Tjenester og tilbud du kan søke om

Oversikt

Flere av helse- og omsorgstjenestene som kommunen tilbyr gis ut i fra vurdering av skriftlig søknad. I oversikten under finner du informasjon om disse tjenestene:

Hvordan søke?

I Sandefjord kommune vurderer Tjenestekontoret de aller fleste søknader om helse- og omsorgstjenester. Tjenestebehovet vurderes ut fra dine individuelle behov, samt gjeldende lover og forskrifter.

For de aller fleste tjenester kan du søke via skjemaet søknad om helse- og omsorgstjenester.

Søknad om helse- og omsorgstjenester (for utskrift)

Søknad om helse- og omsorgstjenester (elektronisk)

For søknad om kommunal bolig, leilighet i tilrettelagt bolig eller leilighet i bo- og servicesenter benyttes skjemaet søknad om bolig.

Søknad om bolig (for utskrift)

For søknad om varig tilrettelagt arbeid benyttes skjemaet søknad om varig tilrettelagt arbeid.

Søknad om varig tilrettelagt arbeid (for utskrift)

For søknad om ergoterapi og/eller fysioterapi barn og unge benyttes skjemaer du finner på nettsidene om ergo- og fysioterapitjenester til barn

Unntak fra ordinær søkeprosess

 • Botilbud:
  • Tjenestekontoret vurderer søknad om leilighet i bofellesskap for demente og bofellesskap somatikk.

  • Øvrige søknader om bolig vurderes av et eget utvalg.

 • Varig tilrettelagt arbeid:
 • Tilsynsordning etter skoletid: 
  • Informasjon legges ut på nettsidene til kommunen og averteres i forkant av søknadsfrist.

 • Tjenester til barn og unge:

 

Slik behandler vi søknaden

For søknader som behandles av Tjenestekontoret kan du forvente følgende:

 • Vi foretar en individuell faglig vurdering av din søknad.

 • Dersom vurderingsbesøk er aktuelt blir dette avtalt på forhånd.

 • Vi utreder ditt behov i samarbeid med deg som søker.

 • Ditt behov for tjenester utredes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

 • Tjenestebehovet utredes med respekt for, og med utgangspunkt i, dine egne ressurser, ansvar for eget liv, samt livsfase.

 • Du informeres og veiledes om eventuelle andre tjenester som kan bidra til selvhjelp.

 • Alle opplysninger behandles konfidensielt.

 • Når søknaden er behandlet, sendes skriftlig svar til deg som søker. Vedtaket begrunnes og vi spesifiserer hva du får bistand til.

 • Informasjon om vedtaket gis til avdelingen som skal gi deg tjenesten. Denne eller disse har ansvar for iverksetting og oppfølging av vedtaket.

Tjenester kommunen formidler

For noen tjenester er kommunen kun en formidler. Altså vurderer vi et behov, mens selve tjenesten gis av andre. Dette gjelder per nå for følgende tjeneste:

Serviceerklæring

Tjenestekontoret har utarbeidet en serviceerklæring med informasjon om tjenester og søkeprosess.

Klageadgang

Du kan klage både muntlig og skriftlig på kommunens enkeltvedtak. Klagen skal formidles til instansen som har fattet vedtaket. I de aller fleste tilfeller er det Tjenestekontoret.

 • Klage på lovpålagte tjenester: Imøtekommes ikke klagen blir den oversendt Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, jmf.Lov om pasient- og brukerrettigheter kap.7.

 • Klage på øvrige tjenester: Imøtekommes ikke klagen blir den behandlet politisk.  

Skjema for klage

Klage på vedtak fattet av Tjenestekontoret sendes til:

Sandefjord kommune v/Tjenestekontoret

Postboks 2025

3202 Sandefjord.

Klage på øvrige vedtak sendes til instansen som har fattet vedtak. Se unntak fra ordinær søkeprosess for mer informasjon.

 

Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?