Intravenøsprosjektet 3IV

3IV, IntraVenøst-VedInfeksjoner-IVestfold, var et samarbeidsprosjekt mellom Helseforetaket, Universitetet i Oslo, Antibiotikasenteret for primærmedisin, kommunene i Vestfold og Undervisningssykehjemmet i Vestfold.

Hensikt
Hensikten med studiet var å undersøke hvorvidt et standardisert opplæringsprogram på intravenøs væske- og antibiotikabehandling kan redusere unødige sykehusinnleggelser og bidra til bedre pasientforløp.  Prosjektet pågikk i to år (2009–2011).

Gjennomføring
30 sykehjem deltok i prosjektet. Alle sykehjemmene gjennomførte et standardisert opplæringsprogram med fokus på perifert venekateter, væsketerapi og observasjoner relatert til diagnosene UVI, dehydrering og pneumoni. Superbrukerne ble sertifisert og fikk spesiell oppfølging i prosjektperioden.

I tillegg til å bygge opp kompetanse, ble det også forsket på etiske aspekter ved intravenøs antibiotikabehandling i primærhelsetjenesten i fylket.

Avslutning
Prosjektet ble avsluttet 31.12.12. Sluttrapport og vitenskapelige artikler skal publiseres.