittevei, tallet er dog såpass høyt at det gir noe bekymring for at det kan forekomme skjult smitte i kommunen, men sannsynligvis ikke i omfattende grad.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 3743 personer siste 14 dager (2680personer forrige rapport) det tilsvarer 2,9 % av befolkningen pr uke. Dette er en økende andel sammenlignet med forrige rapport (2.1%).

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Risikovurdering/smitterapport uke 19
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 2)
 • Smittetendens: stabil på nivå 2, men synkende nivå på smittetallene isolert sett.
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 79 (forrige rapport 93)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 12% (forrige rapport 2%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1.9% (forrige rapport 2.2%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 2 (forrige 3)

Kort framstilling av situasjonen

Vi har de siste 14 dagene hatt 51 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 79/100 000 innbyggere. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 1.9%.

Av de 51 positive prøvene har 88% hatt en klar og kjent smittevei (fremdeles i all hovedsak som nærkontakter smittet i familien). Denne økende tendensen til ukjent smittevei gir noe bekymring for at det kan forekomme skjult smitte i kommunen, men det er sannsynligvis ikke i omfattende grad.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 2680 personer siste 14 dager (2764 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,1 % av befolkningen pr uke. Dette tallet er fremdeles noe lavt og er noe bekymringsfullt ut fra ønsket om å ha en høy testaktivitet for raskt å kunne avdekke ny smitte.

Risikovurdering/smitterapport uke 18
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 2)
 • Smittetendens: stabil
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 93 (forrige rapport 89)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 2% (forrige rapport 9%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 2.2% (forrige rapport 1.9%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 3 (forrige 5) 

Kort framstilling av situasjonen

Vi har de siste 14 dagene hatt 60 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 93/100 000 innbyggere. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 2.2%.

Av de 60 positive prøvene har 98% hatt en klar og kjent smittevei (i hovedsak som nærkontakter smittet i familien). Dette gjør at det er liten mistanke om noe omfattende skjult smitte i kommunen.

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 2764 personer siste 14 dager (2928 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,1 % av befolkningen pr uke. Dette tallet er fremdeles noe lavt og er noe bekymringsfullt ut fra ønsket om å ha en høy testaktivitet for raskt å kunne avdekke ny smitte.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. 

Risikovurdering/smitterapport uke 17
 • Risikonivå (1-5): 2 (forrige rapport 3)
 • Smittetendens: synkende
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 89 (forrige rapport 115)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 9% (forrige rapport 12%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 1.9% (forrige rapport 2.5%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 5 (forrige 10)

Kort framstilling av situasjonen

Vi har de siste 14 dagene hatt 57 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 89/100 000 innbyggere. Det har i samme periode, så vidt det er kjent, vært tre innleggelser på sykehus knyttet til covid-19 smitte. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 1.9%.

Av de 57 positive prøvene har 91% hatt en klar og kjent smittevei (i hovedsak som nærkontakter smittet i familien).

Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 2928 personer siste 14 dager (3011 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,3 % av befolkningen pr uke. Dette tallet er fremdeles lavere enn ukene før påske og er noe bekymringsfullt ut fra ønsket om å ha en høy testaktivitet for raskt å kunne avdekke ny smitte.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig. 

Risikovurdering/smitterapport uke 16
 • Risikonivå (1-5): 3 (likt med forrige rapport)
 • Smittetendens: synkende
 • Antall nye tilfeller pr 100.000 siste 14 dager: 115 (forrige rapport 126)
 • Andel med ukjent smittesituasjon siste 14 dager: 12% (forrige rapport 10%)
 • Andel positive blant testede siste 14 dager: 2.5% (forrige rapport 2.5%)
 • Antall innleggelser pr 100 000 siste 14 dager: 10 (forrige 8)


Kort framstilling av situasjonen
Vi har de siste 14 dagene hatt 74 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 115/100 000 innbyggere. Det har i samme periode, så vidt det er kjent, vært syv innleggelser på sykehus knyttet til covid-19 smitte. Andelen positive prøver av de totalt tatte prøvene er 2,5%.
Av de 74 positive prøvene har 88% hatt en klar smitteårsak (i hovedsak som nærkontakter smittet i familien).
Kommunen har på sin egen teststasjon og på legevakten testet 3011 personer siste 14 dager (3169 personer forrige rapport) det tilsvarer 2,5 % av befolkningen pr uke. Dette tallet er lavere enn ukene før påske og er noe bekymringsfullt ut fra ønsket om å ha en høy testaktivitet for raskt å kunne avdekke ny smitte.

Kommunen vurderer at den aktuelle situasjonen er håndterbar ut fra de ressursene vi har tilgjengelig.

Risikovurdering/smitterapport uke 15

Sandefjord ligger på risikonivå 3, på en skala fra 1 til 5. Slik var det også for 14 dager siden.

Vi har de siste 14 dagene hatt 81 nye positive prøver blant de som er bosatt i Sandefjord. Det tilsvarer 126/100 000 innbyggere. Det har i samme periode, vært fem innleggelser på sykehus knyttet til covid-19 smitte, én mer enn rapporten fra 14 dager siden. Andelen positive prøver av de totalt analyserte prøvene er 2,5%.

Andelen nye smittede under 18 år er nå noe færre i forhold til 14 dager siden. Av de 81 positive prøvene har 90 % hatt en klar smitteårsak. I hovedsak som nærkontakter smittet i familien.

De siste fjorten dagene har testaktiviteten vært lavere enn de to foregående ukene. 3169 gjennomførte tester mot 5140 i forrige periode. Dette var forventet i forbindelse med påskeferie og redusert åpningstid på teststasjonen i helligdagene.