Dyrebar omsorg

Dyre- og robotassistert intervensjon - dyrebar omsorg

Norges miljø – og biovitenskapelig universitet, NMBU, Antrozoologisenteret på Ås, Høgskolen i Buskerud- Vestfold, Nøtterøy kommune og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold fikk i 2012 midler fra Oslofjordfondet og Regionalt Forskningsfond Hovedstaden for å undersøke hvordan ulike former for dyreassisterte og robotassisterte intervensjoner kan implementeres som helsefremmende tiltak for eldre personer med demens, og hviklen effekt dette har. Det er to stipendiater og en post.doc som er knyttet til prosjektet. I tillegg er det to masterstudenter som har skrevet sine oppgaver basert på data fra prosjektet.

Hovedmålet for prosjektet er å undersøke mulige endringer i risikofaktorer tilknyttet fall blant eldre med demens.

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V) har med bistand fra Utviklingssenterene i  Østfold og Akershus rekruttert deltagere til prosjektet fra ulike kommuner i sine fylker. HBV v/ Torbjørg Fermann har gjennom sitt prosjekt, SOL(sammen om læring) undersøkt hva som skjer med personalet når det forskes i avdelingene.

Totalt ble 88 brukere fra 15 demensavdelinger og 122 brukere fra 22 dagsentre med i prosjektet. Det ble gjennomført gruppebaserte intervensjoner over 12 uker, med 4-6 deltakere i hver gruppe. Blant de aktuelle sykehjem og dagsentre, fikk noen besøk av hund, noen robotselen PARO mens andre var kontrollgrupper som oppretholdt normale aktiviteter. Den praktiske delen av prosjektet er nå avsluttet, og all data skal analyserers.

Prosjektet avsluttes i løpet av 2015, og det planlegges en erfaringskonferanse høst 2015 der resultatene presenteres.

Kontaktperson

Eva Nyhus