Fagnettverk funksjonshemmede

Samlinger vår 2021:

Dato kommer

Om fagnettverket

Fagnettverk for medarbeidere som yter tjenester til mennesker med funksjonshemming/utviklingshemming i kommunene i Vestfold.

Fagnettverket inngår i et kompetansenettverk med Fylkesmannen i Vestfold, Sykehuset i Vestfold ved Habiliteringen og Glenne og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold. Utviklingssenteret har et ansvar for å koordinere nettverket.

Fagnettverket er for medarbeidere som har et faglig ansvar, deltar aktivt i fagutvikling eller har stor interesse for faget i boligen eller avdelingen de arbeider i. De må også kunne være bidragsytere og spredere av informasjon internt i egen kommune.

Nettverket skal arbeide med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utvikling og utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrenser og omsorgsnivå. Det interkommunale fagnettverket skal fremme god praksis, godt miljøarbeid og god omsorg for mennesker med utviklingshemming ved å ha fokus på

  • kompetanse og ressurser i alle ledd
  • samhandling og kompetanseoverføring mellom tjenestenivåene.

Kommunene deltar i nettverket med fra to til fire faste ressurspersoner.

Referater og presentasjoner fra fagnettverksmøtene