Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4 A

USHT-V og Fylkesmannen har hatt et langvarig prosjektsamarbeid knyttet til opplæring og implementering av pasient- og brukerrettighetslovens Kap. 4A.

Samarbeidsprosjektet ble etterfulgt av en samarbeidsavtale mellom Fylkesmannnen og USHT-V. Samarbeidsavtalen ble inngått for perioden 01.10.10 - 31.12.12. Det er nå laget en rapport fra denne perioden.

Som et av implementeringstiltakene, er det opprettet Overordnet faglig ansvarlig (OFA) i hver kommune, i tannhelsetjenesten og ved SIV HF. Disse personene skal være faglige støttepersoner til OFA og bidra til å opprettholde kompetansen på bruken av pasient- og brukerrettighetslovens Kap. 4 A

USHT-V arrangerer årlige oppfriskningskurs i lovverket. Fylkesmannen bidrar i dette arbeidet. Fylkesmannen er hovedansvarlig for årlig samling med OFA og superbrukere.

Sluttrapport for prosjektet