Sykehjemsmedisin

I 2007 utga Helsedirektoratet en veileder for kommunene som het "Legetjenester i sykehjem" IS-1436. Bakgrunnen var en bred enighet om behovet for å styrke legetjenesten i sykehjem. Også Stortilngsmelding 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening setter fokus på behovet for økt fokus på sykehjemslegetjenester. Det ble også varslet en innføring av lokal norm. I rapport IS-1606 2008, ble Fylkesmennene gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet å etablere ett eller flere faglige nettverk for sykehjemslegene og bidra til driften av disse.

Fylkesmannen i Vestfold tok i 2010 kontakt med tidligere Undervisningssykehjemmet i Vestfold - nå Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT) - for å få til et samarbeid om å etablere en kursrekke/systematisk opplæring for sykehjemsleger. Samarbeidet ble etablert og en arbeidsgruppe nedsatt høsten 2010. I tillegg til Fylkesmannen og USHT deltar almenleger/sykehjemsleger i arbeidsgruppen. Både i 2011 og 2012 er det gjennomført 3 og 4 meriterende kursdager for sykehjemsleger. Fra høsten 2012 er det lagt vekt på å holde temaene innenfor "Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin".

I 2013 er det avviklet fire kursdager med hovedtema etikk og sårbehandling/vanlige hudlidelser hos eldre, ernæring og slag. Det planlegges 4 nye kurs i 2014.

Kontaktinformasjon:

Sidsel Riisberg-Paulsen

Eva Nyhus

Per Schjelderup

Anne Mette Aralt