Liverpool Care Pathway

LCP, Liverpool Care Pathway, er en internasjonal anerkjent tiltaksplan for å kvalitetssikre omsorgen til døende og deres pårørende.

Planen er utviklet av fagmiljøet i Liverpool i 1990-årene, for å overføre den helhetlige omsorgen som den døende og familien ble møtt med på en palliativ enhet/hospice til andre deler av helsetjenesten.

LCP gir evidensbasert veiledning i forhold til de ulike aspektene ved omsorg for døende, og tiltaksplanen er et verktøy som brukes i over 20 land. Målet er å sikre en enhetlig tilnærming til den døende pasientens behov for observasjon, symptomkartlegging og lindring, og å dokumentere dette.

LCP kan benyttes på alle nivå i helsetjenesten; i sykehjem hjemmetjeneste og sykehus.

Utviklingssenteret gjennomførte høsten 2010 et kompetanseprogram i lindrende behandling og omsorg. I evaluering av kompetanseprogrammet "Lindrende behandling til alvorlig syke og døende" oppgir 84 % av deltagerne at de er opptatt av å kvalitetssikre pleieplanen i livets sluttfase (Bostrøm og Ditsch 2012). Med bakgrunn i dette ønsket USHT-V å gjennomføre et prosjekt for å implementere LCP i alle fylkets kommuner, med mål om å kvalitetssikre omsorgen til døende uavhengig av diagnose og oppholdssted.

Helsedirektoratet støttet prosjektet med midler i 2011 og 2012.

I løpet av prosjektperioden har alle 14 kommunene i Vestfold implementert Liverpool Care Pathway i institusjonstjenesten og i hjemmebaserte tjenester, samt ved onkologisk-palliativ seksjon på Sykehuset i Vestfold HF. Erfaringene fra prosjektet er at LCP er et verktøy som bidrar til å kvalitetssikre at alle aspekter i livets sluttfase blir vurdert og i varetatt, inkludert omsorg for de pårørende.

Kontaktperson: Sidsel Riisberg Paulsen

Sluttrapport LCP Vestfold

Se også Helse Bergen for mer informasjon om prosjektet på landsbasis