Samhandling mellom fastleger og hjemmesykepleien

Sandefjord kommune styrker samarbeidet mellom hjemmesykepleien og fastlegene

Samarbeidet skal styrkes ved at det gjennomføres faste møter mellom kontaktsykepleier og fastlege hvor man går igjennom medisinlister og helsetilstand og legger en plan for videre behandling og oppfølging av pasienten.

Tiltaket omfatter  mottakere av hjemmesykepleie  som har stort hjelpebehov og som mottar hjelp til medisinhåndtering fra hjemmesykepleien.

Det var iverksatt et toårig prosjekt for å implementere samarbeidsmodellen i kommunen (2012-2013). 

Sårbare pasienter får mer helhetlig oppfølging og hjelp

Prosjektets primære hensikt er å sikre oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre som er utsatt for subakutt og akutt funksjonssvikt. Ved formalisering av samarbeidet mellom fastleger og kommunens hjemmetjeneste søker man å øke kvaliteten på tjenestene som ytes, redusere pasientens sykdomsbyrde og redusere antall unødvendige sykehusinnleggelser.

Tiltak for å heve den geriatriske vurderingskompetansen hos kommunens pleiepersonell, samt tilretteleggelse for bedre elektronisk samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten inngår også i prosjektets målsetting.

Kontaktpersoner

Evalueringsrapport fra prosjektet

Bitte Ovesen

Ellinor Bakke Aasen