Tavlemøter

Tavlemøte - en metode til systematisk vurdering av risikoområder, samt tydelig kommunikasjon om relevante forebyggende tiltak for å bedre pasientsikkerheten hos den enkelte pasient.

Tavlemøte er et tverrfaglig møte som gjennomføres jevnlig i avdelingen, og som gir en systematisk gjennomgang av risiko og nødvendige tiltak for pasienter. Tavlemøtene skal også gi rom for diskusjon av samhandlingsprosesser.

Hovedmålet med tavlemøterå redusere antallet uønskede hendelser. I tillegg skal tavlemøtet sikre oppfølging og implementering av tiltakspakker, bedre tverrfaglig teamarbeid og kommunikasjon samt bedre samhandling, pasientforløp og pasientflyt.

Alle innlagte pasienter i en avdeling vurderes regelmessig av et team bestående av lege, sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut og annet helsepersonell. Teamet gjennomgår systematisk risikovurdering og samhandlingsprosesser av alle pasientene. Det blir markert på tavlen med magneter når dette er utført.

Målinger gjennomføres for ulike innsatsområder slik at resultater kan presenteres.

Se videoen om tavlemøter ved Sykehuset i Vestfold her

Tavlemøte er et innsatsområde i Pasientsikkerhetsprogrammet.

Sykehuset i Vestfold(SiV HF) har utarbeidet og gjennomførte en pilot i 2013 og målet deres er at alle avdelinger skal benytte denne metoden.

Fra høst 2013 har USHT Vestfold i samarbeid med SiV HF et pilotprosjekt på Nygård bo- og behandlingssenter der tavlemøter blir utprøvd på korttids- og langtidsavdelinger. Det er utvalgte innsatsområder fra pasientsikkerhetsprogrammet samt egendefinerte innsatsområder som er inkludert i tavlemøte.

Tavlemøte blir evaluert og justert kontinuerlig i det kliniske arbeidet og spres ut til flere avdelinger fortløpende.

Det blir også testet ut flere forbedringsprosjekter med SiV i kjølevannet av samhandling med tavlemøter.

Prosjektets varighet er ut 2014.

Prosjektleder og kontaktperson: Henriette Ruud